dcsimg

Brief Summary

    Osmia nigriventris: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Osmia nigriventris là một loài Hymenoptera trong họ Megachilidae. Loài này được Zetterstedt mô tả khoa học năm 1838.

Comprehensive Description