Life » » Bacteria » Proteobacteria » » Xanthomonadaceae »

Luteimonas marina Baik, Park, Kim, Kim, Park, Chun & Seong 2008

Luteimonas marina is a species of Bacteria in the family Xanthomonadaceae.