Calcification and ocean acidification ( الإنجليزية )

المقدمة من EOL authors

Many hard-shelled marine organisms construct their shells or skeletons from calcium carbonate. This mineral occurs naturally in a couple of different crystal structures, aragonite and calcite. Mollusk shells rely chiefly on aragonite, possibly because this was the crystal more easily precipitated from seawater at the time when mollusks first started calcifying their shells (Porter, 2007). Aragonite is also used by scleractinian corals for their skeletons, so it’s not surprising that sand in many productive coastal regions consists largely of aragonite; it’s mostly the broken, ground up shells and skeletons of corals and mollusks past.

Echinoderms, by contrast, use calcite to construct their skeletons (Raup, 1959). The hard parts of a sea urchin are relatively obvious, and both the spines and the test enclosing the body rely on calcite. The softer-looking echinoderms use it too. Starfish, brittle stars and feather stars have more flexible appendages, but these are all supported by many short segments of calcite skeleton. Even sea cucumbers have calcite ossicles embedded in their body wall.

Bryozoans (Taylor, 2012) and Calcareous sponges (Stanley and Hardie, 1998) use both calcite and aragonite, and at least some species show flexibility in which crystal they use, depending on which is favored by ambient water chemistry.

Many species of algae build with calcium carbonate too. Most red calcareous algae build calcite inside their cell membranes, while calcareous green algae usually build aragonite on the outside (Granier, 2012). These algae can be the most important habitat builders in many areas outside of the tropics (Basso, 2012).

Their aragonite tendencies may leave corals, green algae and mollusks especially vulnerable to ocean acidification. At its present concentration of carbon dioxide (CO2), the ocean is still well-supplied with the minerals needed for all organisms that use calcium carbonate to build their shells or skeletons. It has been estimated that by the year 2050, rising CO2 levels will begin to deplete the available ions below optimal levels for aragonite building (Orr et al, 2005), essentially making aragonite more soluble in seawater. This effect has also been measured in the lab on pteropod mollusks. When raised in seawater with the predicted CO2 concentration for the year 2100, theSea butterfly Limacina helicina's calcification rate fell 28% (Comeau, 2009). Recently, samples of this Antarctic species from a region with depressed aragonite levels were found to have significant shell dissolution already, in the wild (Bednaršek et al, 2012).

Different calcareous organisms are affected in different ways by changes in ocean acidification. The geological record shows a number of events in the past 300 million years when sudden very large changes in species richness occurred in some groups of calcium-carbonate builders, which is likely to be related to acidity changes in seawater (Hönisch et al, 2012). Different groups were affected to a greater or lesser degree and it appears that several factors including habitat and physiology influence which groups are more sensitive to rising acidity. For instance, some calcite-builders like sea urchins and calcareous sponges will be slightly less sensitive, since calcite crystal formation is not affected as quickly by increased CO2. However, organisms that build calcite structures with a significant dose of Magnesium ions (High Magnesium Calcite or HMC) like some red algae do, will be the most quickly affected, as HMC is even more soluble than aragonite (Basso, 2012).

There is a lot of uncertainty about how reduced ocean calcification will feedback on the changing carbon cycle globally. The process of dissolving calcium carbonate (or reducing calcification) actually uses up carbon dioxide, shifting the seawater equilibrium toward bicarbonate ion (see Encyclopedia of Earth, 2010, for review). However, the greater impact of the changes will be in the total productivity of the communities that rely on calcification and the habitat it constructs (The Royal Society, 2005). If a reef habitat is lost, the question is, what will take its place? If the new community is equally productive, it may continue to sequester organic carbon, as dead tissue sinking to the deep ocean, just as fast as the original habitat did. Of course for that scenario it should be borne in mind that natural productivity of coral reef communities is extremely high, so an equally productive one succeeding them would be very unlikely.

ترخيص
cc-by-3.0
حقوق النشر
Jennifer Hammock
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
EOL authors

Shape of Life: Mollusks Video and Lesson Plans ( الإنجليزية )

المقدمة من EOL authors

Mollusks: The Survival Game Video and Lesson Plans

More Resources About Mollusks

About Shape of Life

Shape of Life is a series of FREE classroom videos based on an original PBS Series. Explore the beautiful evolution of the animal kingdom on planet earth. The series is NGSS aligned with exquisite focus on diversity, biodiversity, adaptability, body structure, design, behaviors, and the innovative scientists who explore these creatures.

ترخيص
cc-by-nc
حقوق النشر
Shape of Life | Sea Studios Foundation
مؤلف
(shapeoflife)
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
EOL authors

Brief Summary ( الإنجليزية )

المقدمة من EOL staff

The phylum Mollusca contains some of the most familiar invertebrates, including snails, slugs, clams, mussels, and octopuses. In contrast to these well-known molluscs, however, others are almost never seen, such as the aplacophorans and monoplacophorans, the latter of which which were only known from Paleozoic fossils until the first live specimen was discovered in the deep sea in 1952 (UCMP 2008).

Except for the aplacophorans, most molluscs have a well-developed, muscular foot. This structure is used in a multitude of ways, for example: locomotion, clinging to surfaces, burrowing, anchoring in sediment, swimming, and grasping (modified into prehensile tentacles in octopuses). The vast diversity of foot adaptations exemplifies the huge morphological diversity of the mollusc form.

A layer of epidermal tissue called the mantle surrounds the body of molluscs. Specialized glands in the mantle are responsible for the extracellular excretions that form shell structures. In all molluscan groups the shell is produced in layers of (usually) calcium carbonate, either in calcite or aragonite form.

Molluscs have adapted to terrestrial, marine and freshwater habitats all over the globe, although most molluscs are marine. Nearly 100,000 mollusc species are known (excluding the large number of extinct species known only as fossils) and it is clear that many thousands of species of extant species remain undescribed. Around 80% of known molluscs are gastropods (snails and slugs).

ترخيص
cc-by-nc
حقوق النشر
Dana Campbell
مؤلف
Dana Campbell
المحول البرمجي
Campbell, Dana
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
EOL staff

Development ( الإنجليزية )

المقدمة من EOL staff

Most molluscs undergo spiral cleavage. Development can be direct (proceed right to settling into a juvenile form) or indirect, going through the swimming trochophore larval stage. The trochophore is very similar to the annelid trochophore. Before settling, many groups then go onto a second larval stage which is unique to molluscs: the feeding (usually) and swimming veliger larvae. Molluscs go through the uniquely molluscan process of torsion, usually during the veliger stage of development. Torsion involves counterclockwise rotation of the visceral mass up to 180 degrees with respect to the head and foot, to profoundly change the relative location of the body regions. Many groups then “detort” to some degree later in development or adulthood. Theories as to the evolutionary significance of torsion abound but this phenomenon is not well understood (Brusca and Brusca 2003). In the long run, torsion has allowed for much morphological diversification over the course of evolution.

ترخيص
cc-by-nc
حقوق النشر
Campbell, Dana
المحول البرمجي
Campbell, Dana
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
EOL staff

Habitat ( الإنجليزية )

المقدمة من EOL staff

Molluscs have adapted to terrestrial, marine and freshwater habitats all over the globe, although most molluscs are marine.

ترخيص
cc-by-nc
حقوق النشر
Campbell, Dana
المحول البرمجي
Campbell, Dana
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
EOL staff

Morphology ( الإنجليزية )

المقدمة من EOL staff

Despite the highly diverse forms of the members of this taxon, molluscs share a recognizable and characteristic generalized general body plan, made up of a head, a foot, and viscera contained in a central body. They are generally considered unsegmented, although primitive forms (aplacophorans and polyplacophorans) with repeated body features show intriguing potential for a possibly segmented mollusc-annelid ancestor (e.g. Jacobs et al 2000).

The mollusc head can house various combinations of sensory structures: tentacles, photoreceptors, statocysts, chemoreceptors. In some molluscs these sensory systems can be very well developed (the complex cephalopod eye is a prime example). Also found on the head is a feature unique to molluscs: the radula. Found in the buccal (mouth) cavity, the radula usually exists as a tongue-like plate covered with “teeth” used by herbivores, carnivores and scavengers to scrape food particles into the mouth. Depending on diet and use, tooth number, shape, arrangement, makeup, and growth have adapted diversely. Especially in the gastropods, number and shape of radular teeth are important taxonomic characters. The radula has also been adapted for diverse feeding methods. Some gastropods and cephalopods have a drill-like radula used to bore holes in the shell of prey, sometimes with the aid of acids secreted from an adjacent boring gland. In cone snails the radula is set on the end of a retractable proboscis and is slung out like a harpoon, to inject toxins into the prey, delivered through piercing, hollow teeth. In some cases these toxins are powerful neurotoxins, deathly to humans. Several lineages of molluscs have evolved suspension feeding, especially in the gastropods and bivalves. The radula in these cases is either highly reduced or lost altogether, and in most cases food particles are caught by ctinidia (gills) and moved to the mouth by cilia.

Except for the aplacophorans, most molluscs have a well-developed, muscular foot. This structure is used in a multitude of ways, for example: locomotion, clinging to surfaces, burrowing, anchoring in sediment, swimming, modified into prehensile tentacles (octopus); the vast diversity of foot adaptations exemplifies the huge morphological diversity of the mollusc form.

A layer of epidermal tissue called the mantle surrounds the body of molluscs. Specialized glands in the mantle are responsible for the extracellular excretions that form shell structures. The ancestral mollusc is thought to have one shell capped over the body like a limpet, and from that a diverse number of shell arrangements have evolved. Molluscs may have have one, two, or eight (in chitons) shells. Aplacophorans have no shell, but have instead minute aragonite spicules imbedded within the mantle. Secondary loss or much reduced shell vestiges have also occurred independently in multiple mollusc lineages (for example nudibranchs, slugs, cephalopods). Shells usually provide external protection, but there have been several independent internalizations within cephalopods and opisthobranchia. In all molluscan groups the shell is produced in layers of (usually) calcium carbonate, either in calcite or aragonite form. The wide range of pigmentation, shape, size, sculpturing, and twisting of sea shells is, of course, well known. There is much recent developmental work describing gene expression in shell formation, and the roles of highly conserved regulatory genes such as engrailed and Hox genes have been examined (e.g. Jacobs et al 2000, Samadi and Steiner 2009).

Between the mantle and the body proper is the mantle cavity, which may be organized as one or two separate spaces or grooves. Many important functions occur in the mantle cavity: the ctenidia (gills) are positioned here and the body systems, namely the nephridia (kidney like organs), the gut and the reproductive organs open up into this space. In aquatic molluscs cilia on the surface of the mantle and organs maintain water flow through the mantle cavity to take away wastes and bring in oxygenated water (and food particles for those suspension feeding molluscs). Molluscs have an open circulatory system with a full heart (with the exception of the cephalopods, which have a closed circulatory system). Their nervous system is well developed, usually consisting of a dorsal ganglion, a ring of nerves around the esophagus, and two pairs of lateral nerve cords running the length of the body, which are connected transversely in a ladder-like arrangement. There is an enormous range of nervous system development in the molluscs, from the poorly developed ganglia of the aplacophorans to the extreme cephalization of the cephalopods. Important work in the fields of neurobiology has been carried out on the squid Doryteuthis pealeii (formerly Loligo pealeii) and on Aplysia sea slugs.

ترخيص
cc-by-nc
حقوق النشر
Campbell, Dana
المحول البرمجي
Campbell, Dana
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
EOL staff

Reproduction ( الإنجليزية )

المقدمة من EOL staff

Like other systems, reproduction is highly variable among molluscs. Molluscs can be dioecious or simultaneously or sequentially hermaphroditic. Gametes are freely spawned in some groups, others have internal fertilization and complex mating behaviors, many produce egg capsules, egg cases, or brood chambers.

ترخيص
cc-by-nc
حقوق النشر
Campbell, Dana
المحول البرمجي
Campbell, Dana
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
EOL staff

Size ( الإنجليزية )

المقدمة من EOL staff

Molluscs range in size from almost microscopic to animals 20 meters long (giant squid) or weighing 450 pounds (giant clams).

ترخيص
cc-by-nc
حقوق النشر
Campbell, Dana
المحول البرمجي
Campbell, Dana
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
EOL staff

Systematics and Taxonomy ( الإنجليزية )

المقدمة من EOL staff

The molluscs demonstrate remarkable morphological diversity, a characteristic that has confused molluscan taxonomy from the group’s inception. The Latin root molluscus means soft, and many soft-bodied invertebrates have been added and removed this group until Cuvier’s modern approximation in 1795 (Brusca and Brusca 2003). Mollusca is the second largest invertebrate phylum after the arthropods. Some 93,000 extant species have been described, but the thinking is this number represents only about half of the living species. 70,000 fossil species are also known. Most classifications recognize ten molluscan classes (two extinct). One class, the gastropods (snails and slugs), contains about 80% of mollusc species.


A very rich molluscan fossil record dates back 500 million year to the Precambrian. The evolutionary origins of molluscs are still disputed, but recent well-respected molecular phylogenetic analyses place the molluscs in the Lophotrochozoa, along with annelids, brachiopods, bryozoans and several other phyla (Halanych et al. 1995). Relationships within the Mollusca are also unclear and disputed; some recent analyses challenge whether this enormous phylum is a natural, monophyletic group (Sigwart and Sutton 2007 and references therein).

ترخيص
cc-by-nc
حقوق النشر
Campbell, Dana
المحول البرمجي
Campbell, Dana
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
EOL staff

Threats ( الإنجليزية )

المقدمة من EOL staff

Non-marine molluscs appear to have a very high extinction rate. Lydeard et al (2004) list terrestrial and fresh water mollusc extinctions as about 40% of total recorded animal extinctions, far greater than marine molluscs.

ترخيص
cc-by-nc
حقوق النشر
Campbell, Dana
المحول البرمجي
Campbell, Dana
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
EOL staff

Uses ( الإنجليزية )

المقدمة من EOL staff

Many different molluscs have been integrated into human culture since prehistoric times in a plethora of forms: shell money, jewelry and food, crop pests, and disease carriers (Schistosomiasis is a watersnail-born parasite that effects hundreds of millions of people in the world).

ترخيص
cc-by-nc
حقوق النشر
Campbell, Dana
المحول البرمجي
Campbell, Dana
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
EOL staff

Weekdiere ( الأفريكانية )

المقدمة من wikipedia AF

Weekdiere of Molluske (Mollusca) is 'n belangrike filum van ongewerwelde diere. Hierdie diere het 'n sagte liggaam en het meestal 'n uitwendige skelet (soos 'n skulp). Die meeste van hulle kom in die see voor, veral in vlak waters langs die kus. Dit is die grootste mariene filum, met sowat 93 000 erkende spesies, of 23% van alle beskrewe mariene organismes. Hulle kom ook in varswater en op land voor.

Weekdiere is baie uiteenlopend en word in 'n groot verskeidenheid van vorme in bykans alle wêrelddele aangetref. Spesies is al op berghange asook in die diepsee gevind. Hulle kom egter meestal in nat en tropiese dele voor. Hulle grootte kan wissel van so klein as 1 mm tot to groot as 10 meter.

Meeste weekdiere het skulpe van kalk, maar sommige spesies soos die seekatte en naakslakke, moet daarsonder klaarkom. Hierdie skulpe kan maklik gefossiliseer word. Fossiele van sulke skulpe is in die Kambriumgesteentes gevind, wat daarop dui dat hulle tydens die Prekambrium in die see ontstaan het.

Weekdiere word algemeen as 'n voedselbron benut: onder andere mossels, oesters, inkvisse (tjokka vir kalamarie) en landslakke. Oester word soms verbou vir hulle pêrels, waarmee halssnoere en ander juweliersware gemaak word. Skulpe van weekdiere word ook algemeen opgetel, versamel en vir 'n verskeidenheid ornamente (soos asbakkies) gebruik.

Bou

Die liggaamsgrootte van die verskillende weekdierspesies kan tussen 1 mm en 10 m wissel. Sommige verteenwoordigers van die phylum is die grootste ongewerwelde diere (invertebrate). Die liggaamsbou van die verskillende weekdierklasse verskil baie, hoewel daar tog 'n basiese liggaamsplan waargeneem kan word. Die sagte liggaam kan 'n kop hê, of dit kan afwesig wees, terwyl die liggaam in baie gevalle deur ʼn stewige skulp beskerm word.

Die skulp is hoofsaaklik van kalk vervaardig en dit word deur die mantel gevorm, wat 'n huidplooi om die liggaam is en ook 'n mantelholte omsluit. By tweekleppiges (klas Bivalvia) bestaan die skulp uit 2 dele (die kleppe). Inkvisse (klas Cephalopoda) het 'n gereduseerde skulp wat binne die liggaam aangetref word (inwendige skulp). In sommige weekdiere, soos die naakslakke, is die skulp of baie gereduseer, of heeltemal afwesig. In die gevalle waar skulpe wel aanwesig is, word die liggaam met behulp van sluitspiere aan die skulp geheg.

Die diere dra dieselfde skulp lewenslank en dit groei saam met die dier se liggaam. Die meeste weekdiere het ʼn raspertong (radula) wat uit 'n aantal dwars chitienrye bestaan. Dit word gebruik om voedsel van oppervlakke af te skraap of dit fyn te rasper. Die voet word slegs by inkvisse en seekatte as gryporgane gebruik, want die voet is in 'n aantal arms verdeel. Die ander weekdiere gebruik die voet om mee te kruip of te grawe. Die bloedvatstelsel bestaan uit ʼn enkele hart met 1 kamer en 2 sinusse.

Bloedvate ontbreek en die diere het dus 'n oop bloedvatstelsel. Slegs inkvisse en seekatte het ʼn bloedvatstelsel wat grotendeels geslote is. Suurstof word gewoonlik deur bladvormige kieue, of in die geval van landslakke deur die mantelholte, uit die omringende omgewing opgeneem en deur die pigment hemosianien in die bloed vervoer. Slegs 'n paar spesies gebruik hemoglobien vir die doel, terwyl ander spesies geen pigmente het nie maar die gasse opgelos in hul bloedplasma vervoer.

Die senuweestelsel bestaan uit ʼn aantal gepaarde senuweeknope (ganglia) wat deur gepaarde senuweekoorde met mekaar in verbinding is. Die senuweekoorde word deur 'n aantal dwarssenuwees met mekaar verbind.

Voortplanting

Weekdiere plant altyd geslagtelik voort. Die diere kan een- of tweeslagtig wees. Selfbevrugting vind nie in die tweeslagtige spesies plaas nie, maar verskillende individue ruil geslagselle uit. Twee soorte larwes kan uit die bevrugte eier broei: 'n trogofoor-larwe, wat 'n eenvoudige krans van trilhare het, of 'n veligerlarwe, wat ʼn uitstaande huidplooi met trilhare daarop het. Die veligerlarwe kom die algemeenste by weekdiere voor.

Sodra die larwe 'n skulp ontwikkel, sak dit na die bodem, waar die res van hul lewens deurgebring word. Feitlik al die weekdiere is bodembewoners, terwyl sommige sessiel (sittend) leef. Slegs die inkvisse en 2 groepe slakke, die pteropoda (ordes Thecosomata en Gymnosomata) en die heteropoda is uitsluitend seelewend.

Tweekleppiges en slakke kan ook in varswater leef en die landslakke het hulle volkome by 'n landbestaan aangepas. By die diere vind al die embrionale ontwikkeling in die eiers plaas, sodat volledig ontwikkelde slakkies uitbroei.

Weekdiere en die mens

'n Aantal weekdiere is van groot ekonomiese belang. Oesters, mossels, slakke en seekatte word geëet en skulpdiere se skulpe word vir 'n verskeidenheid doeleindes aangewend. Pêrels is ʼn gewilde produk van tweekleppiges en so ook perlemoen, die binneste laag van die skulpe. Naakslakke kan groot skade in tuine en landerye aanrig. Verskillende varswaterslakke is betrokke by die verspreiding van parasitiese siektes, soos lewerbotsiekte en bilharzia.

Taksonomie

Teenswoordig word die phylum Mollusca in 7 klasse ingedeel. Die eerste klas is Monoplacophora, 'n groep uitgestorwe diere wat van die Onder-Kambrium tot die Devoon geleef het. Een lewende verteenwoordiger van die klas, Neopilina, word nog aangetref. Die klas Polyplacophora of Amphineura bevat die chitons, wat verlengde, afgeplatte diere is. Kenmerkend vir die klas is die 8 dorsale skulpplate wat met mekaar kan artikuleer.

'n Aantal naak, wurmagtige weekdiere wat op die seebodem voorkom, behoort tot die klas Aplacophora. Al die slakke word in die klas Gastropoda aangetref, terwyl die klas Scaphopoda die tandskulpe bevat. Die tweekleppiges behoort tot die klas Bivalvia, terwyl al die seekatte en inkvisse lede van die klas Cephalopoda is. Die uitgestorwe Ammonoidea, asook die lewende fossiel, Nautilus, kom in die klas voor.

