dcsimg
Life » » Plants » » Coffee family »

Sabicea klugii Standl.

Brief Summary

    Sabicea klugii: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Sabicea klugii là một loài thực vật có hoa trong họ Thiến thảo. Loài này được Standl. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1936.

Comprehensive Description