dcsimg
Life » » Plants »

Chloris mensensis (Schweinf.) Cufod.

Brief Summary

    Chloris mensensis: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Chloris mensensis là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được (Schweinf.) Cufod. mô tả khoa học đầu tiên năm 1968.

Comprehensive Description