Life » » Bacteria » Proteobacteria » » Rickettsiales » Anaplasmataceae »

Wolbachia pipientis Hertig 1936

DETAILS PAGE