Life » » Animals » » Velvet worms » Velvet worms »

Epiperipatus simoni (Bouvier 1899)

Epiperipatus simoni is a species of velvet worm in the family velvet worms.