dcsimg
Life » » Plants » » Orchidaceae »

Androcorys spiralis Tang & F. T. Wang

Brief Summary

  Androcorys spiralis: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Androcorys spiralis là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Tang & F.T.Wang mô tả khoa học đầu tiên năm 1940.

  蜀藏兜蕊兰: Brief Summary ( Chinese )
  provided by wikipedia 中文维基百科

  蜀藏兜蕊兰(学名:Androcorys spiralis)为兰科兜蕊兰属下的一个种。

Comprehensive Description