Unresolved name

Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda var. polyanthos