Weekdiere word in die volgende klasse onderverdeel:

Stam: Weekdiere (Mollusca)

Fotogalery

Bronnelys

Eksterne skakels

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia skrywers en redakteurs
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia AF

Weekdiere: Brief Summary ( الأفريكانية )

المقدمة من wikipedia AF

Weekdiere of Molluske (Mollusca) is 'n belangrike filum van ongewerwelde diere. Hierdie diere het 'n sagte liggaam en het meestal 'n uitwendige skelet (soos 'n skulp). Die meeste van hulle kom in die see voor, veral in vlak waters langs die kus. Dit is die grootste mariene filum, met sowat 93 000 erkende spesies, of 23% van alle beskrewe mariene organismes. Hulle kom ook in varswater en op land voor.

Weekdiere is baie uiteenlopend en word in 'n groot verskeidenheid van vorme in bykans alle wêrelddele aangetref. Spesies is al op berghange asook in die diepsee gevind. Hulle kom egter meestal in nat en tropiese dele voor. Hulle grootte kan wissel van so klein as 1 mm tot to groot as 10 meter.

Meeste weekdiere het skulpe van kalk, maar sommige spesies soos die seekatte en naakslakke, moet daarsonder klaarkom. Hierdie skulpe kan maklik gefossiliseer word. Fossiele van sulke skulpe is in die Kambriumgesteentes gevind, wat daarop dui dat hulle tydens die Prekambrium in die see ontstaan het.

Weekdiere word algemeen as 'n voedselbron benut: onder andere mossels, oesters, inkvisse (tjokka vir kalamarie) en landslakke. Oester word soms verbou vir hulle pêrels, waarmee halssnoere en ander juweliersware gemaak word. Skulpe van weekdiere word ook algemeen opgetel, versamel en vir 'n verskeidenheid ornamente (soos asbakkies) gebruik.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia skrywers en redakteurs
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia AF

Mollusca ( الأستورية )

المقدمة من wikipedia AST
Wikipedia:Wikipedia:Llista d'artículos que toa Wikipedia tien que tener/Archivu

Los moluscos (Mollusca, del llatín molluscum "blandu") formen unu de los grandes filos del reinu animal. Son invertebráos protóstomos celomados, triblásticos con simetría billateral (anque dalgunos pueden tener una asimetría secundaria) y non segmentados, de cuerpu blandu, desnudu o protexíu por una concha. Los moluscos son los invertebraos más numberosos dempués de los artrópodos, ya inclúin formes tan conocíes como les amasueles, maches, navajueles, ostres, calamares, pulpos, baboses y una gran diversidá de cascoxues, tanto marinos como terrestres.

Calcúlase que puede esistir cerca 100.000 especies vivientes, y 35.000 especies estinguíes, una y bones los moluscos tienen una llarga historia xeolóxica, que toma dende'l Cámbricu Inferior hasta l'actualidá.[1] Los moluscos colonicen práuticamente tolos ambientes, dende los grandes altores a más de 3.000 m sobre'l nivel del mar hasta fondures oceániques de más de 5.000 m de fondura, nes agües polares o tropicales y suelen ser elementos comunes de les mariñes de too el mundu.

Son animales de cuerpu blandu (col cuerpu estremáu nuna rexón cefálica o cabeza, una masa visceral y un pie muscular) con trés carauterístiques úniques nel reinu animal poles cualos identifíquense:

 • Un pie muscular.
 • Una concha caliar secretada por un integumento subxacente llamáu mantu, n'ocasiones ausente.
 • Un órganu d'alimentación llamáu rádula (formada por fileres de dientes quitinosos curvos).

L'interés del home nos moluscos ye enorme. Los moluscos son una importante fonte d'alimentación pa la especie humana. Amás, numberoses enfermedaes parasitarias tantu humanes como veterinaries son tresmitíes polos moluscos, qu'actúen como hospedador intermediariu, sobremanera de trematodos.

La malacoloxía ye la caña de la Zooloxía qu'estudia los moluscos. Nesti sentíu tiense que mientres los sieglos XVIII y XIX ellaboráronse importantes colecciones malacológicas y conquiliológicas tantu de prestixoses instituciones como museos y academies de ciencies como colecciones privaes, entá anguaño'l coleccionar conches de moluscos ye unu de los principales pasatiempos de munches persones en tol mundu. Por cuenta de esta afición los moluscos son unos de los grupos zoolóxicos meyor estudiaos dempués de los vertebraos.

Carauterístiques xenerales

 src=
Wiwaxia unu de los primeros Moluscos.
 src=
Bivalvia: Tridacna gigas.

La variedá de formes, tamaños, tipos de vida y ciclos vitales ye estraordinaria; basta con comparar un moxón, un cascoxu y un calamar. Pero la organización de tolos moluscos sigue un plan fundamental.

El celoma nos adultos queda amenorgáu a muertes alredor de los nefridios, gónades, corazón y intestín.

Anatomía esterna

Mantu, concha y cuévanu paleal

El patrón básicu d'un moluscu consiste nun organismu de cuerpu blandu, oval, con simetría billateral y una concha convexa en forma de sombreru chinu (ausente o interna en dellos grupos). En cuenta de concha, tamién pueden tener espícules (pueden apaecer n'estáu embrionariu pero n'adultos pueden fundise pa dar una concha) o plaques, anque toes col mesmu orixe. La concha fórmase gracies a la epidermis subxacente, denomada mantu (en posición dosal), que tien célules secretores de carbonatu cálcicu que cristaliza nel esterior en forma d'aragonito o de calcita; el mantu tamién secreta una sustanza quitinosa de composición complexa, la conquiolina, que se deposita sobre'l substrato caliar formando un estratu orgánicu denomináu perióstraco, esencial pa evitar la disolución de la concha n'ambientes ácidos.

 src=
Gastropoda: Hydatina physis.

Na parte posterior, el mantu forma una cámara denomada cuévanu paleal onde s'agospien les branquies, que tienen una estructura bien carauterística en forma de peñe (ctenidios), los osfradios (órganos quimiorreceptores encargaos de detectar la calidá de l'agua), y onde desagüen los nefridios (al traviés de los nefridioporos), les gónaes (al traviés de los gonoporos) y el anu. Nos gasterópodos terrestres, la superficie interna del cuévanu paleal ta bien irrigada y l'intercambiu gaseosu produzse al traviés del epiteliu, de manera qu'actúa como un pulmón.

La epidermis de los moluscos ta recubierta de cilios y tien un gran númberu de glándules productores de mocu.

Pie

Otru órganu carauterísticu de los moluscos, el pie, amuesa una enorme plasticidad evolutiva. Ta dotáu d'una musculatura complexo y potente. Suponse que, primitivamente, yera reptante (paecíu al de los gasterópodos actuales), pero esperimentó una gran diversificación, aniciando'l pie escavador de los bivalvos, el pie biforcáu en tentáculos de los cefalópodos o'l pie nadador de dellos gasterópodos peláxicos, ente otros.

 src=
Gastropoda: Cepaea hortensis.

Sistema dixestivu y alimentación

Tienen tubu dixestivu completu. El cuévanu bucal, revistida de quitina, presenta un órganu d'alimentación único, la rádula, que consiste nuna base cartilaxinosa allargada (odontóforo) recubierta de fileres llonxitudinales de dentículos quitinosos curvos; la forma y la disposición de los dentículos rellacionar col tipu d'alimentación. La rádula ta provista de potentes músculos que-y dexen proyeutar se fora de la boca, actuando como raspador. El mocu secretado poles glándules salivales de la boca lubrican la rádula y apiguren les partícules pa ser inxeríes.

De siguío hai un esófagu y un estómagu, más o menos complexu, nel que desagüen les glándules dixestives (fégadu o hepatopáncreas); la circulación de la masa mucosa que contién l'alimentu (próstilo) vese favorecida pola presencia de numberosos cilios. Les partícules alimenticies entren nos conductos de les glándules dixestives. El intestín ye llargu y endolcáu.

 src=
Cephalopoda: Ammonites, estinguíu.

Les sos formes d'alimentación son descomanadamente variaes. Pueden ser fitófagos, como les llámpares o los cascoxues terrestres, carnívoros, como los conos, filtradores, como les amasueles, detritívoros, etc.

Sistema circulatoriu

El sistema circulatoriu ye abiertu, sacante los cefalópodos que ye zarráu. El corazón ta tabicado y estrémase, principalmente, en trés cámares (dos aurícules y un ventrículu), anque'l númberu d'éstes ye bien variable. El corazón ta recubiertu por una fina tela que forma'l cuévanu pericárdica. La hemolinfa pasa del ventrículu a los vasos qu'arramen a los espacios tisulares, onde ye recoyíu por otros vasos que van escontra les branquies onde la sangre osixénase y de ende vuelve al corazón pola aurícula.

Sistema excretor

Los órganos excretores tán compuestos por un par de metanefridios (reñones) rellacionaos col cuévanu pericárdica, nos qu'unu de los estremos comunica col celoma (al traviés d'unos conductos denominaos celomoductos, que puede desenvolvese nesti estremu a manera d'embudu) y l'otru desagua al esterior nel cuévanu paleal (al traviés de los nefridioporos).

 src=
Cephalopoda: Nautilus.

Sistema nerviosu

Ye bien variable. El modelu básicu del sistema nerviosu de los moluscos entiende un aniellu periesofágico del cual salen dos pares de gordones nerviosos escontra tras, unu escontra'l pie y otru escontra la masa visceral. Los órganos de los sentíos entienden güeyos (bien complexos nos cefalópodos), estatocistos (sentíu del equilibriu) y quimiorreceptores, como los osfradios (asitiaos nes branquies), papiles y fosetas olfatorias na cabeza y l'órganu subradular (acomuñáu a la rádula). El grau máximu de cefalización dar nos cefalópodos, nos que puede falase d'un auténticu celebru, protexíu por un craniu cartilaxinosu.

Sistema reproductor

Les gónades, en munches especies de moluscos, proceden direutamente del peritonéu qu'anubre'l celoma. La reproducción de los moluscos ye puramente sexual; pueden ser unisexuados (tamién denomináu dioicos, como nos bivalvos) o como nel casu de la mayoría de los gasterópodos, hermafrodites (simultáneos o consecutivos) con capacidá d'autofecundación o ensin ella. La fertilización pue ser esterna o interna, con frecuencia por aciu espermatóforos (sacos llenos d'espermatozoides).

 src=
Cephalopoda: Enteroctopus dolfeini, pulpu xigante.

Embrioloxía

La embriogenia típica de los moluscos empieza con una segmentación espiral del güevu fuertemente determinada, y la gastrulación tien llugar por epibolia, invaginación o dambes. La gástrula resultante desenvolver nuna bárabu trocófora planctónica. El procesu ye virtualmente idénticu al de los anélidos. Esti bárabu trocófora puede desenvolver enforma dalguna de les sos bandes ciliaes pa dar una estructura delgada en forma de velu. Na mayoría de los moluscos, esti bárabu da llugar al bárabu velígera, más desenvuelta, na que puede reparase yá'l pie, la concha y otres estructures. Finalmente, el bárabu velígera baxa al fondu y sufre una metamorfosis p'adoptar l'hábitat bentónicu típicu del adultu. Los cefalópodos y los gasterópodos terrestres y d'agua duce tien siempres desenvolvimientu direutu.

Desenvuelvo

Segmentación de los embriones

La mayoría de los moluscos presenten una segmentación holoblástica espiral. Esta segmentación dar nun ángulu oblicuu con respectu a la exa animal-vexetativu del zigoto xenerando una disposición n'espiral de les célules blastómeras fíes les cualos queden empaquetadas de tal forma, que termodinámicamente son más estables que n'otros tipos de segmentación, como por casu la radial. La blástula de los animales que sufren esti tipu de segmentación n'espiral nun tien blastocele y conozse como estereoblástula (Gilbert 2006). Los embriones de los moluscos sufren poques segmentaciones antes d'empezar la gastrulación. Primeramente danse dos clivajes (dende'l polu animal escontra'l polu vexetal) los cualos son casi meridionales, produciendo cuatro macrómeras. En delles especies estes son de distintos tamaños y pueden identificase. Les segmentaciones posteriores tienen llugar nel polu animal del embrión. Na tercer segmentación, cada macrómera estrémase dando orixe a una micrómera fía y una macrómera fía; les micrómeras mover escontra la derecha o izquierda de la so macrómera hermana polo que se xenera un patrón n'espiral. Na cuarta segmentación, les macrómeras hermanes (producíes na tercer segmentación) estrémense xenerando caúna, una micrómera fía y una macrómera fía les cualos moviérense de forma contraria que na tercer segmentación, y asina socesivamente.

Orientación del planu de segmentación

Nos moluscos que tienen concha, como los cascoxos, esta puede presentar enrollamiento destral (escontra la derecha) o enrollamiento sinistral (escontra la esquierda). Esta orientación de la concha ye controlada por factores citoplasmáticos dientro del ovocito, y polo xeneral ye igual nos miembros d'una especie (Gilbert, 2006). Sturtevant en 1923 afayó qu'en delles especies el enrollamiento de la concha del cascoxu alcuéntrase determináu genéticamente, siendo'l xenotipu del óvulu maternu'l que determina la direición de la segmentación nel embrión (Gilbert, 2006).

Mapa de destín

Joanne Render en 1997 estudió'l mapa de destín del cascoxu Ilyanassa obsoleta. Render siguió mientres el desenvolvimientu distintos célules marcaes con fluorescencia y reparo que distintos grupos de micrómeras contribúin a la formación de distintos partes del cuerpu. Por casu el segundu cuartetu de micrómeras formen la concha, velu, boca y corazón (Gilbert, 2006)

Determinación celular

Nel ovocito de los moluscos, los determinantes morfogenéticos tán alcontraos en rexones específiques que determinen a distintes blastómeras dependiendo de la so posición dientro del ovocito; a esto llámase-y desenvolvimientu en mosaicu. Les molécules que tán xuníes a ciertes rexones del güevu formen el lóbulu polar. En 1896 Crampton demostró que'l lóbulu polar ye esencial pa la formación de dellos órganos como l'intestín, corazón, músculos y güeyos; con esto pudo concluyir que'l lóbulu polar ta compuestu por determinantes mesodérmicos y endodérmicos que-y dan la capacidá al blastómero col cual esta en contautu de formar estes estructures (Gilbert, 2006, Crampton, 1896). Amás de ser clave pa la determinación celular el lóbulu polar ye necesariu pa la polaridá envés-ventral del embrión yá que tamién contién los determinantes necesarios pa ello.

Gastrulación

Nesti procesu les micrómeras del polu animal multiplicar hasta cubrir les macrómeras del polu vexetal. L'embrión ye cubiertu na so totalidá sacante por una hendidura nel polu vexetal (Gilbert, 2006).

Filoxenia

A lo llargo de la evolución de los moluscos asocedieron dos grandes fechos evolutivos. El primeru d'ellos foi l'apaición d'un ancestru con calteres primitivos qu'anició la diversidá de los grupos actuales. El segundu foi l'apaición de la concha, colos cambeos posteriores de cada grupu. Anguaño esisten dos modelos que resumen les carauterístiques d'esi moluscu hipotéticu inicial: el de Salvini-Plawen (1980) y el de Yonge (1957).

Moluscu hipotéticu de Salvini-Plawen (1980)

L'aspeutu d'esti moluscu hipotéticu recuerda a un llimiagu actual marina. Reconozse una cabeza (carente de cuernos, brazos, etc.) con boca y ganglios cerebroideos. Tien una suela reptante, el pie, que-y dexa mover se pol bentos dexando un rastru de mocu al so pasu. Enriba del pie repara la masa visceral, con tolos órganos internos. Esa masa visceral tien una epidermis denomada mantu que xenera unes espículas caliares en llugar d'una concha, y contién al cuévanu paleal.

La paré del cuerpu podría tener cutícula en delles partes. Tien una epidermis con célules epidérmiques, de soporte, glandulares, mucocitos (productores de mocu) y sensoriales. Per debaxo alcuéntrase la membrana basal y debaxo la musculatura (circular, oblicua y llonxitudinal nesti orde). Ente elles esisten espacios hemolinfáticos.

El tubu dixestivu d'esti moluscu taría estremáu en tres región: anterior, media y posterior. La rexón anterior contién al órganu llamáu rádula. Esta rádula tendría una estructura cartilaxinosa denomada odontóforo, que ye un coxín onde se sofita una banda proteica llena de dientes, la verdadera rádula. Esi odontóforo ta dientro del cuévanu bucal y al so serviciu tán munchos músculos, como los protractores y retractores. Los protractores faen qu'esi coxín asome fuera de la boca y los retractores faen que se meta. De la mesma, estos dientes (rádula)tamién tienen músculos protactores y retractores.

Esiste muncha variabilidá nes rádulas. El bulbu bucal tien delles estructura, como'l furacu de la boca, quexales, un órganu subradular, una especie de llingua con función sensorial (pa saber lo que ye alimentu), odontóforo, etc. Los dientes son de crecedera continua a partir del sacu radular. La cinta de dientes va moviéndose palantre col tiempu, esprendiéndose los dientes foliaos y siendo reemplazaos polos nuevos. Dempués vien l'esófagu y detrás d'él el restu del tubu dixestivu, col intestín mediu (qu'ocupa casi toa'l cuévanu y tien una serie de divertículos llaterales p'aumentar la suferficie), depués el rectu y acabando nel anu (que desagua al cuévanu paleal).

El celoma (o complexu renu-gonadal-pericárdico nos moluscos) ta estremáu. Tienen un par de sacos celomáticos dosales asitiaos na metá posterior del animal, conectándose al cuévanu paleal al traviés de celomoductos y los sos correspondientes celomoporos. Por detrás esiste otru sacu celomático posterior, denomináu pericardiu (colos sos pericardioductos), que, si desenvuelven un nefrostoma, anicien metanefridios colos sos correspondientes nefridioductos y nefridioporos. El peritonéu de los sacos celomáticos anteriores anicien les gónades, colos sos correspondientes gonoductos y gonoporos, desaguando tamién nel cuévanu paleal.

El cuévanu paleal tien los ctenidios (branquies en forma de pluma, con una exa central y llámines a los dos llaos). Al altor de los ctenidios apaecen unos vasos sanguíneos zarraos del sistema circulatoriu.

El sistema nerviosu ye senciellu. Tienen un gangliu cerebroideo con un aniellu nerviosu anterior que irriga tol bulbu bucal, y dos pares de gordones nerviosos llonxitudinales que se dirixen escontra tras (dos al pie y dos a la masa visceral). En rellación col cuévanu paleal, podría esistir dalgún gangliu pa toa esa zona.

La reproducción ye sexual con fecundación esterna. Suponse segmentación espiral, gastrulación por epibolia dando llugar a un bárabu trocófora.

Moluscu hipotéticu de Yonge (1957)

Ye similar al de Salvini-Plawen, pero contién dellos cambeos. Nesti modelu sí hai una auténtica concha (y non espículas). El tubu dixestivu tien una glándula dixestiva rellacionada cola primer cámara del estómagu. L'intestín, en cuenta de tener divertículos llaterales, tien munches ases intestinales aumentando la superficie y eficacia d'absorción de forma distinta. El sistema renu-gonadal-pericárdico escarez de conductos, les gónaes comuniquen con pericardiu y los sacos celomáticos anteriores desagüen nel posterior.

Ente les semeyances atópense que tien cabeza (coles sos distintes estructures), pie, masa visceral y paré dorsal de la masa visceral formando'l mantu, col so cuévanu paleal y estructures internes.

Concha del modelu de Yonge

La concha tien trés capes: periostraco, mesostraco y endostraco (esterna, media ya interna respeutivamente) con componentes orgánicos ya inorgánicos. Ente los orgánicos destaca la matriz proteico de conquiolina, ente que nos inorgánicos destaca'l carbonatu cálcicu, que cristaliza en forma d'aragonito o calcita, el sulfatu magnésicu y el carbonatu magnésicu. El periostraco ta formáu por una capa de conquiolina; el mesostraco por una combinación de dambos componentes predominando la parte inorgánica o mineral (inclusive siendo ésta la única en dellos grupos actuales) frente a la orgánica, con una disposición en forma de prismes; y el endostraco tien una repartida equitativo ente dambes, formando'l nácare, nuna disposición en forma de llámines superpuestes reflexando la lluz según la so orientación.

La formación de carbonatu cálcicu ye relativamente senciellu nel mediu marín. Precísase agua (qu'incorporen fácilmente), calciu (incorporar por tresporte activu) y dióxidu de carbonu (producen grandes cantidaes debíu al metabolismu de la urea).

Evolución filoxenética

A partir del moluscu inicial de Salvini-Plawen (con espículas nel mantu, denomináu Aculifera) apaecieron dos llinies principales que dieron orixe al conxuntu de tolos moluscos actuales. Per un sitiu, los grupos que caltienen la condición de Aculifera y solo tienen escayos caliares nel mantu (como los caudofoveados), y per otru llau, los que tienen concha (Conchifera) similar al moluscu del modelu de Yonge, de la que baxen la mayor parte de los grupos actuales de moluscos conchíferos. El pasu de Aculifera a Conchifera podría asoceder nel analís filoxenéticu espuestu de siguío.

