Saccharopolyspora hirsuta Lacey & Goodfellow 1975

Saccharopolyspora hirsuta is a species of Bacteria in the family Pseudonocardiaceae.