dcsimg
Life » » Plants » » Meteoriaceae »

Pseudobarbella levieri (Renauld & Cardot) Nog.

Brief Summary

  Pseudobarbella levieri: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Pseudobarbella levieri là một loài Rêu trong họ Meteoriaceae. Loài này được (Renauld & Cardot) Nog. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1948.

  南亞假懸蘚: Brief Summary ( Chinese )
  provided by wikipedia 中文维基百科

  南亞假懸蘚(学名:Pseudobarbella levieri)为蔓蘚科假懸蘚屬下的一个种。

Comprehensive Description