Life » » Bacteria » Thermotogae » » Thermotogales » Thermotogaceae »

Thermotoga subterranea Jeanthon et al. 2000

Thermotoga subterranea is a species of Bacteria in the family Thermotogaceae.