dcsimg

Torulomyces Delitsch ex Lembke & Delitsch 1943