Les bandes d'escayos de Aculifera concentráronse aniciando 7 bandes coles espículas arrexuntaes. Equí apaecen de nuevu dos llinies: una que llevó a la nueva dispersión de los escayos (como asocede nos solenogastros) y l'otra que llevó a la fusión de les espículas de cada banda aniciando 7 plaques (como se repara nos Ectoplacota, un grupu fósil). A partir d'esta última llinia salen otros dos: una na qu'una d'eses plaques estremar en dos, aniciando 8 en total (como asocede nos poliplacóforos actuales) y otra na que se funden les 7 plaques formando, finalmente, una concha (los conchíferos).

Clasificación

Ver tamién: Mollusca

Los moluscos subdividir n'ocho clases; indicar ente paréntesis el númberu averáu d'especies actuales.

 src=
Gastrópodo en movimientu.
 src=
Neogastrópodo: Pleuroploca gigantea.
Orde Lepidopleurida
Orde Ischnochitonida
Orde Acanthochitonida
Subclase Protobranchia
Orde Nuculida
Orde Solemyida
Subclase Lamellibranchia
Superorde Filibranchia
Superorde Eulamellibranchia
Orde Paleoheterodonta
Orde Veneroida
Orde Myoida
Subclase Anomalodesmata
 • Clase Cephalopoda (pulpos, calamares, sepias) (800 especies)
Subclase Nautiloidea (nautilus)
Subclase Ammonoidea (†) (Ammonites)
Subclase Coleoidea
Orde Sepiida
Orde Teuthida (=Decapoda)
Orde Octopoda
Orde Vampyromorphida
 • Clase Gastropoda (cascoxos marinos y terrestres, llámpares) (75.000 especies)[3]
Subclase Prosobranchia
Orde Archaeogastropoda
Orde Mesogastropoda
Orde Neogastropoda
Subclase Opisthobranchia
Subclase Pulmonata
Orde Archaeopulmonata
Orde Basommatophora
Orde Stylommatophora
Orde Systellommatophora

D'antiguo caudofoveados y solenogastros yeren arrexuntaos na clase Aplacophora* qu'agora se considera parafiléticu y dichos grupo clases separaes.[4] Per otra parte, l'enclín actual ye la d'estremar la clase Gastropoda en dos subclases: Eogastropoda (qu'inclúi solo les llámpares verdaderes) y Orthogastropoda qu'inclúi tolos demás gasterópodos.

Recueya de moluscos

Los moluscos son diversos en forma corporal como n'ambientes onde habiten, polo que pa la so captura ríquese conocer bien a la especie cola que quier trabayase, según tener mañes pa la so recueya. Cabo tener en cuenta la llexislación de cada país o estáu yá que diverses especies tán protexíes pola llei pola so escasez causada en parte a un escesu de captures, tantu con fines gastronómicos como coleccionistes.

 • Polyplacophora (quitones): Los quitones suélse-yos atópase na zona del mariniega predresu xeneralmente en zones con un fuerte rompiente polo qu'encamienta tomar los precuros de casu pa evitar accidente, nesti sentíu encamiéntase esperar hasta la baxa mar pa realizar la recueya. Pa recoyer quitones tien d'ensertase la fueya d'un cuchiellu fuerte per debaxo del cantu de la cintura, teniendo especial curiáu de nun estropiar dicha cintura lo mesmo que de nun quebrar les cáscares. Una vegada recoyíos los chitones estos deben tresferir rápido a soportes en forma de paletes de tamañu apropiáu, apertando'l quitón contra la superficie de la paleta al empar que por aciu una cuerda o cinta ensóbiase fuertemente contra'l soporte, darréu dar en la fixación. Pa la fixación de quitones enxamás se debe emplegar la formalina nun siendo que tea primeramente neutralizada, una y bones esta tiende a escomer les cáscares y otres estructures caliares importantes na taxonomía d'estos moluscos.
 • Gastrópodos terrestres: Xeneralmente los gastrópodos terrestres pueden atopase onde esista fayadiza cobertoria protectora. En tal sentíu son bones les árees de recueya, aquelles zones avisiegues húmedes y cubiertes con fueyes, según nel pisu de montes borrafes bien avisiegos y so corteces d'árboles, tueros cayíos. Tamién se topen n'árees montascoses debaxo de llábanos de piedra caliar, especialmente en llugares con bayura de mofos y foyarasca.
 • Gastrópodos y bivalvos marinos: Los gastrópodos y bivalvos marinos pueden recoyer manualmente cuando les condiciones d'accesu, d'aguaxe, visibilidá y fondura dexar. En casu contrariu tendrá de recurrise a al emplegu de dragues o bucéu con equipu autónomu.
 • Gastrópodos y bivalvos d'agua duce: Pa la recueya de gastrópodos y bivalvos dulceacuícolas, los cuerpos d'agua más favorable son aquellos que s'atopen en rexones con llechos de piedra. La recueya xeneralmente tien de faese mientres periodos d'agües baxes (cuando los ríos tienen el so nivel más baxu). N'ambientes lénticos (llacustre) xeneralmente hai menos especies que los ambientes lóticos (ríos). A los bivalvos suélse-yos atopar semienterrados en fondos de grava, arena o trolla. La captura puede realizase manualmente cuando la tresparencia y fondura del cuerpu enáguase lo dexen. Ente que los animales d'agües fondes tendrán de ser recoyíos con dragues d'arrastre o quexaes.
 • Cefalópodos: Los cefalópodos son animales puramente marinos d'amplia distribución xeográfica y batimétrica. La recueya d'estos animales puede efectuase por aciu l'emplegu de distintos artes de pesca y nel casu d'aquelles especies que viven n'agües pocu fondes puede recoyer manualmente nos resquiebros o cueves de fondos predresos onde habiten. Tamién puede recoyer aquelles especies d'agües pocu fondes por aciu l'emplegu d'oxetos (llates, cauchos vieyos, nases, etc.) primeramente asitiaos na área de captura.

Ver tamién

Referencies y bibliografía

 1. Martinell, Jordi (2009). en Martínez Chacón, M.L. y Rivas, P. (eds.): Paleontoloxía d'invertebraos editorial= Sociedá Española de Paleontoloxía, Institutu Xeolóxicu y Mineru d'España, Universidá d'Uviéu, Universidá de Granada, 228-235. ISBN 978-84-613-4625-7.
 2. Paleos: Solenogastres
 3. Paleos: Gastropoda
 4. Tree of Life: Mollusca
 • ABBOTT, T. R. 1950: “Snails invaders”. Natural Hystory. 59:80-85
 • ABBOTT, T. R. 1954: “American seashell”. D. Van Nostrand Company, Inc. New York.
 • ABBOTT, R. T, y S. P. DANCE. 1983. “Compendium of Seashells”. Y. R Dutton, Inc., New York.
 • ALTABA, C. R. et al., 1991: “Invertebrats non artròpodes. Història Natural dels Països Catalans, 8”. Enciclopèdia Catalana, S. A., Barcelona, 598 pp. ISBN 84-7739-177-7
 • ANDREWS, Y. B. 1981: “Osmoregulation and excretion in prosobranch gastropods Part 2: Structure in relation to function”. Journal of Molluscan Studies 47:248-298.
 • ANDREWS J. 1977: “Shell and Shore of Texas”. University of Texas Press. Austin – United States.
 • BARNES, R. D. 1984: “Zooloxía de los Invertebraos”. Cuarta Edición. Editorial Interamericana, S.A. Méxicu D.F. ISBN 968-25-0815-0
 • BERNARD, F. R. 1979: “Bivalve mollusks of the western beaufort sía”. Contributions Scientific in Natural History of the Museum Los Angeles County. 313:1-80.
 • BIBLOGRAF. (Editor). 1980: “Diccionariu monográficu del Reinu Animal”. Biblograf S.A. Barcelona - España. 888p. ISBN 84-7153-385-5
 • BIELER, R., 1990. “Haszprunar's "clado-evolutionary classification of the Gastropoda - a critique”. Malacoloxía. 31(2): 371-380
 • BIELER, R., 1992. “Gastropod phylogeny and systematics”. Annual Review of Ecology and Systematics, 23: 311-338.
 • BIELER, R. & MIKKELSEN, P. M. (eds.), 1992. “Handbook of Systematic Malacology, Part 1 (Loricata [Polyplacophora]; Gastropoda: Prosobranchia)”. Smithsonian Institution and National Science Foundation, xviii + 625 pp. Washington, D.C.
 • BINDER, Y. 1957: “Mollusques aquatiques de Cote d'Ivore. I. Gastropodes”. Bulletin de L'Institu Français D'Afrique Noire XIX. Ser.A. Non.1.
 • BINDER, Y. 1958: “Mollusques aquatiques de Cote d'Ivore. II. Lamellibranches”. Bulletin de L'Institu Français D'Afrique Noire. XX. Ser.A. Non 1.
 • BINDER, Y. 1963: “Acutar naturalle integrale du Mont Nimba. I. Mollusque”. Memoir du L'Institute Française du Afrique Noire. (66):13-31.
 • SÓPITA & SÓPITA. 1990. “Invertebrates”. Sinauer Associates. Massachusetts. United Status.
 • CAMACHO, H. H. 1966: “Invertebraos fósiles”. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires - Arxentina. 709p.
 • COSEL, R. 1986: “Molluscos de la rexón de la Cienaga grande de Santa Marta (Mariña del Caribe Colombianu)”. Añales. Institutu d'Investigaciones Marines de Punta de Betín. (15-16):79-370.
 • COX, L. R. 1960:” Xeneral characteristics of Gastropoda”. IN: pp. 84-165. “Treatise on invertebrate paleontology”. Geological Society of America, Inc. and University of Kansas Press. Lawrence, Kansas United States.
 • CRAMPTON, H. Y. 1896. Esperimental studies on a gastropod development. Arch. Entwicklunsemch. 3: 1-19
 • DANCE, S. P. 1993. “Conches Marines”. Omega. Barcelona.
 • GILBERT, F. S. 2006. Bioloxía del desenvolvimientu. Editorial Médica Panamericana. Páx.257- 264.
 • GRACE, P. P., POISSON, R. A. Y TUZET. O. 1976: “Zooloxía”. Toray –Masson, S.A. Barcelona – España. 4 volumes. ISBN 4-311-0200-4
 • GONZÁLEZ V, L. M. 2005: “Guía ilustrada de los gasterópodos marinos de la badea de Tenacatita, Jalisco, Méxicu”. Scientacucba. 7(1):1-84.
 • HARDEN, C. Y. 1963: "How to caltenga animal and other speciment in clear plastic". Naturegrapf Company Publishers. Healdsburg. California - United States. ISBN 0-91 1010-47.5
 • HASZPRUNAR, G. 1988: “On the origin and evolution of major gastropod groups, with special reference to the Streptoneura”. Journal of Molluscan Studies. 54: 367-441.
 • HICKMAN, C. P., OBER, W. C. & GARRISON, C. W., 2006: ”Principios integrales de zooloxía”, 13ª edición. McGraw-Hill-Interamericana, Madrid (etc.), XVIII+1022 pp. ISBN 84-481-4528-3
 • HYMAN, L. H. 1967: “The invertebrates”. Vol. 6. Mollusca. McGraw Hill. New York – United States.
 • JEFFREY, P. 2001. “Suprageneric classification of class Gastropoda”. The Natural History Museum, London – United Kingdom.
 • LODEIROS S, J. M., MARIN Y, B. Y PRIETO A, A. 1999: “Catalogo de moluscos marinos de les mariñes nororientales de Venezuela: Clase Bivalvia”.
 • MARTÍNEZ Y, R. 1980: “Phylum Mollusca”. En: Bodini, R y Rada D. “Bioloxía Animal”. Editorial Atenéu de Caracas. Pp:191-200. Caracas – Venezuela. Asociación de Profesores de la Universidá d'Oriente, Cumaná-Venezuela.
 • MARTÍNEZ Y, R. y MARTÍNEZ M, Y. 1998: "Técnicagenerales pa invertebraos: coleuta, anestecia, fixación, preservación, coloración, montaxe, cultivu y calidá d'agua". Martínez y Martínez. Caracas - Venezuela (Mimeografiado).
 • MORRIS, P. A. 1973: “A field guide to shell of the Atlantic and Gulf coasts and West Indies”. Hougton Mifflin Company. Boston – United States.
 • NICOL, J. A. C. 1967: “Biology of marine animals”. Pitman Paperbacks. London – United Kingdom. ISBN 273 40299 4
 • NOVIKOFF, M. M. 1976: “Fundamentos de la morfoloxía comparada de los invertebraos”. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires – Arxentina.
 • PARKER, S. P. 1982: “Synopsis and classification of living organisms”. McGraw Hill Book Company. New York. 2 volumes.
 • RENDER, J. 1997. Cell fate maps in Ilyanassa obsolete embryo beyond the third division. Dev. Biol. 189: 301-310.
 • SALVINI-PLAWEN, L. 1980: “A reconstruction of systematics in the mollusca (phylogeny and higher classification)”. Malacoloxía. l9(2): 249-278.
 • STURTEVANT, M. H. 1923. Inheritance of direution of coiling in Limnaea. Science 58: 269-270
 • SWINNERTON, H. H. 1961: “Elementos de Paleontoloxía”. Ediciones Omega S.A. Barcelona - España. 414p.
 • THIELE, J. 1929-1935: “Handbuch der Systematischen Weichtierkunde”. 2 vols.
 • VILLEE, C. A., WALKER, JR. & BARNES, R. D. 1987: “Zooloxía”. Editorial Interamericana S.A. Méxicu D.F. ISBN 968-25-1149-6
 • WARMKE, G. L. & ABBOTT, R T. 1961: “Caribbean Seashells”. Livingston Publishing Company. Narbeth. Pennsylvania – United States.
 • WEISZ, P. B. 1978: “La Ciencia de la Zooloxía”. Ediciones Omega S.A. Barcelona – España. ISBN 84-282-0204-4
 • WENZ, W. 1959: “Gastropoda”. Gebrüder Borntrager. Berlin – Germany. 3 Volumes.
 • WOLCOTT, R. H. & POWELL, Y. F. 1935: "Laboratory guide in animal biology". McGraw-Hill Book Company. Inc. New York - United States.

Enllaces esternos

Bot icon2.svg
Artículu de traducción automática a partir de "Mollusca" que necesita revisión. Quita l'avisu cuando tea correxíu.
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia AST

Mollusca: Brief Summary ( الأستورية )

المقدمة من wikipedia AST
... Wikipedia:Wikipedia:Llista d'artículos que toa Wikipedia tien que tener/Archivu

Los moluscos (Mollusca, del llatín molluscum "blandu") formen unu de los grandes filos del reinu animal. Son invertebráos protóstomos celomados, triblásticos con simetría billateral (anque dalgunos pueden tener una asimetría secundaria) y non segmentados, de cuerpu blandu, desnudu o protexíu por una concha. Los moluscos son los invertebraos más numberosos dempués de los artrópodos, ya inclúin formes tan conocíes como les amasueles, maches, navajueles, ostres, calamares, pulpos, baboses y una gran diversidá de cascoxues, tanto marinos como terrestres.

Calcúlase que puede esistir cerca 100.000 especies vivientes, y 35.000 especies estinguíes, una y bones los moluscos tienen una llarga historia xeolóxica, que toma dende'l Cámbricu Inferior hasta l'actualidá. Los moluscos colonicen práuticamente tolos ambientes, dende los grandes altores a más de 3.000 m sobre'l nivel del mar hasta fondures oceániques de más de 5.000 m de fondura, nes agües polares o tropicales y suelen ser elementos comunes de les mariñes de too el mundu.

Son animales de cuerpu blandu (col cuerpu estremáu nuna rexón cefálica o cabeza, una masa visceral y un pie muscular) con trés carauterístiques úniques nel reinu animal poles cualos identifíquense:

Un pie muscular. Una concha caliar secretada por un integumento subxacente llamáu mantu, n'ocasiones ausente. Un órganu d'alimentación llamáu rádula (formada por fileres de dientes quitinosos curvos).

L'interés del home nos moluscos ye enorme. Los moluscos son una importante fonte d'alimentación pa la especie humana. Amás, numberoses enfermedaes parasitarias tantu humanes como veterinaries son tresmitíes polos moluscos, qu'actúen como hospedador intermediariu, sobremanera de trematodos.

La malacoloxía ye la caña de la Zooloxía qu'estudia los moluscos. Nesti sentíu tiense que mientres los sieglos XVIII y XIX ellaboráronse importantes colecciones malacológicas y conquiliológicas tantu de prestixoses instituciones como museos y academies de ciencies como colecciones privaes, entá anguaño'l coleccionar conches de moluscos ye unu de los principales pasatiempos de munches persones en tol mundu. Por cuenta de esta afición los moluscos son unos de los grupos zoolóxicos meyor estudiaos dempués de los vertebraos.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia AST

Molyusklar ( الأذرية )

المقدمة من wikipedia AZ

Molyusklar (lat. Mollusca) — ilkağızlılar yarımbölməsinə aid heyvan tipi.

Molyuskaların bədəni üçqatlı çanaq içərisində yerləşir. Bədən manti adlanan nazik dəri ilə örtülür. Manti hüceyrələrinin ifraz etdiyi mayedə olan kalsium duzlarından çanaq əmələ gəlir. Heyvanın bədəni ilə manti arasında manti boşluğu vardır. Bədən üç hissədən – baş, gövdə və ayaqdan ibarətdir. Molyuskalar həzm, ifrazat, qan-damar, tənəffüs və sinir sisteminə malikdir. Molyuskaların bir hissəsi quruda, əksəriyyəti isə şirin sularda, dənizlərdə və okeanlarda yaşayır.

Hazırda 130000 növü məlumdur. Onlardan Xəzərdə 118 növü qeyd edilmişdir. Mytilaster lineatus növü Xəzərə 1928-ci ildə Qara dənizdən gəmilərlə gəlmişdir. Gəmilər Xəzərə Batumi şəhərindən dəmir yolu ilə gətirilmişdir. Dəniz suyunun təmizlənməsində süzgəc kimi mühüm rolu vardır. Bioloji örtüklərin əmələ gəlməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. 1959- cu ildə Şimali Xəzərdə Hypanis colorata ilbizi qeydə alınmışdır. Bu növ Xəzərə Azov dənizindən gəlmişdir. 1939-1940-cı illərdə rus alimi L.A. Zenkeviç rəhbərliyi altında Xəzərə Abra ovata iqlimləşdirilmişdir. Bu növ də Xəzərə Azov dənizindən gətirilmişdir. Hazırda abra ilbizinə dənizin bütün sahələrində rast gəlinir və bentik heyvanlar arasında biokütləcə mühüm rol oynayır. Abra ilbizi nərə və uzunburun balıqların qidasında mühüm rol oynayır. Cerastoderma ilbizi də geniş yayılmışdır. Xəzərdə onun 2 növü var (C.rhombodies, C.isthmicum) vardır. Ehtimal ki onlar Xəzərə Xvalın dövründə Qara dənizdən gəlmişlər. Xəzərdə dreyssena ilbizi də geniş yayılmışdır. Molyuskalar yosunlar və üzvi çürüntülərlə qidalanırlar, özləri isə balıqların qidasında mühüm rol oynayırlar.

Təsnifatı

İstinadlar

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia AZ

Molyusklar: Brief Summary ( الأذرية )

المقدمة من wikipedia AZ

Molyusklar (lat. Mollusca) — ilkağızlılar yarımbölməsinə aid heyvan tipi.

Molyuskaların bədəni üçqatlı çanaq içərisində yerləşir. Bədən manti adlanan nazik dəri ilə örtülür. Manti hüceyrələrinin ifraz etdiyi mayedə olan kalsium duzlarından çanaq əmələ gəlir. Heyvanın bədəni ilə manti arasında manti boşluğu vardır. Bədən üç hissədən – baş, gövdə və ayaqdan ibarətdir. Molyuskalar həzm, ifrazat, qan-damar, tənəffüs və sinir sisteminə malikdir. Molyuskaların bir hissəsi quruda, əksəriyyəti isə şirin sularda, dənizlərdə və okeanlarda yaşayır.

Hazırda 130000 növü məlumdur. Onlardan Xəzərdə 118 növü qeyd edilmişdir. Mytilaster lineatus növü Xəzərə 1928-ci ildə Qara dənizdən gəmilərlə gəlmişdir. Gəmilər Xəzərə Batumi şəhərindən dəmir yolu ilə gətirilmişdir. Dəniz suyunun təmizlənməsində süzgəc kimi mühüm rolu vardır. Bioloji örtüklərin əmələ gəlməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. 1959- cu ildə Şimali Xəzərdə Hypanis colorata ilbizi qeydə alınmışdır. Bu növ Xəzərə Azov dənizindən gəlmişdir. 1939-1940-cı illərdə rus alimi L.A. Zenkeviç rəhbərliyi altında Xəzərə Abra ovata iqlimləşdirilmişdir. Bu növ də Xəzərə Azov dənizindən gətirilmişdir. Hazırda abra ilbizinə dənizin bütün sahələrində rast gəlinir və bentik heyvanlar arasında biokütləcə mühüm rol oynayır. Abra ilbizi nərə və uzunburun balıqların qidasında mühüm rol oynayır. Cerastoderma ilbizi də geniş yayılmışdır. Xəzərdə onun 2 növü var (C.rhombodies, C.isthmicum) vardır. Ehtimal ki onlar Xəzərə Xvalın dövründə Qara dənizdən gəlmişlər. Xəzərdə dreyssena ilbizi də geniş yayılmışdır. Molyuskalar yosunlar və üzvi çürüntülərlə qidalanırlar, özləri isə balıqların qidasında mühüm rol oynayırlar.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia AZ

Blotvil ( البريتانية )

المقدمة من wikipedia BR

Ar blotviled eo al loened divellkeinek a ya d'ober ar skourrad Mollusca.

