Zhihengliuella Zhang, Schuman, Yu, Liu, Zhang, Xu, Stackebrandt, Jiang & Li 2007