dcsimg
Life » » Animals » » Nematodes » » Aphelenchoididae »

Aphelenchoides parasexalineatus Kalinich 1984

Aphelenchoides parasexalineatus is a species of nematode in the family Aphelenchoididae.