Kevrennadoù

War-dro 100 000 spesad blotviled a zo, renket en 8 kevrennad :

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia BR

Blotvil: Brief Summary ( البريتانية )

المقدمة من wikipedia BR

Ar blotviled eo al loened divellkeinek a ya d'ober ar skourrad Mollusca.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia BR

Mol·luscs ( الكتالونية )

المقدمة من wikipedia CA

Els mol·luscs (Mollusca) constitueixen un embrancament d'animals invertebrats. Se'n coneixen unes 93.000 espècies vivents, fet que el fa l'embrancament marí més nombrós: conté un 23% de tots els organismes marins anomenats. Els representants d'aquest embrancament ocupen una gran varietat d'hàbitats, incloent-hi el medi marí, l'aigua dolça i l'entorn terrestre. Els mol·luscs són un grup molt diversificat, en mida, anatomia estructural, comportament i hàbitat. La ciència que estudia els mol·luscs rep el nom de malacologia.

L'embrancament normalment es divideix en nou o deu classes taxonòmiques, de les quals dues estan totalment extintes. Els gastròpodes (cargols i llimacs) són de lluny els mol·luscs més nombrosos pel que fa a espècies classificades, i sumen el 80% del nombre total d'espècies de mol·luscs conegudes. Els mol·luscs cefalòpodes, com els calamars, sèpies i pops, es troben entre els invertebrats amb un sistema neurològic més avançat. O bé el calamar gegant o bé el calamar colossal és l'invertebrat més gran conegut.

La paraula "mol·lusc" prové del llatí molluscus, de mollis, 'tou'.[2] Al seu torn, Molluscus era una adaptació del τᾲ μαλάκια, 'cosa tova', d'Aristòtil, que va aplicar a la sèpia.[3] L'estudi científic dels mol·luscs s'anomena malacologia.[4]

Diversitat

Hi ha unes 93.000 espècies de mol·luscs descrites,[5] que inclouen el 23% del total d'organismes marins anomenats.[6] Els mol·luscs són els segons, per sota dels artròpodes, pel que fa al nombre total d'espècies animals vivents[1] –molt per darrere dels artròpodes (1.113.000), però molt per davant dels cordats (52.000).[7] S'ha estimat que actualment n'hi ha unes 200.000 espècies en total,[8] i 70.000 espècies fòssils,[9] tot i que el nombre total d'espècies de mol·luscs que han existit, tan si s'han preservat com si no, pot haver sigut moltes vegades superior al nombre d'espècies presents avui en dia.[10]

Els mol·luscs tenen una quantitat de formes més variades que qualsevol altre embrancament animal –cargols i altres gastròpodes, cloïsses i altres bivalves, calamars i altres cefalòpodes, i altres subgrups menys coneguts però també distintius. La major part de les espècies encara viuen als oceans, des de la costa fins a la zona abissal, però alguns són membres significatius dels ecosistemes d'aigua dolça i terrestres. Són extremadament diversos a les regions tropicals i temperades, però es poden trobar en totes les latituds.[11] Un 80% de totes les espècies conegudes de mol·luscs són gastròpodes.[1] Els cefalòpodes com els calamars, sèpies i pops es troben entre els invertebrats neurològicament més avançats.[12] El calamar gegant, que fins fa poc no s'havia observat viu en forma adulta,[13] és un dels invertebrats més grans. Tanmateix, un espècimen recentment capturat de calamar colossal, que feia 10 metres de longitud i pesava 500 kg, el podria haver superat.[14]

Els mol·luscs d'aigua dolça i terrestres són excepcionalment vulnerables a l'extinció. Les estimacions del nombre de mol·luscs no marins varia àmpliament, en part perquè moltes regions no han estat investigades a fons i no hi ha prou especialistes en la classificació d'aquests animals. Tanmateix, l'any 2004 la llista vermella de la IUCN d'espècies amenaçades va incloure prop de 2.000 mol·luscs no marins amenaçats. Per tal de comparar, la gran majoria d'espècies de mol·luscs són marines, però només 41 d'aquestes apareixen a la llista vermella de l'any 2004. El 42% de les extincions registrades des de l'any 1500 són de mol·luscs, quasi tots no marins.[15]

Morfologia

Els mol·luscs presenten un rang de variació de les estructures corporals tan ampli que es fa difícil trobar característiques definitòries per aplicar a tots els grups moderns. Els dos trets més universals són el mantell amb una cavitat significativa emprada per a la respiració i l'excreció, i l'estructura del sistema nerviós. Com a resultat d'aquesta enorme diversitat, molts llibres de text basen les seves descripcions en un "mol·lusc generalitzat" hipotètic. A sobre té una única closca similar a la d'una pagellida, que està feta de proteïnes i quitina, reforçada amb carbonat de calci, i és secretada per un mantell que cobreix tota la superfície superior. La part ventral de l'animal consisteix en un únic "peu" muscular. Tot i que els mol·luscs són celomats, el celoma és molt petit, i la cavitat corporal principal és un hemocel a través de la qual circula la sang -el sistema circulatori dels mol·luscs és principalment obert. El sistema d'alimentació del "mol·lusc generalitzat" consisteix en una "llengua" raspadora anomenada ràdula i en un sistema digestiu complex en el qual el moc emanat i uns "pèls" microscòpics anomenats cilis juguen diversos papers importants. El "mol·lusc generalitzat" té dos parells de cordons nerviosos, o tres en bivalves. El cervell, en les espècies que en tenen, encercla l'esòfag. La majoria de mol·luscs tenen ulls, i tots tenen sensors que detecten químics, vibracions i el tacte. El tipus de sistema reproductor més simple de mol·luscs es basa en la fertilització externa, però n'hi ha més variacions complexes. Tots produeixen ous, els quals desclouen larves trocòfores, larves més complexes velíger, o adults en miniatura. Una característica sorprenent dels mol·luscs és l'ús del mateix òrgan per a diverses funcions. Per exemple: el cor i els nefridis ('ronyons') són parts importants del sistema reproductor a més de ser-ho del sistema circulatori i excretor; en bivalves, les brànquies serveixen per a respirar, però també produeixen corrent d'aigua a la cavitat paleal, que és important per a l'excreció i la reproducció.

Els mol·luscs són animals de cos tou, en què es pot diferenciar la massa visceral, on s'allotgen els òrgans digestius, respiratoris i reproductors, i un peu musculós, que es fa servir per al moviment. Tenen una closca, però alguns han evolucionat fins al punt de perdre-la.

Per les grans variacions entre els diferents grups de mol·luscs, molts llibres de text comencen a tractar el tema descrivint un "mol·lusc generalitzat", que alguns suggereixen que podria assemblar-se als mol·luscs més antics i que és força similar als monoplacòfors actuals.[11][16][17] El mol·lusc generalitzat té una única closca similar a la d'una pagellida a la part superior. La closca és secretada per un mantell que cobreix la superfície superior. La part inferior consisteix en un únic "peu" muscular.[16]

Els mol·luscs han desenvolupat tal varietat d'estructures corporals que és difícil trobar sinapomorfies (característiques definitòries) per aplicar-ne a tots els grups moderns.[11] Les següents estan presents en tots els mol·luscs moderns:[16][9]

 • La part dorsal de la paret del cos és un mantell que secreta espícules, plaques o conquilles calcàries. Se sobreposa al cos deixant suficient espai per a formar una cavitat del mantell.
 • L'anus i els genitals s'obren a la cavitat del mantell.
 • Hi ha dos parells de cordons nerviosos principals.[16]

Elements anatòmics característics

La cavitat del mantell és un plec en el mantell que encabeix una quantitat significativa d'espai. Aquesta cavitat probablement estava a la part posterior dels primers mol·luscs, però aquesta posició actualment varia de grup a grup. L'anus, un parell d'osfradis (sensors químics), el parell de brànquies més posteriors i les obertures de sortida dels nefridis ('ronyons') i les gònades (òrgans reproductors) són a la cavitat del mantell.[16]

El mantell secreta una conquilla que està constituïda principalment per quitina i conquiolina (una proteïna endurida amb carbonat càlcic,[16][18] excepte la capa més exterior que està feta únicament de conquiloina.[16] Els mol·luscs mai utilitzen el fosfat per a construir les parts dures,[19] amb l'excepció qüestionable de Cobcrephora.[20] La conquilla és un element important en la identificació d'un mol·lusc i un òrgan molt conservat en tot l'embrancament. És característic el creixement d'aquesta massa calcificada, bé internament o quasi desapareguda en els cefalòpodes, o vistosa i aparent com en els gastròpodes i els bivalves.

Al cap hi ha tentacles, uns receptacles sensorials del tacte, l'olfacte i la visió. Dins la boca hi ha la ràdula, un òrgan comú al filum, que és una cinta amb milers de dents microscòpiques que utilitzen per a raspar els aliments i desfer-los per tal de poder-los ingerir.

La massa visceral conté tots els òrgans interns. La respiració és branquial, excepte en el cas dels cargols terrestres, que respiren pulmonarment. El sistema nerviós està desenvolupat i la cefalització és important en molts membres del grup, com ara el pop.

El peu és un múscul molt potent que s'encarrega del moviment. Els gastròpodes tenen una sola reptant, els bivalves en forma de falca i els cefalòpodes la tenen en forma d'embut.

Taxonomia

Les opinions varien sobre el nombre de classes de mol·luscs -per exemple, la taula de sota en mostra vuit classes vivents,[5] i dues d'extintes. Tanmateix, alguns autors inclouen els Caudofoveata i Neomeniomorpha en una classe, els aplacòfors.[17][21] Dues de les classes comunaments reconegudes ho són només a partir de fòssils:[1]

Classe Organismes principals Espècies vivents descrites[5] Distribució Caudofoveata[21] organismes similars a cucs 120 llit marí 200-3000 m Aplacophora[21] Neomeniomorpha, organismes similars a cucs 200 llit marí 200 - 3.000 m Polyplacophora[22] 1.000 zona mareal rocosa i llit marí Monoplacophora[23] organismes similars a una pagellida 31 llit marí 1.800 - 7.000 m}; una espècie 200 m Gastropoda[24] orelles de mar, nudibranquis, cargols, llimacs 70.000 marí, aigua dolça, terrestre Cephalopoda[25] calamars, pops, sèpies, nàutils 900 marí Bivalvia[26] ostres, musclos 20.000 marí, aigua dolça Scaphopoda[27] 500 marí 6 - 7.000 m Rostroconchia[28] fòssils; probables ancestres dels bivalves extint marí Helcionelloida[29] fòssils; organismes similars a cargols com Latouchella extint marí

Registre fòssil

Hi ha proves convincents que els gastròpodes, els cefalòpodes i els bivalves aparegueren durant el Cambrià (fa entre 541 ± 1 i 485,4 ± 1,9 milions d'anys). Tanmateix, encara hi ha una forta polèmica tant sobre l'origen dels mol·luscs a partir del grup ancestral dels lofotrocozous com sobre la seva diversificació en les formes vivents i fòssils ben conegudes.

 src=
Es creu que Yochelcionella, un minúscul fòssil d'helcionèl·lid, era un mol·lusc primitiu[29]
 src=
Molts gastròpodes tenen closques en espiral[30]

Encara es debat si alguns fòssils de l'Ediacarià i el Cambrià inferior pertanyen realment al grup dels mol·luscs. S'ha descrit Kimberella, de fa uns 555 milions d'anys, com a «similar als mol·luscs»,[31][32] però altres científics es limiten a definir-la com a «probable bilateri».[33][34] El debat sobre si Wiwaxia, de fa uns 505 milions d'anys, era un mol·lusc encara és més intens. La controvèrsia se centra en si el seu aparell bucal era una mena de ràdula o una estructura similar a la que tenen els cucs poliquets.[33][35] Nicholas Butterfield, que classifica Wiwaxia com a no-mol·lusc, escrigué que alguns microfòssils més antics (de fa 515–510 milions d'anys) són fragments d'una autèntica ràdula similar a la dels mol·luscs,[36] cosa que sembla contradir la idea que les ràdules dels mol·luscs ancestrals estaven mineralitzades.

Tanmateix, els helcionèl·lids, que apareixen per primera vegada en roques del Cambrià inferior (fa>540 milions d'anys) de Sibèria i la Xina,[37][38] són classificats com mol·luscs primitius amb closca similar a la dels cargols. Així doncs, els mol·luscs amb closca sorgiren abans que els primers trilobits.[29] Tot i que gairebé tots els fòssils d'helcionèl·lids només fan uns quants mil·límetres de llargada, se n'han trobat exemplars que mesuren uns quants centímetres, la majoria amb forma de pagellida. S'ha suggerit que els exemplars minúsculs són juvenils i els grans són adults.[39]

Algunes anàlisis han arribat a la conclusió que els helcionèl·lids foren els primers gastròpodes.[40] Tanmateix, hi ha científics que no estan convençuts que aquests fòssils presentin signes clars de torsió, un fenomen anatòmic típic dels gastròpodes moderns en els quals els òrgans interns es giren a l'inrevés, de manera que l'anus queda per sobre del cap.[30][41][42]

Septes i sifuncle d'una closca de nautiloïdeu
= Septes
Nautiloid septa n siphuncle 01.png
Septes i sifuncle d'una closca de nautiloïdeu

Durant molt de temps es cregué que Volborthella, representada per fòssils de fins a més de 530 milions d'anys d'antiguitat, era un cefalòpode, però el descobriment de fòssils més rics en detalls demostrà que no secretava la closca, sinó que la construïa a partir de diòxid de silici (sílice), i que la closca no estava dividida en diversos compartiments per septes com els dels cefalòpodes fòssils amb closca o els Nautilus d'avui en dia. La classificació de Volborthella és incerta.[43] Actualment es creu que Plectronoceras, del Cambrià superior, és el fòssil més antic que pertany sense cap mena de dubte a un cefalòpode. Això és degut al fet que la seva closca tenia septes i un sifuncle, una tira de teixit que Nautilus utilitza per a expulsar l'aigua dels compartiments que evacua en créixer i que es pot observar en les closques d'ammonits fòssils. Tanmateix, tant Plectronoceras com altres cefalòpodes primitius reptaven pel fons marí en lloc de nadar, car la seva closca contenia «llast» en forma de dipòsits de pedres al que es pensa que és la part inferior, a més de ratlles i taques al que es creu que és la part superior.[44]

A part dels nautiloïdeus, a finals del Cretaci (fa uns 65 milions d'anys) ja s'havien extingit tots els cefalòpodes amb closca exterior.[45] D'altra banda, els coleoïdeus (calamars, sèpies i pops), que no tenen closca, són abundants avui en dia.[46]

Referències

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 edited by Winston F. Ponder, David R. Lindberg.. Ponder, W.F. and Lindberg, D.R.. Phylogeny and Evolution of the Mollusca. Berkeley: University of California Press, 2008, p. 481. ISBN 978-0520250925.
 2. «mol·luscs». Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana. [Consulta: 24 març 2014].
 3. «Mollusca». A: Little, L., Fowler, H.W., Coulson, J., and Onions, C.T.. Shorter Oxford English Dictionary. Oxford University press, 1964.
 4. «Malacology». A: Little, L., Fowler, H.W., Coulson, J., and Onions, C.T.. Shorter Oxford English Dictionary. Oxford University press, 1964.
 5. 5,0 5,1 5,2 Haszprunar, G.. «Mollusca (Molluscs)». A: Encyclopedia of Life Sciences. John Wiley & Sons, Ltd., 2001. DOI 10.1038/npg.els.0001598.
 6. Rebecca Hancock. «Recognising research on molluscs». Australian Museum, 2008.
 7. Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D.. Invertebrate Zoology. 7a ed.. Brooks / Cole, 2004, p. Front endpaper 1. ISBN 0030259827.
 8. Winston F. Ponder and David R. Lindberg. «Phylogeny of the Molluscs». World Congress of Malacology, 2004. [Consulta: 9 març 2009].
 9. 9,0 9,1 Brusca, R.C., and Brusca, G.J.. Invertebrates. 2a ed.. Sinauer Associates, 2003, p. 702. ISBN 0878930973.
 10. David M. Raup & Steven M. Stanley. Principles of Paleontology. 2a ed.. W.H. Freeman and Co., 1978, p. 4-5. ISBN 071670220.
 11. 11,0 11,1 11,2 Giribet, G., Okusu, A., Lindgren, A.R., Huff, S.W., Schrödl, M., and Nishiguchi, M.K. «Evidence for a clade composed of molluscs with serially repeated structures: Monoplacophorans are related to chitons». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103, 20, maig 2006, pàg. 7723–7728. DOI: 10.1073/pnas.0602578103. PMC: 1472512. PMID: 16675549.
 12. Barnes, R.S.K., Calow, P., Olive, P.J.W., Golding, D.W. and Spicer, J.I.. The Invertebrates, A Synthesis. 3a ed.. UK: Blackwell Science, 2001.
 13. Kubodera, T. and Mori, K. date=2005 «First-ever observations of a live giant squid in the wild». Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 272, 1581, 2005, pàg. 2583–2586. DOI: 10.1098/rspb.2005.3158 [Consulta: 22 octubre 2008].
 14. Richard Black. «Colossal squid out of the freezer». BBC News, 26-04-2008.
 15. Lydeard, C.; R. Cowie, R., Ponder, W.F., et al «The global decline of nonmarine mollusks». BioScience, 54, abril 2004, pàg. 321–330. DOI: 10.1641/0006-3568(2004)054[0321:TGDONM]2.0.CO;2 [Consulta: 20 octubre 2009].
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D.. Invertebrate Zoology. 7a ed.. Brooks / Cole, 2004, p. 284–291. ISBN 0030259827.
 17. 17,0 17,1 Healy, J.M.. «The Mollusca». A: Anderson, D.T.. Invertebrate Zoology. 2a ed.. Oxford University Press, 2001, p. 120–171. ISBN 0195513681.
 18. Porter, S. «Seawater Chemistry and Early Carbonate Biomineralization». Science, 316, 5829, 2007, pàg. 1302. DOI: 10.1126/science.1137284. PMID: 17540895.
 19. doi:10.1144/gsjgs.131.6.0661
 20. doi:10.1080/00241160410002180
 21. 21,0 21,1 21,2 Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D.. Invertebrate Zoology. 7a ed.. Brooks / Cole, 2004, p. 291–292. ISBN 0030259827.
 22. Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D.. Invertebrate Zoology. 7a ed.. Brooks / Cole, 2004, p. 292–298. ISBN 0030259827.
 23. Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D.. Invertebrate Zoology. 7a ed.. Brooks / Cole, 2004, p. 298–300. ISBN 0-03-025982-7.
 24. Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D.. Invertebrate Zoology. 7a ed.. Brooks / Cole, 2004, p. 300. ISBN 0030259827.
 25. Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D.. Invertebrate Zoology. 7a ed.. Brooks / Cole, 2004, p. 343. ISBN 0030259827.
 26. Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D.. Invertebrate Zoology. 7a ed.. Brooks / Cole, 2004, p. 367. ISBN 0030259827.
 27. Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D.. Invertebrate Zoology. 7a ed.. Brooks / Cole, 2004, p. 403–407. ISBN 0-03-025982-7.
 28. Clarkson, E.N.K.,. Invertebrate Palaeontology and Evolution. Blackwell, 1998, p. 221. ISBN 0632052384 [Consulta: 27 octubre 2008].
 29. 29,0 29,1 29,2 Runnegar, B. and Pojeta, J. «Molluscan phylogeny: the paleontological viewpoint» (en anglès). Science, 186, 4161, 1974, pàg. 311–7. Bibcode: 1974Sci...186..311R. DOI: 10.1126/science.186.4161.311. PMID: 17839855 [Consulta: 30 juliol 2008].
 30. 30,0 30,1 Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D.. Invertebrate Zoology. 7a ed.. Brooks / Cole, 2004, p. 300–343. ISBN 0-03-025982-7.
 31. Fedonkin, M. A.; Waggoner, B. M. «The Late Precambrian fossil Kimberella is a mollusc-like bilaterian organism» (en anglès). Nature, 388, 6645, 1997, pàg. 868. Bibcode: 1997Natur.388..868F. DOI: 10.1038/42242.
 32. Fedonkin, M. A., Simonetta, A. i Ivantsov, A. Y. «New data on Kimberella, the Vendian mollusc-like organism (White Sea region, Russia): palaeoecological and evolutionary implications» (en anglès). Geological Society, London, Special Publications, 286, 2007, pàg. 157–179. Bibcode: 2007GSLSP.286..157F. DOI: 10.1144/SP286.12 [Consulta: 10 juliol 2008].
 33. 33,0 33,1 Butterfield, N. J. «Hooking some stem-group "worms": fossil lophotrochozoans in the Burgess Shale» (en anglès). BioEssays, 28, 12, 2006, pàg. 1161–6. DOI: 10.1002/bies.20507. PMID: 17120226.
 34. «Deep molluscan phylogeny: synthesis of palaeontological and neontological data». Proceedings of the Royal Society B: Biological sciences, 274, 1624, Oct 2007, pàg. 2413–2419. DOI: 10.1098/rspb.2007.0701. PMC: 2274978. PMID: 17652065.
 35. Caron, J. B.; Scheltema, A., Schander, C. i Rudkin, D. «A soft-bodied mollusc with radula from the Middle Cambrian Burgess Shale» (en anglès). Nature, 442, 7099, 13-07-2006, pàg. 159–163. Bibcode: 2006Natur.442..159C. DOI: 10.1038/nature04894. PMID: 16838013 [Consulta: 7 agost 2008].
 36. Butterfield, N. J. «An Early Cambrian Radula». Journal of Paleontology, 82, 3, Maig 2008, pàg. 543–554. DOI: 10.1666/07-066.1 [Consulta: 20 agost 2008].
 37. P. Yu. Parkhaev «The Cambrian 'basement' of gastropod evolution» (en anglès). Geological Society, London, Special Publications, 286, 2007, pàg. 415–421. Bibcode: 2007GSLSP.286..415P. DOI: 10.1144/SP286.31 [Consulta: 1r novembre 2009].
 38. Michael Steiner, Guoxiang Li, Yi Qian, Maoyan Zhu i Bernd-Dietrich Erdtmann «Neoproterozoic to early Cambrian small shelly fossil assemblages and a revised biostratigraphic correlation of the Yangtze Platform (China)» (en anglès). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 254, 2007, pàg. 67–99. DOI: 10.1016/j.palaeo.2007.03.046.
 39. Mus, M. M.; Palacios, T.; Jensen, S. «Size of the earliest mollusks: Did small helcionellids grow to become large adults?» (en anglès). Geology, 36, 2, 2008, pàg. 175. DOI: 10.1130/G24218A.1 [Consulta: 1r octubre 2008].
 40. Landing, E..; Geyer, G..; Bartowski, K. E. «Latest Early Cambrian Small Shelly Fossils, Trilobites, and Hatch Hill Dysaerobic Interval on the Quebec Continental Slope». Journal of Paleontology, 76, 2, març 2002, pàg. 287–305. DOI: 10.1666/0022-3360(2002)076<0287:LECSSF>2.0.CO;2. ISSN: 0022-3360.
 41. Frýda, J.; Nützel, A. i Wagner, P. J.. «Paleozoic Gastropoda». A: Ponder, W. F. i Lindberg, D. R.. Phylogeny and evolution of the Mollusca (en anglès). California Press, 2008, p. 239–264. ISBN 0-520-25092-3 [Consulta: 4 novembre 2009].
 42. Kouchinsky, A. «Shell microstructures in Early Cambrian molluscs» (en anglès). Acta Palaeontologica Polonica, 45, 2, 2000, pàg. 119–150 [Consulta: 4 novembre 2009].
 43. Hagadorn, J. W. i Waggoner, B. M.. Corsetti, F. A.. Proterozoic-Cambrian of the Great Basin and Beyond, Pacific Section SEPM Book 93 (en anglès). SEPM (Society for Sedimentary Geology), 2002, p. 135–150 [Consulta: 1r octubre 2008]. «The Early Cambrian problematic fossil Volborthella: New insights from the Basin and Range»
 44. Vickers-Rich, P., Fenton, C. L., Fenton, M. A. i Rich, T. H.. The Fossil Book: A Record of Prehistoric Life (en anglès). Courier Dover Publications, 1997, p. 269–272. ISBN 0-486-29371-8.
 45. Marshall C.R., and Ward P.D. «Sudden and Gradual Molluscan Extinctions in the Latest Cretaceous of Western European Tethys» (en anglès). Science, 274, 5291, 1996, pàg. 1360–1363. Bibcode: 1996Sci...274.1360M. DOI: 10.1126/science.274.5291.1360. PMID: 8910273.
 46. Monks, N. «A Broad Brush History of the Cephalopoda» (en anglès). [Consulta: 21 març 2009].

