Streptomyces graminearus Preobrazhenskaya 1986

Streptomyces graminearus is a species of Bacteria in the family Streptomycetaceae.