dcsimg
Life » » Plants »

Dipcadi garuense Engl. & K. Krause

Brief Summary

    Dipcadi garuense: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Dipcadi garuense là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Engl. & K.Krause mô tả khoa học đầu tiên năm 1910.

Comprehensive Description