Vegeu també

Enllaços externs

En altres projectes de Wikimedia:
Commons
Commons (Galeria)
Commons
Commons (Categoria) Modifica l'enllaç a Wikidata
Viquiespècies
Viquiespècies

1000HA.png

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Autors i editors de Wikipedia
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia CA

Mol·luscs: Brief Summary ( الكتالونية )

المقدمة من wikipedia CA

Els mol·luscs (Mollusca) constitueixen un embrancament d'animals invertebrats. Se'n coneixen unes 93.000 espècies vivents, fet que el fa l'embrancament marí més nombrós: conté un 23% de tots els organismes marins anomenats. Els representants d'aquest embrancament ocupen una gran varietat d'hàbitats, incloent-hi el medi marí, l'aigua dolça i l'entorn terrestre. Els mol·luscs són un grup molt diversificat, en mida, anatomia estructural, comportament i hàbitat. La ciència que estudia els mol·luscs rep el nom de malacologia.

L'embrancament normalment es divideix en nou o deu classes taxonòmiques, de les quals dues estan totalment extintes. Els gastròpodes (cargols i llimacs) són de lluny els mol·luscs més nombrosos pel que fa a espècies classificades, i sumen el 80% del nombre total d'espècies de mol·luscs conegudes. Els mol·luscs cefalòpodes, com els calamars, sèpies i pops, es troben entre els invertebrats amb un sistema neurològic més avançat. O bé el calamar gegant o bé el calamar colossal és l'invertebrat més gran conegut.

La paraula "mol·lusc" prové del llatí molluscus, de mollis, 'tou'. Al seu torn, Molluscus era una adaptació del τᾲ μαλάκια, 'cosa tova', d'Aristòtil, que va aplicar a la sèpia. L'estudi científic dels mol·luscs s'anomena malacologia.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Autors i editors de Wikipedia
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia CA

Molwsg ( الويلزية )

المقدمة من wikipedia CY

Anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn perthyn i'r ffylwm mawr Mollusca yw molysgiaid. Mae tua 70,000 o rywogaethau. Mae gan y rhan fwyaf o folysgiaid gragen.

Malacoleg yw'r astudiaeth o folysgiaid.

Dosbarthiadau

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Awduron a golygyddion Wikipedia
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia CY

Molwsg: Brief Summary ( الويلزية )

المقدمة من wikipedia CY

Anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn perthyn i'r ffylwm mawr Mollusca yw molysgiaid. Mae tua 70,000 o rywogaethau. Mae gan y rhan fwyaf o folysgiaid gragen.

Malacoleg yw'r astudiaeth o folysgiaid.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Awduron a golygyddion Wikipedia
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia CY

Měkkýši ( التشيكية )

المقدمة من wikipedia CZ

Měkkýši (Mollusca) patří mezi bezobratlé živočichy. Po členovcích se jedná o nejpočetnější živočišný kmen čítající asi 135 000 druhů. Jejich vědecký název je odvozen od latinského slova molluscus, což znamená měkký oříšek.

Základní společné znaky měkkýšů odlišující je od ostatních kmenů:

Měkkýši jsou dvoustranně souměrní (bilaterálně symetričtí) nebo sekundárně asymetričtí. Jsou to coelomoví (Eucoelomata) nečlánkovaní (Anarticulata) živočichové (společně s kmeny sumýšovci a rypohlavci; všichni ostatní coelomoví jsou článkovaní). Coelom byl ale z větší části redukován a hlavní tělní dutina je hemocoelom.

Věda zkoumající měkkýše se nazývá malakologie nebo též malakozoologie a odborníci na měkkýše jsou malakologové. Schránkami měkkýšů se zabývá konchologie.

Anatomie

Hlavní článek: Anatomie měkkýšů

Jako bezobratlí živočichové nemají vnitřní kostru. Tělo se dělí na hlavu, nohu a útrobní vak. Útrobní vak obsahuje orgány a je kryt kožním záhybem tzv. pláštěm, jehož pokožka vylučuje na povrch schránku z uhličitanu vápenatého. U plžů se schránka nazývá ulita a u mlžů lastura. U některých zástupců je schránka redukovaná např. u sépií na sépiovou kost a u některých úplně chybí např. u chobotnic.

U celého kmene se vyvíjejí ze tří zárodečných listů orgánové soustavy:

Metabolismus

Hlavní článek: Metabolismus měkkýšů

Měkkýši patří mezi živočichy s nestálou tělesnou teplotou (studenokrevní, poikilotermní, ektotermní). Ti mají asi řádově nižší velikost metabolismu vztaženou na jednotku hmotnosti než teplokrevní. Metabolismus plžů je přímo úměrný tělesné hmotnosti.

Ontogenetický vývoj

 src=
arktika islandská (Arctica islandica) je nejdéle žijící druh živočicha

Hlavní článek: Ontogenetický vývoj měkkýšů

Rozmnožují se pohlavně. Jsou mezi nimi hermafrodité i gonochoristé. Měkkýši se líhnou z vajíček. Někteří jsou živorodí.

Vývoj je (podle druhu měkkýše) buď přímý (tzn. malý plž po vylíhnutí podobný dospělci a jenom roste) nebo nepřímý (přes larvu):

 • vývoj přímý
 • vývoj nepřímý
  • trochofora (praeveliger) → veliger (většina mořských plžů)
  • larva veliger u mořských plžů, běžně u mořských mlžů a některých sladkovodních mlžů, kteří přešli z moře, např. rod Dreissena
  • larva glochidium u velkých sladkovodních mlžů

Bylo zjištěno, že mořský mlž arktika islandská (Arctica islandica) se dožil 405 (až 410) let, čímž se jedná o nejdéle žijícího živočicha.[1]

Ekologie

Hlavní článek: Ekologie měkkýšů

Skoro všechny třídy měkkýšů žijí v moři. Někteří mlži žijí také ve sladkých vodách. Plži žijí buď ve slané nebo sladké vodě nebo na souši.

Hlavonožci jsou draví. Plži jsou většinou býložraví nebo všežraví. Někteří plži jsou zemědělsky významní škůdci. Někteří plži jsou draví. Mlži jsou filtrátoři.

Měkkýši jsou důležitou součástí potravy jiných živočichů včetně člověka. Plži často fungují v přírodě jako mezihostitelé motolic.

Taxonomie

Třídy

Seřazeno podle zoologického systému.

 • červovci (Aplacophora)
  • Solenogastres (Aplacophora sensu stricto) – hlubokomořští měkkýši červovitého tvaru; 250 druhů
  • Caudofoevaeata – hlubokomořští měkkýši červovitého tvaru; 70 druhů
 • chroustnatky (Polyplacophora) – 600 druhů, často na skalách na mořském pobřeží
 • přílipkovci (Monoplacophora) – hlubokomořští měkkýši se schránkou tvaru čepičky, 11 recentních druhů
 • rostrokonchy (Rostroconchia) – fosilní, více než 1 000 druhů, pravděpodobně předkové mlžů
 • mlži (Bivalvia) – škeble, velevrubi, hřebenatky, ústřice, srdcovky; 8 000 druhů
 • kelnatky (Scaphopoda) – 350 druhů, všechny mořské
 • plži (Gastropoda) – hlemýždi, plzáci, slimáci, páskovky, plovatky, okružáci, křídlatci, zavinutci, tritonky, ušně, ostranky, vrtulovky, nachovci, kotouči, sudanky atd.; 40 000 až 150 000 druhů
 • hlavonožci (Cephalopoda) – loděnka, chobotnice, sépie, kalmaři, krakatice; 786 druhů, všechny mořské

Systematický strom

Mollusca – měkkýši

 • podkmen Amphineura – paplži
  • nadtřída Placophora von Jhering, 1876
   • třída Polyplacophora de Blainville, 1816 – chroustnatky
    • podtřída Palaeoloricata – † vymřelé chroustnatky
    • podtřída Neoloricata – recentní chroustnatky
   • třída Aplacophora von Jhering, 1876 – červovci
    • podtřída Solenogastres – červovci
    • podtřída Caudofoveata – červovci
 • podkmen Conchifera Gegenbaur, 1878 – schránkovci
   • třída Monoplacophora Odhner, 1940 – přílipkovci
  • nadtřída Cyrtosoma
   • třída Gastropoda Cuvier, 1795 – plži
   • třída Cephalopoda Cuvier, 1795 – hlavonožci
  • nadtřída Diasoma
   • třída Rostroconchia – † rostrokonchy
   • třída Bivalvia Linnaeus, 1758 – mlži
   • třída Scaphopoda Bronn, 1862 – kelnatky

Fylogenetický strom

Evoluce měkkýšů zůstávala dlouho nevyjasněná. Fylogenetické analýzy založené na ribozomálních genech nebo na morfologických údajích dávaly podporu různým, vzájemně si protiřečícím hypotézám.[2] Výslednou podobu fylogenetického stromu recentních měkkýšů snad nabídla studie z r. 2011, vycházející z velkého souboru dat o genomu (DNA) a transkriptomu (mRNA, tRNA, rRNA) hlavních linií měkkýšů.[3] Studie dala vysokou podporu hypotéze, že chroustnatky jsou příbuznější červovcům než ostatním měkkýšům a společně tvoří monofyletickou skupinu Aculifera. Z pohledu této studie se jeví jako překonané předchozí hypotézy monofyletických skupin Testaria (schránkovci + chroustnatky), Serialia (přílipkovci + chroustnatky), ale i Diasoma (mlži + kelnatky), Cyrtosoma (plži + hlavonožci). Studie totiž nově odhalila, že plži a mlži jsou sesterské skupiny (společně tvoří klad Pleistomollusca). To se však nepotvrdilo v další studii, vycházející kromě dříve známých dat z nové analýzy transkriptomu 15 měkkýších druhů, která dává podporu přirozenosti společné skupiny plžů a kelnatek, a také společnému kladu přílipkovců a hlavonožců, ačkoli ostatní závěry (tj. přirozenost schránkovců a aculifer) potvrdila.[4]

Fylogenetický strom měkkýšů vypadá podle současných (r. 2011) představ takto:[4]

Měkkýši Conchifera (schránkovci)


Gastropoda (plži)Scaphopoda (kelnatky)
Bivalvia (mlži)

Cephalopoda (hlavonožci)Monoplacophora (přílipkovci)
Aculifera Aplacophora (červovci)

Neomeniomorpha = SolenogastresChaetodermomorpha = Caudofoveata
Polyplacophora (chroustnatky)
Význam měkkýšů

Ochrana měkkýšů

Odkazy

Reference

 1. 405-year-old clam longest lived animal NewsDaily, 28. října 2007, citováno 18. listopadu 2007.
 2. Sigwart, J.D., and Sutton, M.D. Deep molluscan phylogeny: synthesis of palaeontological and neontological data. Proceedings of the Royal Society: Biology. October 2007, roč. 274, čís. 1624, s. 2413–2419. Dostupné online. DOI:10.1098/rspb.2007.0701.
 3. KOCOT, Kevin M.; CANNON, Johanna T.; TODT, Christiane, Mathew R. Citarella, Andrea B. Kohn, Achim Meyer, Scott R. Santos, Christoffer Schander, Leonid L. Moroz, Bernhard Lieb, Kenneth M. Halanych. Phylogenomics reveals deep molluscan relationships. Nature. 4. září 2011. Online před tiskem. Dostupné online. ISSN 0028-0836. DOI:10.1038/nature10382. PMID 21892190. (anglicky)
 4. a b SMITH, Stephen A.; WILSON, Nerida G.; GOETZ, Freya E., Caitlin Feehery, Sónia C. S. Andrade, Greg W. Rouse, Gonzalo Giribet, Casey W. Dunn. Resolving the evolutionary relationships of molluscs with phylogenomic tools. Nature [online]. 26. říjen 2011. Svazek 480, čís. 7377, s. 364–367. Dostupné online. Volně dostupný obrázek [1]. ISSN 0028-0836. DOI:10.1038/nature10526. (anglicky)

Literatura

 • BRUSCA, Richard C.; BRUSCA, Gary J. Invertebrates. 2. vyd. [s.l.]: Sinauer, 2003. ISBN 0878930973.
 • HORSÁK, Michal; JUŘIČKOVÁ, Lucie; PICKA, Jaroslav. Měkkýši České a Slovenské republiky. Zlín: Kabourek, 2013. 264 s. ISBN 978-80-86447-15-5. (česky, anglicky)

Související články

Externí odkazy

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia autoři a editory
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia CZ

Měkkýši: Brief Summary ( التشيكية )

المقدمة من wikipedia CZ

Měkkýši (Mollusca) patří mezi bezobratlé živočichy. Po členovcích se jedná o nejpočetnější živočišný kmen čítající asi 135 000 druhů. Jejich vědecký název je odvozen od latinského slova molluscus, což znamená měkký oříšek.

Základní společné znaky měkkýšů odlišující je od ostatních kmenů:

útrobní vak – v něm je většina vnitřních orgánů plášť vylučuje vnější vápenitou schránku, která je někdy redukovaná radula (redukovaná u mlžů)

Měkkýši jsou dvoustranně souměrní (bilaterálně symetričtí) nebo sekundárně asymetričtí. Jsou to coelomoví (Eucoelomata) nečlánkovaní (Anarticulata) živočichové (společně s kmeny sumýšovci a rypohlavci; všichni ostatní coelomoví jsou článkovaní). Coelom byl ale z větší části redukován a hlavní tělní dutina je hemocoelom.

Věda zkoumající měkkýše se nazývá malakologie nebo též malakozoologie a odborníci na měkkýše jsou malakologové. Schránkami měkkýšů se zabývá konchologie.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia autoři a editory
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia CZ

Bløddyr ( الدانماركية )

المقدمة من wikipedia DA

Bløddyr (Mollusca) er en række af hvirvelløse dyr; dvs. dyr uden rygrad. Bløddyr er karakteriseret af en elastisk kappehule, der aktivt udskifter vandet i kappen hos primitive bløddyr, og hos de andre bløddyr i gællerne. Landsnegle (Stylommatophora) har videreudviklet deres gæller til lunger, hvor kappehulen ventilerer disse. Muslinger anvender kappehulen til at filtrere det omgivende vand for føde. De fleste anvender sifoner (rør) til ind- og udpumpning. En østers kan fx pumpe en liter vand i timen. Blæksprutter anvender kappehulen til jetfremdrift og kan ved at dreje tragten manøvrere.

Nogle bløddyr er omgivet af en skal eller et hus af kalk, som muslinger, de fleste snegle, nautiler og uddøde blæksprutter. Bløddyr kan også have en raspetunge (radula) til at sønderdele fødeemnet. Bløddyr anvender deres fod på forskellige måder. Snegle bevæger sig oftest på deres fod, der suger sig til underlaget. Vingesnegle svømmer med deres omdannede fod, fastsiddende muslingers fod er rudimentær, mens andre muslinger graver med foden. Søtænder graver ligeledes med foden. Blæksprutter er de mest avancerede bløddyr; de har en stor hjerne, veludviklede øjne og arme med sugekopper.

Størstedelen af bløddyr er marine, men der er mange limniske muslinger og snegle – kun snegle er terrestriske.

Klassifikation

Række: Mollusca

 • Klasse: Aplacophora (Ormebløddyr)
 • Klasse: Polyplacophora (Skallus)
 • Klasse: Monoplacophora (Urbløddyr) Fundet levende i 1952 af Galathea 2.
 • Klasse: Gastropoda (Snegle)
 • Klasse: Cephalopoda (Blæksprutter)
 • Klasse: Bivalvia (Muslinger)
 • Klasse: Scaphopoda (Søtænder)

Kilder

Commons-logo.svg
Wikimedia Commons har medier relateret til:
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia-forfattere og redaktører
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia DA

Bløddyr: Brief Summary ( الدانماركية )

المقدمة من wikipedia DA

Bløddyr (Mollusca) er en række af hvirvelløse dyr; dvs. dyr uden rygrad. Bløddyr er karakteriseret af en elastisk kappehule, der aktivt udskifter vandet i kappen hos primitive bløddyr, og hos de andre bløddyr i gællerne. Landsnegle (Stylommatophora) har videreudviklet deres gæller til lunger, hvor kappehulen ventilerer disse. Muslinger anvender kappehulen til at filtrere det omgivende vand for føde. De fleste anvender sifoner (rør) til ind- og udpumpning. En østers kan fx pumpe en liter vand i timen. Blæksprutter anvender kappehulen til jetfremdrift og kan ved at dreje tragten manøvrere.

Nogle bløddyr er omgivet af en skal eller et hus af kalk, som muslinger, de fleste snegle, nautiler og uddøde blæksprutter. Bløddyr kan også have en raspetunge (radula) til at sønderdele fødeemnet. Bløddyr anvender deres fod på forskellige måder. Snegle bevæger sig oftest på deres fod, der suger sig til underlaget. Vingesnegle svømmer med deres omdannede fod, fastsiddende muslingers fod er rudimentær, mens andre muslinger graver med foden. Søtænder graver ligeledes med foden. Blæksprutter er de mest avancerede bløddyr; de har en stor hjerne, veludviklede øjne og arme med sugekopper.

