Name Children Media (from resource) Traits
Zygotritonia 2 0 0
Zygotritonia bongensis (Pax) Mildbr. 0 0 1
Zygotritonia hysterantha Goldblatt 0 0 1