Creatures » » Animals » » Flatworms » » Flukes » » Gyliauchenidae »

Gyliauchen papillatus (Goto & Matsudaira 1918) Goto 1919