Størstedelen af bløddyr er marine, men der er mange limniske muslinger og snegle – kun snegle er terrestriske.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia-forfattere og redaktører
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia DA

Weichtiere ( الألمانية )

المقدمة من wikipedia DE
 src= Molluske und Mollusken sind Weiterleitungen auf diesen Artikel. Für die ebenfalls so genannten Dellwarzen siehe Molluscum contagiosum. Wissenschaftlicher Name Mollusca Cuvier, 1797

Die Weichtiere (Mollusca) oder Mollusken (lateinisch molluscus „weich“) sind ein sehr arten- und formenreicher Tierstamm der Gewebetiere (Eumetazoa). Sie leben vorwiegend im Meer (marin), kommen mit einigen Formen aber auch auf dem Festland und im Süßwasser vor. Die Wissenschaft von den Weichtieren wird auch als Malakologie (altgriechisch μαλακός malakós „weich“) oder Malakozoologie bezeichnet.

Anatomie

Allgemein

 src=
Schematische Darstellung eines generalisierten Mollusken

Der Körper der Weichtiere ist ursprünglich unsegmentiert, streng zweiseitig (bilateral) symmetrisch gebaut und gliedert sich in vier Regionen:

 • den mit einer Raspelzunge (Radula) ausgestatteten, mehr oder weniger deutlich abgesetzten Kopf am vorderen Körperende,
 • den „bauchseitig“ (ventral) gelegenen, muskulösen Fuß,
 • die „rückenseitig“ (dorsal) gelegene, mehr oder weniger als Eingeweidesack abgesetzte Visceralmasse sowie
 • den Mantel (Pallium), der die Visceralmasse dorsal bedeckt bzw. umschließt.

Kopf und Fuß, die zusammen eine funktionelle Einheit bilden, die für die Fortbewegung, Nahrungsaufnahme und – damit eng verknüpft – die Informationsverarbeitung zuständig sind, werden auch zum Kopffuß (Cephalopodium) zusammengefasst. Mantel und Eingeweidesack übernehmen als funktionelle Einheit vor allem die grundlegenden Lebensfunktionen und werden daher auch zum Visceropallium zusammengefasst.

Der Fuß ist bei den meisten Weichtiergruppen als Kriech- oder Grab- und Haftorgan ausgebildet, wobei die Kriech-Haft-Funktion als die ursprüngliche gilt. Die äußere Zellschicht des Mantels, das Mantelepithel, scheidet bei vielen Arten zum besseren Schutz des Eingeweidesacks ein Außenskelett aus Calciumcarbonat ab. Dieses Außenskelett tritt in verschiedenen Formen auf: Es kann aus einer Episphäre, d. h. aus einer chitinösen Schicht (Cuticula), in die zahlreiche einzelne, kleine Kalknadeln (Spicula) eingelagert sind, bestehen, eine Art flächigen Panzer bilden oder aber ein gestrecktes oder spiralig gewundenes Gehäuse, in das sich das Tier vollständig zurückziehen kann. Die flächigen oder gehäuseartigen Außenskelette sind unter den Mollusken weit verbreitet und werden auch als Schale bezeichnet. Kalkspicula gelten als ursprüngliches („primitives“) Merkmal und finden sich nur bei Wurmmollusken (Aplacophora) und Käferschnecken (Polyplacophora), wobei letztgenannte auch flächige Strukturen ausbilden. Das Epithel des Kopffußes trägt oft Wimpern (Cilien) und zahlreiche Drüsen, die verschiedene Sekrete absondern.

Der Mantel bildet (ursprünglich am Körperende) eine mehr oder weniger voluminöse Einstülpung, die Mantelhöhle. In ihr liegen Organe, die als Ctenidien („Kammorgane“) bezeichnet werden. Sie erzeugen zusammen mit vielen kleinen im Mantelepithel sitzenden Wimpern einen Wasserstrom, der dafür sorgt, dass ein stetiger Wasseraustausch zwischen der Mantelhöhle und der Umgebung erfolgt, denn in die Mantelhöhle münden der Darm und die Nierengänge (siehe unten) ein. Das Mantelepithel der Mantelhöhle dient zudem der Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxidabgabe. Bei größeren Mollusken (mit Ausnahme der Landschnecken und Kahnfüßer) übernehmen die Ctenidien auch eine Kiemenfunktion.

 src=
Schematische Darstellung des Exkretionssystems einer Käferschnecke mit relativ komplex gebautem Nephridium

Das Exkretionssystem der Mollusken gilt als einzigartig. Die Ultrafiltration des Primärharns aus der Hämolymphe, einer Art primitivem Blut, erfolgt dabei über die Wände der Herzvorkammern (Atrien, Aurikel) in das Perikard (Herzbeutel) hinein, den Coelom­raum, der das Herz umgibt. Die den Atrien aufliegenden und mit Podocyten ausgekleideten Bereiche des Perikardialepithels werden aus historischen Gründen auch „Perikardialdrüsen“ genannt. Ermöglicht wird die Filtration durch den vom Herzmuskel erzeugten „Blutdruck“. Der Primärharn (Perikardialflüssigkeit) passiert nachfolgend die Perikardiodukte (auch Nephridien, Metanephridien, oder Nephridialkanäle genannt, jeweils einer pro Körperhälfte), bewimperte Gänge, die an einem Ende mit dem Perikard und am anderen Ende mit der Mantelhöhle in Verbindung stehen. Bei „höheren“ Mollusken sind die Perikardiodukte Abschnittsweise relativ komplex aufgebaut, wobei diese Abschnitte dann „Nieren“ genannt werden. In den Perikardiodukten erfolgt die Rückresorption von Wasser und lebenswichtigen im Primärharn enthaltenen Stoffen. So entsteht der Sekundärharn. Dieser wird in die Mantelhöhle abgegeben. Das Exkretionssystem der Mollusken ähnelt damit in seinem Aufbau relativ stark dem der Wirbeltiere. Perikardialdrüsen und Perikard fungieren dabei analog zu den Glomeruli und Bowman’schen Kapseln der Nierenkörperchen und die Perikardiodukte analog zu den Nierenkanälchen der Wirbeltierniere.[1]

Während einige Gruppen der „höheren“ Mollusken (Eumollusca, Testaria) einen vergleichsweise konservativen Körperbau aufweisen, der dem vermuteten ursprünglichen Bauplan (siehe unten) mit Kriechfuß, Radula, einfachem Außenskelett mit reiner Schutzfunktion, strenger Bilateralsymmetrie und After am hinteren Körperende relativ nahe kommt (Einschaler, Käferschnecken – wobei diese Vertreter mit u. a. der Vervielfachung der Ctenidien bzw. einer mehrplattigen Schale eine Pseudosegmentierung entwickelt haben), ist in anderen Gruppen dieser Bauplan noch stärker abgewandelt worden. So sind bei den Kopffüßern (Cephalopoda) die ursprünglichen Körperachsen um 90° gedreht, sodass die ursprüngliche Dorsalseite das hintere Körperende bildet und das ursprüngliche Hinterende mit After und Mantelhöhle kopfnah ventral liegt. Entsprechend bildet der Kopffuß das Vorderende, wobei er einen um die Mundöffnung angeordneten Tentakel- oder Armkranz aufweist, während das Gehäuse nicht nur Schutz bietet, sondern auch als Teil eines hydrostatischen Apparates zur Regulierung des statischen Auftriebs fungiert. Bei den modernen Kopffüßern (Coleoidea) ist der Auftriebskörper ins Körperinnere verlagert oder sehr stark reduziert. Ebenfalls sehr stark modifiziert sind die Muscheln (Bivalvia), bei denen der Kopf und die Radula reduziert und der Fuß zu einem Graborgan umgebildet und die Schale zweiklappig ausgebildet sind. Bei den Schnecken erfolgte eine teilweise Reduktion der Bilateralsymmetrie, einhergehend mit einer Drehung des Eingeweidesacks um 180°. Daher zeigen bei Schnecken Mantelhöhle und After in Kopfrichtung.

Ernährung

Das Verdauungssystem der Weichtiere differiert entsprechend ihrer physiologischen Bedürfnisse erheblich.[2][3] Besonders stabile Biopolymere finden sich oft an den Nahrung ergreifenden und zerkleinernden Strukturen (Radula oder Papageienschnabel-artigen Kiefern der Kopffüßer) in Form von Chitin.[4] Einzelne herbivore Weichtiere nutzen in ihrem Verdauungssystem auch endogene Cellulasen zum Abbau von Cellulose, welche nachgewiesen wurde bei einigen Schnecken[5] wie der Weinbergschnecke[6] und einigen Muscheln: Corbicula japonica und Lyrodus pedicellatus.[7] Die Herkunft des Cellulasegens wird auf den letzten gemeinsamen Vorfahren der Bilateria zurückgeführt.[8]

Sinnesorgane

Sinneszellen kommen unter anderem in Form von Tast-, Geruchs-, Geschmacks- und Lichtsinneszellen vor.

Während einfache Lichtsinneszellen bei den meisten Gruppen vorkommen, haben Kopffüßer, Schnecken und einige Muscheln echte Augen ausgebildet. Die Sinnesorgane werden besonders vom Zerebralganglion innerviert. Ihre höchste Organisationsstufe erreichen sie in den Augen der Kopffüßer, die in ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem Aufbau mit den Augen der Wirbeltiere zu vergleichen sind, sich aber anders entwickeln.

Andere Sinnesorgane sind die vielfach vorhandenen Tentakel. Sie dienen teilweise der Mechanorezeption (Tastsinn), Chemorezeption (Schmecken), Olfaktion (Riechen), Photorezeption (Lichtwahrnehmung) sowie auch der Wahrnehmung von Strömung. Weitere charakteristische Sinnesorgane sind die Osphradien, die bei wasserlebenden Formen am Mantelrand liegen, in die Mantelhöhle hineinragen und der chemischen Sinneswahrnehmung dienen.

Fortbewegung und Sessilität

Fortbewegung

Schnecken: Schnecken bewegen sich ursprünglich kriechend vor. Typische Landschnecken ziehen das Hinterende ihres Fußes in regelmäßigen, kleinen Abständen nach vorne und setzen es dort wieder auf, wodurch sich wellenförmige Linien an der Unterseite des Fußes ergeben.

Muscheln: Typische Muscheln verändern nur langsam ihre Position. Sie suchen sich eine geeignete Stelle, um sich mit ihrem muskulösen Fuß einzugraben oder festzuheften. Durch Muskelkontraktion im Fuß können sie ihre Position verändern. Bei manchen Muscheln (Miesmuschel, Wandermuschel) lösen sich zusätzlich Byssusfäden aus der Fußrinne, mit denen sie sich an festem Untergrund oder anderen Miesmuscheln festhalten und ihre Lage verändern können.

Kopffüßer: Kopffüßer verfügen über zwei Techniken zur Fortbewegung.

 • Durch wellenförmiges Schlagen des Flossensaums. Damit ist jedoch eine nur verhältnismäßig langsam Fortbewegung möglich.
 • Wenn sie Atemwasser in die Mantelhöhle strudeln, diese dann verschließen und das Wasser durch den Trichter blitzschnell ausstoßen, indem sie die muskulöse Mantelwand zusammenziehen, bewegen sie sich schnell fort. Dieser Vorgang nennt sich Rückstoßprinzip.

Anheftung, Schutz

Viele Weichtiere produzieren Seide bzw. Seidenproteine:

Muscheln, beispielsweise Miesmuscheln, produzieren Muschelseide (Byssus), um sich anzuheften, oft nur im Juvenilstadium. Byssus ist der Seide der Insekten in seinem Aufbau homolog, es enthält die Seidenproteine Fibroin und Sericin.

Viele Weichtiere verschiedener Klassen der Schalenweichtiere einschließlich einiger Kopffüßer (wie Perlboote) bilden Schalen, deren innerste Schicht, das Hypostracum, im Wesentlichen aus Perlmutt besteht, welches Seidenproteine enthält.[9]

Die ersten Anlagen zur Seidenproduktion sind bei den gemeinsamen Vorfahren von Weichtieren und Gliedertieren zu suchen. Im Verlauf der weiteren Evolution resultierte daraus eine Heterogenität von Lösungen, die noch nicht vollständig aufgeklärt ist.[10]

Fortpflanzung und Entwicklung

Die meisten Muscheln, alle Kopffüßer und viele Schnecken sind getrenntgeschlechtlich. Zwittertum ist jedoch bei manchen Gruppen verbreitet oder sogar die Norm, v. a. bei den Lungenschnecken. Die Befruchtung erfolgt ursprünglich im freien Wasser, in das die Eier und Spermien abgegeben werden; bei vielen abgeleiteten Molluskengruppen hat sich eine innere Befruchtung entwickelt, z. B. bei sämtlichen auf dem Festland lebenden Schnecken.

Die Entwicklung der Weichtiere erfolgt meist durch eine Spiralfurchung. Im weiteren Verlauf entwickelt sich zunächst ein Larvenstadium. Dies kann eine Hüllglockenlarve, ein Präveliger oder Veliger sein, die äußerlich einer Trochophora-Larve ähneln. Die dotterreichen Eier der Kopffüßer weisen eine diskoidale Furchung auf und zeigen eine direkte Entwicklung. Bei manchen Gruppen, insbesondere bei den im Süßwasser und auf dem Land lebenden Lungenschnecken, ist die Entwicklung ebenfalls direkt und ohne freilebendes Larvenstadium.

Manche Arten betreiben Brutfürsorge: Arten der Einschaler (Monoplacophora) behalten die Embryonen bis zum Schlüpfen in der Mantelhöhle, ähnlich wie dies auch die Erbsenmuscheln (Pisidiidae) im Süßwasser machen. Kraken der Gattung Octopus bewachen ihr Gelege und auch vereinzelte tropische Süßwasserschnecken zeigen Formen von Brutfürsorge.[11]

Verbreitung und Artenzahl

Weichtiere leben mit Ausnahme der Polarregionen und der Hochgebirge in allen Lebensräumen der Erde. Die meisten Mollusken leben allerdings im Meer, fast alle Gruppen sind ausschließlich marin (Kopffüßer, Kahnfüßer, Einschaler, Wurmmollusken, Käferschnecken). Die Muscheln finden sich auch im Süßwasser und teilweise sogar in feuchter Erde, wie beispielsweise die Erbsenmuscheln (Pisidium spec.). Alle anderen Lebensräume werden von der größten Gruppe der Weichtiere, den Schnecken, besiedelt.

Die Gesamtartenzahl wird sehr unterschiedlich angegeben, von teilweise deutlich über 100.000 Arten bis manchmal lediglich 50–60.000 Arten. Hauptgründe für die verschiedenen Angaben sind unklare Artabgrenzungen und insbesondere das Fehlen einer Gesamtübersicht über die Artenvielfalt der verschiedenen Teilgruppen.

Paläontologie und frühe Evolution

Aufgrund ihrer gut fossil erhaltungsfähigen Außenskelette aus Calciumcarbonat weisen Weichtiere einen generell sehr dichten Fossilbericht auf. Die ältesten Fossilien, die mit Sicherheit von Weichtieren stammen, finden sich in der Small-Shelly-Fauna des untersten Kambriums, doch ist der Tierstamm höchstwahrscheinlich schon im späten Präkambrium entstanden. So wird die aus der Ediacara-Fauna bekannte Kimberella als ein möglicher Stammgruppen­vertreter der Weichtiere betrachtet.[12] Über den gemeinsamen Grundbauplan der heute lebenden Molluskengruppen (Mollusken-Kronengruppe) herrscht noch Unklarheit. Einige vermuten als jüngsten gemeinsamen Vorfahren der Kronengruppe eine kleine, kaum einen halben Zentimeter lange, wurmartige Spezies mit gestrecktem Darmtrakt (After am hinteren Körperende) und einer relativ strengen Bilateralsymmetrie, die keine geschlossene Schale hatte, sondern eine Episphäre und einen Fuß mit bewimperter Gleitsohle wie einige heutige Wurmmolusken.[13] Andere gehen, gestützt auf den Fossilbericht und Beobachtungen an rezenten Arten, davon aus, dass Wurmollusken nicht die primitivsten Formen, sondern aus käferschneckenartigen Vorfahren hervorgegangen sind. Dies stellt die Rekonstruktion der Stammart der heutigen Weichtiere als wurmmoluskenähnlicher Organismus in Frage.[12]

Systematik

Die Evolution der Weichtier-Klassen und ihre stammesgeschichtliche Beziehung zueinander ist noch nicht vollständig aufgeklärt.[14]

Äußere Systematik

Zusammen mit anderen Tierstämmen werden die Weichtiere heute in die Großgruppe der Lophotrochozoen gestellt. Innerhalb dieser Gruppe gelten derzeit die Kelchwürmer (Entoprocta, auch Kamptozoa genannt) als am nächsten verwandt. Die früher oft geäußerte Vermutung einer unmittelbaren Verwandtschaft der Weichtiere zu den Ringelwürmern (Annelida) wird kaum noch diskutiert.

Als zentrales und systematisch bedeutsames Charakteristikum des Stammes der Weichtiere im Sinne einer Autapomorphie (gemeinsames abgeleitetes Merkmal) gilt die Radula (Raspelzunge). Die anderen zentralen morphologischen Merkmale im ursprünglichen Bauplan der Weichtiere sind die Dreigliederung des Körpers in Kopf, Fuß und Eingeweidesack, die Ausbildung eines Mantels mit einer Mantelrinne, die Reduktion des Coeloms auf das Perikardialsystem sowie die Ausbildung eines (ursprünglich stets) offenen Blutgefäßsystems mit einem Ventrikel und ein bis mehreren Arterien. Daneben ist insbesondere die Schale ein bedeutsames Merkmal fast aller Mollusken, wobei aber die primär einteilige Schale mit dem typischen dreischichtigen Aufbau nur bei den Schalenweichtieren (Conchifera) auftritt.

 src=
Eine Käferschnecke (Tonicella lineata)

Innere Systematik

Zum Stamm der Weichtiere werden acht lebende und mehrere ausgestorbene Klassen gezählt. Die folgenden drei Klassen haben keine typische Molluskenschale. Sie werden als Stachelweichtiere (Aculifera) bezeichnet. Molekularbiologische Untersuchungen legen nahe, dass diese Gruppe tatsächlich aus gemeinsamen Vorfahren hervorging.[14]

Die folgenden fünf Klassen werden auch als Schalenweichtiere (Conchifera) zusammengefasst und bilden wohl eine monophyletische Einheit. Sie zeichnen sich durch die charakteristische Molluskenschale aus.

