dcsimg
Life » » Plants » » Mosses » » Sematophyllaceae »

Pseudotrismegistia undulata H. Akiyama & Tsubota 2002

Brief Summary

    Pseudotrismegistia undulata: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Pseudotrismegistia undulata là một loài Rêu trong họ Sematophyllaceae. Loài này được (Broth. & Yasuda) H. Akiy. & Tsubota mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.

Comprehensive Description