Palaeoscytonema srivastavae P. K. Maithy & M. Shukla 1977