 • Einschaler (Monoplacophora, selten auch Tryblidia), ca. 27 Arten, Meer (Tiefsee)
 • Schnecken (Gastropoda), angegebene Artenzahlen schwanken stark je nach Autor (50.000–150.000[15]), Meer + Süßwasser + Land
 • Kahnfüßer (Scaphopoda), ca. 350 Arten, Meer
 • Muscheln (Bivalvia), ca. 8000 Arten, Meer + Süßwasser
 • Kopffüßer (Cephalopoda), ca. 786 Arten, Meer

Hierzu kommen einige ausgestorbene Klassen, wobei ihre Zuordnung zu den Weichtieren teilweise umstritten ist; häufig werden in diesem Zusammenhang genannt:

Die phylogenetischen Beziehungen der obigen Gruppen sind derzeit weiterhin im Fluss. Insgesamt werden derzeit rund ein halbes Dutzend verschiedene Stammbäume (Kladogramme) allein für die noch lebenden Klassen diskutiert, die jeweils durch die einen oder anderen Befunde unterstützt werden. Im Folgenden wird ein Kladogramm vorgestellt das sich auf zwei im Jahr 2011 in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Studien stützt.[14][16]

Weichtiere (Mollusca)
Stachelweichtiere (Aculifera)

Käferschnecken (Polyplacophora)


Wurmmollusken (Aplacophora)

Schildfüßer (Chaetodermomorpha)


Furchenfüßer (Neomeniomorpha)
Schalenweichtiere (Conchifera)

Kopffüßer (Cephalopoda)


Einschaler (Monoplacophora)
Kahnfüßer (Scaphopoda)Muscheln (Bivalvia)


Schnecken (Gastropoda)Einzelnachweise

 1. Absatz nach Elizabeth B. Andrews: Excretory Systems of Molluscs. In: E. R. Trueman, M. R. Clarke (Hrsg.): The Mollusca. Volume 11: Form and Function. Academic Press, Orlando 1988, S. 381 ff.
 2. P. B. Van Weel: The comparative physiology of digestion in molluscs. In: American Zoologist. 1961, S. 245–252.
 3. L. von Salvini-Plawen: The structure and function of molluscan digestive systems. In: The Mollusca. Band 11, 1988, S. 301–379.
 4. S. Hunt, M. Nixon: A comparative study of protein composition in the chitin-protein complexes of the beak, pen, sucker disc, radula and oesophageal cuticle of cephalopods. In: Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry. Band 68, Nr. 4, 1981, S. 535–546.
 5. Eintrag zu Cellulose. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am 9. August 2013.
 6. Fay L. Myers, D. H. Northcote: Partial Purification and some Properties of a Cellulase from Helix pomatia. (PDF; 1,3 MB). Department of Biochemistry, University of Cambridge, 23. Juli 1958.
 7. EC 3.2.1.4 - cellulase. bei BRENDA, abgerufen am 9. August 2013.
 8. Nathan Lo, Hirofumi Watanabe, Masahiro Sugimura: Evidence for the presence of a cellulase gene in the last common ancestor of bilaterian animals. In: Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences. 270.Suppl 1, 2003, S. S69–S72.
 9. Katharina Gries: Elektronenmikroskopische Untersuchungen des Polymer/Mineral- Verbundmaterials Perlmutt. Diplomarbeit, Universität Bremen, 2007 fb1.uni-bremen.de (PDF; 4,1 MB)
 10. Tara D. Sutherland: Insect silk: one name, many materials. In: Annual review of entomology. Band 55, 3. September 2009, S. 171–188, doi:10.1146/annurev-ento-112408-085401 (englisch).
 11. C. Albrecht, M Glaubrecht: Brood care among basommatophorans: a unique reproductive strategy in the freshwater limpet snail 'Protancylus' (Heterbranchia: Protancylidae), endemic to ancient lakes on Sulawesi, Indonesia. In: Acta Zool. 87, 2006, S. 49–58.
 12. a b Jakob Vinther: The origins of molluscs. Palaeontology. Band 58, Nr. 1, 2015, S. 19–34, doi:10.1111/pala.12140 (Open Access)
 13. Gerhard Haszprunar, Klaus-Jürgen Götting: Mollusca, Weichtiere. In: Wilfried Westheide, Gunde Rieger (Hrsg.): Spezielle Zoologie Teil 1: Einzeller und Wirbellose Tiere. 2. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag (Elsevier), München 2007, ISBN 978-3-8274-1575-2, S. 306 (Abb. 405), 313.
 14. a b c Stephen A. Smith, Nerida G. Wilson, Freya E. Goetz, Caitlin Feehery, Sónia C. S. Andrade, Greg W. Rouse, Gonzalo Giribet, Casey W. Dunn: Resolving the evolutionary relationships of molluscs with phylogenomic tools. In: Nature. 480, S. 364–367, 15. Dezember 2011, doi:10.1038/nature10526
 15. Winston F. Ponder, David R. Lindberg: Phylogeny and Evolution of the Mollusca. University of California Press, Berkeley 2008.
 16. Kevin M. Kocot, Johanna T. Cannon, Christiane Todt, Mathew R. Citarella, Andrea B. Kohn, Achim Meyer, Scott R. Santos, Christoffer Schander, Leonid L. Moroz, Bernhard Lieb & Kenneth M. Halanych: Phylogenomics reveals deep molluscan relationships. In: Nature. 477, S. 452–456, 22 September 2011, doi:10.1038/nature10382
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia Autoren und Herausgeber
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia DE

Weichtiere: Brief Summary ( الألمانية )

المقدمة من wikipedia DE

Die Weichtiere (Mollusca) oder Mollusken (lateinisch molluscus „weich“) sind ein sehr arten- und formenreicher Tierstamm der Gewebetiere (Eumetazoa). Sie leben vorwiegend im Meer (marin), kommen mit einigen Formen aber auch auf dem Festland und im Süßwasser vor. Die Wissenschaft von den Weichtieren wird auch als Malakologie (altgriechisch μαλακός malakós „weich“) oder Malakozoologie bezeichnet.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia Autoren und Herausgeber
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia DE

Lindýr ( الفاروية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Lindýr (frøðiheiti Mollusca) er eitt fylki (phylum) av ryggleysum djórum, tvs. djór ið onki geislarað hava. Lindýr finnast bæði á landi og sjógvi. Tey lindýrini, sum vit oftast møta í Føroyum, munnu helst vera sniglar og maðkar. Av øllum lindýrum eru 4/5 sniglar.

Vit kunnu t.d. nevnað sniglar, høgguslokkar og skeljadýr.

Lindýrini líkjast ormum í tí, at likam teirra er lint, alt sum tað er. Tey hava hvørki harða húð ella beinagrind, men so hava tey sonevnda kápu uttan á sær ella uttan um seg. Á nógvum lindýrum gevur kápan frá sær kálkevni, sum verður til harða skel ella skeljar, ið eru dýrinum til verju, og sum tað livir innií. Innvølurin er at kalla bygdur eins hjá øllum lindýrum. Til eru bæði einkynjað og tvíkynjað lindýr: tey liva í vatni, í sjónum og á landi. Í Føroyum eru flestu lindýrini sjódýr, á landi eru bara nøkur fá sløg av teimum. Vanligstu lindýraflokkarnir eru sniglar, skeljadýr og høgguslokkar.

Flokking

Rað: Mollusca

 • Flokkur: Aplacophora
 • Flokkur:: Polyplacophora
 • Flokkur:: Monoplacophora
 • Flokkur:: Gastropoda (Sniglar)
 • Flokkur: Cephalopoda (høgguslokkar)
 • Flokkur: Bivalvia (skeljadýr)
 • Flokkur: Scaphopoda
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Lindýr: Brief Summary ( الفاروية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Lindýr (frøðiheiti Mollusca) er eitt fylki (phylum) av ryggleysum djórum, tvs. djór ið onki geislarað hava. Lindýr finnast bæði á landi og sjógvi. Tey lindýrini, sum vit oftast møta í Føroyum, munnu helst vera sniglar og maðkar. Av øllum lindýrum eru 4/5 sniglar.

Vit kunnu t.d. nevnað sniglar, høgguslokkar og skeljadýr.

Lindýrini líkjast ormum í tí, at likam teirra er lint, alt sum tað er. Tey hava hvørki harða húð ella beinagrind, men so hava tey sonevnda kápu uttan á sær ella uttan um seg. Á nógvum lindýrum gevur kápan frá sær kálkevni, sum verður til harða skel ella skeljar, ið eru dýrinum til verju, og sum tað livir innií. Innvølurin er at kalla bygdur eins hjá øllum lindýrum. Til eru bæði einkynjað og tvíkynjað lindýr: tey liva í vatni, í sjónum og á landi. Í Føroyum eru flestu lindýrini sjódýr, á landi eru bara nøkur fá sløg av teimum. Vanligstu lindýraflokkarnir eru sniglar, skeljadýr og høgguslokkar.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Llamp'uka ( كتشوا )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Llamp'uka, kichwapi Atyawa (Mollusca) nisqakunaqa huk uywa rikch'aq putum. Llamp'u uywakunaqa yaqulla nisqawan isku rumi sillp'ita ruraqmi. Mikhunanta kiruchasapa qalluchanwan khachunku. Huk llamp'u uywaqa yura mikhuqmi, hukkunataq aycha mikhuqmi, lakachukunataq yaku hurquqmi.

Kaymi rikch'aq sinrinkuna:

Hawa t'inkikuna

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Llamp'uka: Brief Summary ( كتشوا )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Llamp'uka, kichwapi Atyawa (Mollusca) nisqakunaqa huk uywa rikch'aq putum. Llamp'u uywakunaqa yaqulla nisqawan isku rumi sillp'ita ruraqmi. Mikhunanta kiruchasapa qalluchanwan khachunku. Huk llamp'u uywaqa yura mikhuqmi, hukkunataq aycha mikhuqmi, lakachukunataq yaku hurquqmi.

Kaymi rikch'aq sinrinkuna:

Kichka llamp'uka (Aculifera) Sillp'i-sillp'i (Polyplacophora) Kuru llamp'uka (Aplacophora) Sillp'i llamp'uka (Conchifera) Ch'ullasillp'i (Monoplacophora) Wiksachaki (Ch'uru, Llunk'as) (Gastropoda) Kirusillp'i (Scaphopoda) Iskaysillp'i (Lakachu) (Bivalvia) Umachaki (Cephalopoda)
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Mehkušci ( البوسنية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Mehkušci (Mollusca) su koljeno s velikim brojem vrsta i oblika iz skupine beskičmenjaka koje se dijeli na devet razreda, od kojih je osam recentnih i jedan izumrli razred.

Na temelju savremenih istraživanja DNK, danas se mehkušci i neke druge skupine životinja svrstavaju u natkoljeno Lophotrochozoa. Danas na zemlji živi oko 50.000 vrsta mehkušaca, a u fosilnom obliku poznati su još iz razdoblja pretkambrija.

Nauka koja se bavi mehkušcima zove se malakologija (ili malakozoologija).

Način života

Osim polarnih regija i planina, mehkušci nastanjuju sva područja na zemlji. Većina živi u morima, gotovo sve grupe žive maritimno. Neke vrste školjkaša mogu se naći i u slatkoj vodi, a manjim dijelom čak i u vlažnoj zemlji (Pisidium spec.). No najveća grupa mekušaca, puževi, naseljuju sva ostala područja.

Građa mehkušaca

Uz iznimku Monoplacophora i u naznakama mnogoljušturaša, tijela mehkušaca su nesegmentirana, građena bilateralno simetrično (kod npr. puževa simetrija može biti sekundarno poremećena) i bez ikakvog unutarnjeg potpornja. Obavijeno je mekim kožnatim plaštom koji kod većine vrsta izlučuje tvrdu vanjsku ljušturu koja štiti i podržava tijelo. Kod puževa ljuštura ("kućica") je neparna, a kod školjaka gotovo uvijek parna. Ljušture su građene od kalcij-karbonata i proteina i čine svojevrsni vanjski skelet. Kod nekih grupa ljuštura zakržlja ili čak potpuno nestane, kao kod puževa golaća.

Tijelo im se sastoji od četiri dijela: glave, probavnog trakta, plašta i stopala. Na glavi mehkušci imaju usta, oči i pipke. U probavnoj vrećici imaju crijeva, jetru, bubrege i spolne organe. Imaju plašt koji djelomično ili potpuno obavija tijelo i stvara plaštenu šupljinu u kojoj se nalaze dišni organi, škrge kod vodenih a pluća kod suhozemnih mehkušaca. S donje strane tijelo se proširuje u neparnu mišićnu tvorevinu, stopalo. Srce je na leđnoj strani i ima jednu klijetku, i jednu ili dvije pretklijetke, a u ustima imaju čeljusti ili nazubljenu pločicu.

Nervni sistem je različit, ali svi imaju 3 para ganglijskih čvorova sa živčanim tracima koji su povezani s osjetilnim organima.

Razmnožavanje i razvoj mehkušaca

Većina školjki, svi glavonošci i mnogi puževi su odvojenih spolova. Dvospolci su puno rjeđi nego što se to ranije pretpostavljalo. Oplodnja se najčešće odvija izvantjelesno, u vodi u koju se ispuštaju jajašca i spermiji, ali je kod viših mehkušaca pravilo oplodnja unutar tijela. Razvoj se najčešće odvija kroz stadij larve. Iznimka su glavonošci, kod kojih se na jajetu diskoidnim brazdanjem gradi embrij. Neki mehkušci se brinu za leglo, a neke vrste iz razreda Monoplacophora zadržavaju embrije do valjenja u plaštenoj šupljini.

Sistematika i filogenija

Filogeneza pojedinih razreda je još uvijek sporna. Trenutno postoji više filogenetskih stabala, a svako od njih se dokazuje ponekim novim nalazom.

Lophotrochozoa

BrachiopodaBivalviaMonoplacophora
Gastropoda
CephalopodaScaphopoda
AplacophoraPolyplacophora

Halwaxiida

WiwaxiaHalkieria
Orthrozanclus
Odontogriphus
Kladogram mehkušaca (2007)[9].

Još uvijek se raspravlja i o porodičnim odnosima između grupa mehkušaca. U nastavku su prikazane dvije najčešće perspektive u tom pogledu: pretpostavljen preci su Aculifera ili Testaria.

Reference

 1. ^ a b c Introduction to the Biology of Marine Life 2012, str. 147.
 2. ^ Introduction to the Biology of Marine Life 2012, str. 149.
 3. ^ Introduction to the Biology of Marine Life 2012, str. 146.
 4. ^ "Mehkušci (mollusca)". Pristupljeno November 30, 2014.
 5. ^ The Invertebrates: A Synthesis 2001, str. 124.
 6. ^ The Invertebrates: A Synthesis 2001, str. 121.
 7. ^ The Invertebrates: A Synthesis 2001, str. 120.
 8. ^ The Invertebrates: A Synthesis 2001, str. 123.
 9. ^ "The Mollusca". University of California Museum of Paleontology. Arhivirano s originala, December 15, 2012. Pristupljeno October 2, 2008.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Autori i urednici Wikipedije
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Mehkušci: Brief Summary ( البوسنية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Mehkušci (Mollusca) su koljeno s velikim brojem vrsta i oblika iz skupine beskičmenjaka koje se dijeli na devet razreda, od kojih je osam recentnih i jedan izumrli razred.

Na temelju savremenih istraživanja DNK, danas se mehkušci i neke druge skupine životinja svrstavaju u natkoljeno Lophotrochozoa. Danas na zemlji živi oko 50.000 vrsta mehkušaca, a u fosilnom obliku poznati su još iz razdoblja pretkambrija.

Nauka koja se bavi mehkušcima zove se malakologija (ili malakozoologija).

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Autori i urednici Wikipedije
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Mollusca ( الأراغونية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Os moluscos (Mollusca) constituyen un filo d'animals invertebraus. Se conoixen bellas 93.000 especies vivents, feito que fa que sía o filum marín mas numeroso, contiene un 23% de totz os organismos marins. Os representants d'iste filo viven en un rango d'habitats muit amplo encluyindo o medio marín, l'augua dulce y medio terrestre. Os moluscos son un grupo muit diversificau, en mida, en anatomía estructural, comportamiento y habitat. A sciencia que estudea os moluscos se diz malacolochía[1]

O filo por un regular se divide en nueu u diez clases taxonomicas, d'as que dos son extintas de tot. Os gasteropodos (caragols y limacos) son por muito os moluscos mas numerosos d'as especies clasificadas, y suman o 80% d'o numero total d'especies de moluscos conoixidas. Os moluscos cefalopodos, como os calamars, sepias y pulpos, se troban entre os invertebraus con un sistema neurolochico mas enantau. U bien o calamar chigant o bien o calamar colosal ye o invertebrau mas gran conoixiu.

Os moluscos son protostomaus con cuerpo tovo e insegmentau, con simetría bilateral, (de fueras d'os gasteropodos), y celoma muito redueito, (ocupa quasi exclusivament a cambra pericardica y gonadal). O cuerpo ye dividiu en 3 rechions morfolochicas: cabeza, piet y masa visceral.

 • Cabeza: presenta boca, centros niervosos cerebroides y qualques organos sensorials.
 • Piet: ye una modificación d'a part ventral, ye musculoso y gosa tener funcions locomotoras.
 • Masa visceral: puet prener forma conica. A masa visceral presenta una paret dorsal con un par de plegos, o manto, que s'abocan sobre o resto d'a masa visceral, embolicando-la. O manto segrega carbonato calcico formando una casca calsinosa.

Entre o manto y o resto d'a masa visceral queda un espacio prou gran quasi cerrau pero que comunica con o exterior. Este espacio ye la cambra palial u d'o manto, y ye a on se troba as branquias internas, y a on se recullen os conductos excretors, chenitals y dichestivo.

Casca

A casca d'os moluscos ye formada por carbonato calcico en forma d'aragonito y por una proteína dita conquiolina. En a casca d'os moluscos bi ha 3 estratos:

 • Periostraco: exterior, fin y organico.
 • Mesostraco: prou calcificau y pero con conquiolina.
 • Endostraco: interior, con capas d'aragonito y de conquiolina en una estructura prismatica en part.

A denominación de casca[2] coexiste en aragonés moderno con cosca, y se refiere tamién a la cosca d'o uego y a la casca d'os fruitos secos. En aragonés medieval han existiu as variants clasca y closca:

el es enemjgo delas ostias por q(ue) el come su ca(r)ne por maraujlloso enemjgo, e oyres com(m)o el trahe vna chica piedra e g(u)arda q(u)ando la hostia abre sus clasclas o clascas la ora vien(e) el ca(n)cre e gita la piedra dent(r)o en tal man(er)a q(ue) ella no ha poder de çerrar su boca e ella pre(n)de pu(e)s e se la come[3]
E mete(n) enlas rrayzes closcas de muscles / o de pechelid[o]s/ o alga de mar/. E otros son q(ue) toma(n) las ma(n)çanas de las tuberas[4]

Etimolochía

A denominación scientifica molluscus provién de mollis, tovo. A la vegada Molluscus ye una adaptación d'o griego τᾲ μαλάκια, "a cosa tova", que Aristótil aplicó a la sepia.[5]

A parola molluscus no se relaciona etimolochicament con a parola patrimonial aragonesa "musclo", que designa a qualsiquier especie d'a familia Mytilidae[6], y deriva d'o latín mūsculus (como o francés moule y l'anglés mussel[7]), diminutivo de mūs ("ratolín", "zorz").

Referencias

 1. Shorter Oxford English Dictionary. Malacology. Little, L., Fowler, H.W., Coulson, J., and Onions, C.T. Oxford University press, 1964
 2. (es) Fernando Blas Gabarda, Fernando Romanos Hernando: Diccionario Aragonés: chistabín-castellano. (Bal de Chistau). Gara d'Edizions, 2008, p 155.
 3. (an) "Libro d'el Trasoro"
 4. (an) "Libro de Paladio"
 5. Shorter Oxford English Dictionary. Mollusca. Little, L., Fowler, H.W., Coulson, J., and Onions, C.T. Oxford University press, 1964
 6. (es) María Pilar Lacasa Carrascosa: El habla de Alcolea de Cinca: breve caracterización lingüística y vocabulario. Archivo de filología aragonesa Nº 66, 2010, pp. 193-216, ISSN: 0210-5624
 7. (en) T. F. Hoad: The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Paw Prints, 2008.

Bibliografía

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Mollusca ( الأوكيتانية (بعد 1500) )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Los mollusques (Mollusca, del latin molluscus, "mòl") forman un dels grands embrancament del règne animal. Son d'invertebrats protostòm celomats, triblastics amb simetria bilaterala (e mai se qualqu'uns pòdon aver una asimetría segondària) e pas segmentats, de còs mòl, nus o protegit per una clòsca. Los mollusques son los invertebrats mai nombroses après los artropòdes, e incluson de formas tan conegudas coma las ustras, los calamars, los pofres, las limaucas e una granda diversitat de formas, tant marinas coma terrèstras.

Se calcula que pòt existir apròp 100.000 espècias viventas, e 35.000 espècias extintas, doncas que los mollusques an una longa istòria geologica, que se remonta al Precambrian fins al recent. Los mollusques colonizan practicament totes los mitans naturals, dempuèi las grandas nautors a mai de 3.000 m en dessús del nivèl de la mar fins a de prigondors oceanicas de mai de 5.000 m de prigondor, dins las aigas polaras o tropicalas e son d'elements comuns dels litorals del mond entièr.

Son d'animals de còs mòl (devesits en cap, massa viscerala e pè) amb tres caracteristicas unicas dins lo règne animal que s'identifican per:

 • Un pè muscular.
 • Una clòsca calcària secretada per un integument sosjacent sonat saile, de còps que i a absent.
 • Un organ d'alimentacion apelat radula (format de de filas de dents quitinosas corbas).

L'interès de l'òme pels mollusques es enòrme. Los mollusques son una importanta font d'alimentacion per l'espècia umana. En mai, de nombrosas malautiás parasitàrias tant umanas coma veterinarias son transmesas pels mollusques, qu'agisson coma òste intermediari, mai que mai de platelmints trematodes.

Classificacion

Lo phylum Mollusca foguèt creat per Georges Cuvier (1769-1832) en 1795[1].

Segon MolluscaBase[2], i a a l'ora d'ara nòu classas de mollusques

 1. Georges Cuvier, Second Mémoire sur l'organisation et les rapports des animaux à sang blanc, dans lequel on traite de la structure des Mollusques et de leur division en ordre, lu à la société d'Histoire Naturelle de Paris, le 11 prairial an troisième, Magazin Encyclopédique, ou Journal des Sciences, des Lettres et des Arts, 1795, 433-449 p.
 2. « MolluscaBase », sur www.molluscabase.org
 3. « PBDB », paleobiodb.org
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Mollusca ( اللغة النابولية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

'E mollusche (Mollusca Cuvier, 1797) costituiscano 'o sicondo phylum d"o regno animale pe' nummero 'e specie doppo 'e artropode, cu cchiù 'e 110.000 note. Song animale primariamente marine, ma alcune specie hanno colonizzato 'e acque doce comme, 'e Bivalve ed 'e Gasteropode, ed arcune specie 'e chiste urdeme se song riadattate anche a ll'ambiente terrestre. Song divise 'n 8 crasse, adatte a qualsiase tippo 'e ambiente, fuorché auta muntagna.

