dcsimg

Brief Summary

    Wendlandia budleioides: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Wendlandia budleioides là một loài thực vật có hoa trong họ Thiến thảo. Loài này được Wall. ex Wight & Arn. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1834.

Comprehensive Description