سجل الاستيراد لGymnodiniales Traits

 • Started: November 10, 2020 18:58
 • Completed: 15:44:51.000
 • Failed: No.
 • Status: completed

Events (most recent first):

 • 18:58:30.000 (starts) #import Article
 • 18:58:30.000 (starts) Article
 • 18:58:30.000 (starts) #propagate_ids Vernacular
 • 18:58:30.000 (starts) #import Vernacular
 • 18:58:30.000 (starts) Vernacular
 • 18:58:29.000 (starts) #propagate_ids NodeAncestor
 • 18:58:29.000 (starts) #import NodeAncestor
 • 18:58:29.000 (starts) NodeAncestor
 • 18:58:29.000 (starts) #propagate_ids ScientificName
 • 18:58:29.000 (starts) #import ScientificName
 • 18:58:29.000 (starts) ScientificName
 • 18:58:29.000 (starts) #propagate_ids Identifier
 • 18:58:29.000 (starts) #import Identifier
 • 18:58:29.000 (starts) Identifier
 • 18:58:29.000 (starts) #propagate_ids BibliographicCitation
 • 18:58:29.000 (starts) #import BibliographicCitation
 • 18:58:29.000 (starts) BibliographicCitation
 • 18:58:29.000 (starts) #propagate_ids Node
 • 18:58:28.000 (starts) #import Node
 • 18:58:28.000 (starts) Node
 • 18:58:28.000 (starts) #propagate_ids Referent
 • 18:58:28.000 (starts) #import Referent
 • 18:58:28.000 (starts) Referent
 • 18:58:28.000 (warns) All existing content has been destroyed for the resource.