Tremateia Kohlm., Volkm.-Kohlm. & O. E. Erikss. 1995

Tremateia is a genus of Fungi in the family Pleosporaceae.