Life » » Animals » » Nematodes » » Andrassyidae »

Malakhovia chernobyli Tchesunov & Gagarin 1999

Malakhovia chernobyli is a species of nematode in the family Andrassyidae.