dcsimg
Life » » Plants »

Ledebouria ovalifolia (Schrad.) Jessop

Brief Summary

    Ledebouria ovalifolia: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Ledebouria ovalifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được (Schrad.) Jessop mô tả khoa học đầu tiên năm 1970.

Comprehensive Description