dcsimg

Cryptocercus garciai

provided by wikipedia EN

Cryptocercus garciai is a species of wood roach named after American musician Jerry Garcia.[1][2] It was discovered by Drs. Craig A. Burnside and Srinivas Kambhampati in 1998 in the Chattahoochee National Forest in northern Georgia. Prior to this, it was assumed that Cryptocercus punctulatus was the only species in the genus that existed in North America.[2]

See also

References

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Cryptocercus garciai: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Cryptocercus garciai is a species of wood roach named after American musician Jerry Garcia. It was discovered by Drs. Craig A. Burnside and Srinivas Kambhampati in 1998 in the Chattahoochee National Forest in northern Georgia. Prior to this, it was assumed that Cryptocercus punctulatus was the only species in the genus that existed in North America.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Cryptocercus garciai ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Cryptocercus garciai là một loài gián gỗ được đặt tên theo nhạc công Mỹ Jerry Garcia.[1][2]

Hình ảnh

Chú thích

  1. ^ Curiosities of Biological Nomenclature
  2. ^ Burnside, C.A., P.T. Smith and S. Kambhampati, 1999. "Three New Species of the Wood Roach, Cryptocercus (Blattodea: Cryptocercidae), From the Eastern United States." The World Wide Web Journal of Biology'

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến côn trùng này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Cryptocercus garciai: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Cryptocercus garciai là một loài gián gỗ được đặt tên theo nhạc công Mỹ Jerry Garcia.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

가르시아갑옷바퀴 ( Korean )

provided by wikipedia 한국어 위키백과
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia 작가 및 편집자