L'etimologgia d"o termene se deve ô latino mollis ("molle"), 'n quanto esse nun possiedono endoscheletro, ma nu cuorpo musculoso e 'na particulare struttura rigida 'e supporto ritta cunchiglia.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Mollusca ( الإسكتلنديون )

المقدمة من wikipedia emerging languages

The molluscs compose the lairge phylum o invertebrate ainimals kent as the Mollusca. Aroond 85,000 extant species o molluscs are recognised. Molluscs are the lairgest marine phylum, comprisin aboot 23% o aw the named marine organisms. Numerous molluscs an aa live in freshwatter an terrestrial habitats. Thay are heichly diverse, nae juist in size an in anatomical structur, but an aa in behaviour and in habitat.

References

 1. Chapman, A.D. (2009). Numbers of Living Species in Australia and the World, 2nd edition. Australian Biological Resources Study, Canberra. Retrieved 2010-01-12. ISBN 978-0-642-56860-1 (printed); ISBN 978-0-642-56861-8 (online).
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Mollusca ( التاغالوغية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Ang Mollusca ay ang pangalawang pinakamalaking phylum ng invertebrate na hayop. Ang mga miyembro ay kilala bilang mollusc (/ˈmɒlask/). Humigit-kumulang 85,000 na umiiral pang species ng mollusc ang kinikilala. Ang bilang ng mga fossil na species ay tinatatayng nasa pagitan ng 60,000 at 100,000 pang karagdagang species.

Molluscs ay ang pinakamalaking pandagat na phylum, na bumubuo sa humigit-kumulang 23% ng lahat pangalanang organismong pandagat. Maraming mga mollusc din ang nakatira mga sa pantubig-tabang at panlupang habitat. Ang mga ito ay lubos na magkakaiba, hindi lamang sa laki at sa estruktura ng katawan, pati na rin ugali at sa tirahan. Ang phylum ay karaniwang nahahati sa 8 o 9 taxonomic class, ngunit ang dalawa nito ay ganap nang hindi umiiral. Ang mga mollusk sa Cephalopoda, tulad ng pusit, cuttlefish at pugita, ay kabilang sa mga pinaka-neurologically advanced sa lahat ng invertebrate—at ang giant squid o ang colossal squid ay ang pinakamalaking kilalang invertebrate na species. Ang mollusc sa Gastropoda (gastropod) (kuhol at slug) ay sa pinakamaraming mollusc at na bumubuo ng 80% ng kabuuang naiuri nang species.

Mga tala

Mga sanggunian

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Mga may-akda at editor ng Wikipedia
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Mollusca: Brief Summary ( الأوكيتانية (بعد 1500) )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Los mollusques (Mollusca, del latin molluscus, "mòl") forman un dels grands embrancament del règne animal. Son d'invertebrats protostòm celomats, triblastics amb simetria bilaterala (e mai se qualqu'uns pòdon aver una asimetría segondària) e pas segmentats, de còs mòl, nus o protegit per una clòsca. Los mollusques son los invertebrats mai nombroses après los artropòdes, e incluson de formas tan conegudas coma las ustras, los calamars, los pofres, las limaucas e una granda diversitat de formas, tant marinas coma terrèstras.

Se calcula que pòt existir apròp 100.000 espècias viventas, e 35.000 espècias extintas, doncas que los mollusques an una longa istòria geologica, que se remonta al Precambrian fins al recent. Los mollusques colonizan practicament totes los mitans naturals, dempuèi las grandas nautors a mai de 3.000 m en dessús del nivèl de la mar fins a de prigondors oceanicas de mai de 5.000 m de prigondor, dins las aigas polaras o tropicalas e son d'elements comuns dels litorals del mond entièr.

Son d'animals de còs mòl (devesits en cap, massa viscerala e pè) amb tres caracteristicas unicas dins lo règne animal que s'identifican per:

Un pè muscular. Una clòsca calcària secretada per un integument sosjacent sonat saile, de còps que i a absent. Un organ d'alimentacion apelat radula (format de de filas de dents quitinosas corbas).

L'interès de l'òme pels mollusques es enòrme. Los mollusques son una importanta font d'alimentacion per l'espècia umana. En mai, de nombrosas malautiás parasitàrias tant umanas coma veterinarias son transmesas pels mollusques, qu'agisson coma òste intermediari, mai que mai de platelmints trematodes.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Mollusca: Brief Summary ( التاغالوغية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Ang Mollusca ay ang pangalawang pinakamalaking phylum ng invertebrate na hayop. Ang mga miyembro ay kilala bilang mollusc (/ˈmɒlask/). Humigit-kumulang 85,000 na umiiral pang species ng mollusc ang kinikilala. Ang bilang ng mga fossil na species ay tinatatayng nasa pagitan ng 60,000 at 100,000 pang karagdagang species.

Molluscs ay ang pinakamalaking pandagat na phylum, na bumubuo sa humigit-kumulang 23% ng lahat pangalanang organismong pandagat. Maraming mga mollusc din ang nakatira mga sa pantubig-tabang at panlupang habitat. Ang mga ito ay lubos na magkakaiba, hindi lamang sa laki at sa estruktura ng katawan, pati na rin ugali at sa tirahan. Ang phylum ay karaniwang nahahati sa 8 o 9 taxonomic class, ngunit ang dalawa nito ay ganap nang hindi umiiral. Ang mga mollusk sa Cephalopoda, tulad ng pusit, cuttlefish at pugita, ay kabilang sa mga pinaka-neurologically advanced sa lahat ng invertebrate—at ang giant squid o ang colossal squid ay ang pinakamalaking kilalang invertebrate na species. Ang mollusc sa Gastropoda (gastropod) (kuhol at slug) ay sa pinakamaraming mollusc at na bumubuo ng 80% ng kabuuang naiuri nang species.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Mga may-akda at editor ng Wikipedia
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Mollusca: Brief Summary ( الإسكتلنديون )

المقدمة من wikipedia emerging languages

The molluscs compose the lairge phylum o invertebrate ainimals kent as the Mollusca. Aroond 85,000 extant species o molluscs are recognised. Molluscs are the lairgest marine phylum, comprisin aboot 23% o aw the named marine organisms. Numerous molluscs an aa live in freshwatter an terrestrial habitats. Thay are heichly diverse, nae juist in size an in anatomical structur, but an aa in behaviour and in habitat.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Mollusca: Brief Summary ( الأراغونية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Os moluscos (Mollusca) constituyen un filo d'animals invertebraus. Se conoixen bellas 93.000 especies vivents, feito que fa que sía o filum marín mas numeroso, contiene un 23% de totz os organismos marins. Os representants d'iste filo viven en un rango d'habitats muit amplo encluyindo o medio marín, l'augua dulce y medio terrestre. Os moluscos son un grupo muit diversificau, en mida, en anatomía estructural, comportamiento y habitat. A sciencia que estudea os moluscos se diz malacolochía

O filo por un regular se divide en nueu u diez clases taxonomicas, d'as que dos son extintas de tot. Os gasteropodos (caragols y limacos) son por muito os moluscos mas numerosos d'as especies clasificadas, y suman o 80% d'o numero total d'especies de moluscos conoixidas. Os moluscos cefalopodos, como os calamars, sepias y pulpos, se troban entre os invertebraus con un sistema neurolochico mas enantau. U bien o calamar chigant o bien o calamar colosal ye o invertebrau mas gran conoixiu.

Os moluscos son protostomaus con cuerpo tovo e insegmentau, con simetría bilateral, (de fueras d'os gasteropodos), y celoma muito redueito, (ocupa quasi exclusivament a cambra pericardica y gonadal). O cuerpo ye dividiu en 3 rechions morfolochicas: cabeza, piet y masa visceral.

Cabeza: presenta boca, centros niervosos cerebroides y qualques organos sensorials. Piet: ye una modificación d'a part ventral, ye musculoso y gosa tener funcions locomotoras. Masa visceral: puet prener forma conica. A masa visceral presenta una paret dorsal con un par de plegos, o manto, que s'abocan sobre o resto d'a masa visceral, embolicando-la. O manto segrega carbonato calcico formando una casca calsinosa.

Entre o manto y o resto d'a masa visceral queda un espacio prou gran quasi cerrau pero que comunica con o exterior. Este espacio ye la cambra palial u d'o manto, y ye a on se troba as branquias internas, y a on se recullen os conductos excretors, chenitals y dichestivo.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Molluscos ( اللغة الوسيطة (الرابطة الدولية للغات المساعدة) )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Le molluscos (mollusca) es un phylo del regno animalia. Le molluscos son animales invertebrate de corpore blande, denude o protegite per un concha; como le gastropodos (anque cognoscite como limaces), le ostrea e le calamar. In total se calcula que il pote exister quasi 100 mille species de molluscos. Illos son animales de corpore suave, con duo characteristicas unic in le regno animal per le qual illos ha essite aggrupate in:

 1. Illos que possede un manto que segrega placas, conchas o spiculas calcari.
 2. Illos in que le region buccal es proviste de un radula (formate per filas de dentes acute e curve).

Le molluscos se classifica in: monoplacophora, caudofoveata, aplacophora, poliplacophora, scaphopoda, cephalopoda, bivalvos, gastropodos.

Como cresce illos? Le formation basic de un mollusco consiste in un organismo de corpore suave, bilateralmente symmetric, oval e habente un concha in forma de capello chinese. Le concha lo forma un cappa de pelle appellate le manto, que tene le facultate de segregar cappas de calcium. Le parte plus active in le bordo del manto, isto permitte que le concha cresce. Un altere structura de importantia taxonomic es le periostraco, que consiste in un cappa de pelle que recoperi le concha e que tamben es segregate per le manto. Le mollusco, que initia su vita in forma de minuscule larva, construe circum se ipse su concha, depositante calcium desde le manto. Cata concha ha un designo differente e ille modello unico passa de generation a generation.

Vide etiam

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Molluscos: Brief Summary ( اللغة الوسيطة (الرابطة الدولية للغات المساعدة) )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Le molluscos (mollusca) es un phylo del regno animalia. Le molluscos son animales invertebrate de corpore blande, denude o protegite per un concha; como le gastropodos (anque cognoscite como limaces), le ostrea e le calamar. In total se calcula que il pote exister quasi 100 mille species de molluscos. Illos son animales de corpore suave, con duo characteristicas unic in le regno animal per le qual illos ha essite aggrupate in:

Illos que possede un manto que segrega placas, conchas o spiculas calcari. Illos in que le region buccal es proviste de un radula (formate per filas de dentes acute e curve).

Le molluscos se classifica in: monoplacophora, caudofoveata, aplacophora, poliplacophora, scaphopoda, cephalopoda, bivalvos, gastropodos.

Como cresce illos? Le formation basic de un mollusco consiste in un organismo de corpore suave, bilateralmente symmetric, oval e habente un concha in forma de capello chinese. Le concha lo forma un cappa de pelle appellate le manto, que tene le facultate de segregar cappas de calcium. Le parte plus active in le bordo del manto, isto permitte que le concha cresce. Un altere structura de importantia taxonomic es le periostraco, que consiste in un cappa de pelle que recoperi le concha e que tamben es segregate per le manto. Le mollusco, que initia su vita in forma de minuscule larva, construe circum se ipse su concha, depositante calcium desde le manto. Cata concha ha un designo differente e ille modello unico passa de generation a generation.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Molluuskn ( Vls )

المقدمة من wikipedia emerging languages

De molluuskn of wêekbêestn (Mollusca) vormn e stamme van oengewervelde bêestn met e wêek lyf en in de regel een uutwendig kalkskelet (schelpe). Der zyn tusschn de 50.000 en 120.000 beschreevn sôortn. De studie over de molluuskn noemt de malacologie. Der zyn fossiele molluuskn bekend vanof 't Precambrium.

By de molluuskn bestoan der styf vele verschillige vormn moa z' èn wel e dêel kenmerkn gemêen, lyk de bouw van 't zenuwstelsel, de bloedsomloop en d' oentwikkelienge van 't embryo. Ze zyn oenderverdêeld in acht klassn, woavan de bekendste de slekkn (Gastropoda), de twêekleppign (Bivalvia) en de koppôotign (Cephalopoda).

De mêeste molluuskn leevn in 't woater en doarvan leeft 't grotste dêel in de zêe. E dêel van de slekkn leeft ip 't land.

Anatomie

't Lyf bestoat grofweg uut drie dêeln: de voet, d' orgoann en e mantel mè mêestal e schelpe die eigntlyk e product is van de mantel.

De mantel kan anzien wordn lyk e sôorte vel, moa vervult verschillige functies ofhankelyk van de groep. In de mantel zit de mantelholte, die de kamvormige kieuwn bevat en zorgt vo 't oasmn. De mantel dient vo beschermienge deur de slymcelln en speelt e grôote rolle by de vôortbewegienge (slekken), moa vele sôortn verplatsn under met de voet. De mantel produceert 't skelet by verre al de molluuskn en zorgt vo d' ipnoame van 't eetn (twêekleppign). An de buutnkant van de mantel zyn der celln die by de mêeste sôortn een hart pantser anmoakn, de schelpe.

Molluuskn zoender uutwendige schelpe zyn styf gevoelig vo veranderiengn in vochtigheid en temperateure omdan z' under wêek lyf nie kunn beschermn. De naktslekkn die ip 't land leevn, zyn allêene moa by nacht te zien of by styf vochtige weersomstandigheedn. Vele molluuskn èn e verborgn leevnswyze en leevn ingegroavn ip de bodem van de zêe.

Voedienge

Vo t' eetn èn de slekkn e schoafachtig orgoan, de rasptoenge of radula, die bestoat uut verschillige reekn microscopische moa styf scherpe tandjes. Doamee wordn loagsjes van 't eetn geschript. Zêeslekkn, lyk twêekleppign, joagn ip leevnde prôoin, boorn der gatjes in en zuugn den inhoud leeg. Twêekleppign èn gin rasptoenge. Vele sôortn leevn ingegroavn en filtern eetn uut 't woater. De koppôotign èn e scherpe, snoavelachtign bek.

Leevnswyze

Molluuskn zyn koudbloedig. Ze produceern zelve gin warmte en z' èn dezelfste temperateure lyk under omgevienge. Vele sôortn zyn gevoelig vo veranderiengn in zoutgehalte, vochtigheid en temperateure en ze woapenn under deur e loagsje slym an te moakn. E leevnd exemploar voelt nat, slymerig en koud an. Vele sôortn zyn twêeslachtig en by sôortn die in zêe leevn, ist er dikwyls gin copuloasje, moa d' ei-en zoadcelln wordn simpelweg uutgestootn en verspreid deur de zêestromienge. De mêeste molluuskn die in zêe leevn, moakn e vryzwemmend larvestadium deure die dikwyls dêel uutmakt van 't zoöplankton.

Classificoasje

Volgens World Register of Marine Species (11 april 2016) zyn der acht klassn molluuskn die nog in leevn zyn:

 • Klasse Bivalvia (Twêekleppign) - oengeveer 15.000 sôortn
 • Klasse Caudofoveata (Schildvoetign) - oengeveer 150 sôortn
 • Klasse Cephalopoda (Koppôotign of intvissn) - oengeveer 750 sôortn
 • Klasse Gastropoda (Slekkn of buukpôotign) - oengeveer 90.000 sôortn
 • Klasse Monoplacophora (Mutsdroagers) - oengeveer 20 sôortn
 • Klasse Polyplacophora (Keverslekkn) - 800 toet 1000 sôortn
 • Klasse † Rostroconchia
 • Klasse Scaphopoda (Tandschelpn) - oengeveer 350 sôortn
 • Klasse Solenogastres (Wormmolluuskn)
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Molluuskn: Brief Summary ( Vls )

المقدمة من wikipedia emerging languages

De molluuskn of wêekbêestn (Mollusca) vormn e stamme van oengewervelde bêestn met e wêek lyf en in de regel een uutwendig kalkskelet (schelpe). Der zyn tusschn de 50.000 en 120.000 beschreevn sôortn. De studie over de molluuskn noemt de malacologie. Der zyn fossiele molluuskn bekend vanof 't Precambrium.

By de molluuskn bestoan der styf vele verschillige vormn moa z' èn wel e dêel kenmerkn gemêen, lyk de bouw van 't zenuwstelsel, de bloedsomloop en d' oentwikkelienge van 't embryo. Ze zyn oenderverdêeld in acht klassn, woavan de bekendste de slekkn (Gastropoda), de twêekleppign (Bivalvia) en de koppôotign (Cephalopoda).

De mêeste molluuskn leevn in 't woater en doarvan leeft 't grotste dêel in de zêe. E dêel van de slekkn leeft ip 't land.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Mollyuskalar ( الأوزبكية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Mollyuskalar (Mollusca) — umurtqasiz hayvonlar tipi. Gavdasi, odatda, bosh, tana va oyoq boʻlimlaridan iborat (ikki pallalilardan tashkari). Tanasi mantiya deb ataladigan teri burmasi bilan oʻralgan. Mantiya bilan tanasi oraligʻida mantiya boʻshligʻi boʻladi. Bu boʻshlikda jabralar va boshqa organlar joylashgan. Ayirish, orka chiqaruv va jinsiy teshiklar ham mantiya boʻshligʻiga ochiladi. Mantiya tananing orqa tomonida chigʻanoq hosil qiladi. Chigʻanoq tanani himoya qilib turadi. Harakat organi tananing qorin tomonidan hosil boʻladigan yassi yoki ponasimon yagona oyoqdan iborat. Ikkilamchi tana boʻshligʻi gʻovak biriktiruvchi toʻqima bilan toʻlgan; selom va uning qoldigʻi yurakoldi xaltasi (perikardiy)ni va jinsiy bezlar atrofidagi boʻshliqni hosil qiladi. Qon aylanish sistemasi tutashmagan; qon tomirlardan. hamda tana boʻshligʻi qoldikdari— lakunlar va sinuslar orqali oqib oʻtadi. Yuragi qorincha va boʻlmacha deb ataladigan 2 yoki 4 ta ka-meradan iborat. Nafas organlari ktenidiy deb ataladigan jabralardan, quruklikda va koʻpchilik chuchuk suvda yashaydigan M.da oʻpkadan iborat. Ayirish organi halqali chuvalchanglarnpnt metanefridiylariga oʻxshash tuzilgan bir juft naysimon buyraklardan tashkil topgan. Buyragi yurakoldi xaltasidan boshlanib, chiqarish sifoni deb ataladigan mantiya boʻshligʻiga ochiladi. Nerv sistemasi koʻpchilik M.da tananing turli qismida joylashgan 3 yoki 5 juft nerv tugunlaridan iborat. Tuban tuzilgan M. nerv sistemasi xalqum atrofi nerv halqasi hamda tana boʻylab joylashgan nerv stvollaridan tuzilgan. Ayrim M.ning bosh nerv tu-guni kuchli rivojlanib, bosh miyani hosil qiladi (boshoyokdilar). Faol hayot kechiruvchi turlarida sezgi organlari (koʻzlar, paypaslagichlar) rivojlangan. M. ayrim jinsli yoki germafrodit (qarang Germafroditizm). Dengiz Mollyuskalar tuxumidan troxofora yoki veliger (yelkancha) lichinkasi chiqadi. Boshoyoklilar, quruklik va chuchuk suv qorinoyokdilari metamorfozsiz (oʻzgarishsiz) rivojlanadi.

M. yonbosh nervlilar va chigʻanoklilar kenja tipiga boʻlinadi. 1-kenja tip 2 yoki 3 ta sinfga, 2tip 5 ta sinfga boʻlinadi. 130 mingga yaqin turi maʼlum. Yer yuzida juda keng tarqalgan; bir qancha turlari quruklikda va chuchuk suvlarda; koʻpchilik turlari dengizlarda hayot kechiradi. Koʻpchilik M. suv tubi (bentos)da yashaydi. M. suv xayvonlari uchun oziqsifatida katta ahamiyatga ega. Bir qancha turlari (ustritsalar, kalmarlar, midiyalar, dengiz taroqchalari, tok shilligʻi) isteʼmol qilinadi. Marvariddorlardan marvarid olinadi. Marvariddorlar, midiyalar maxsus koʻpaytiriladi (qarang Akvakultura). Quruklikdatarqalgan ayrim M. (tok shilliq qurti, yalangʻoch shilliq) ekinlarni yeb, katta ziyon keltiradi. Chuchuk suv shilligʻi jigar qurtining oraliq xoʻjayini hisoblanadi.

Ld.:Mavlonov O., Xurramov Sh., Norboyev 3., Umurtqasizlar zoologiyasi, T., 2002.[1]

Manbalar

 1. OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Vikipediya mualliflari va muharrirlari
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Mollyuskalar: Brief Summary ( الأوزبكية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Mollyuskalar (Mollusca) — umurtqasiz hayvonlar tipi. Gavdasi, odatda, bosh, tana va oyoq boʻlimlaridan iborat (ikki pallalilardan tashkari). Tanasi mantiya deb ataladigan teri burmasi bilan oʻralgan. Mantiya bilan tanasi oraligʻida mantiya boʻshligʻi boʻladi. Bu boʻshlikda jabralar va boshqa organlar joylashgan. Ayirish, orka chiqaruv va jinsiy teshiklar ham mantiya boʻshligʻiga ochiladi. Mantiya tananing orqa tomonida chigʻanoq hosil qiladi. Chigʻanoq tanani himoya qilib turadi. Harakat organi tananing qorin tomonidan hosil boʻladigan yassi yoki ponasimon yagona oyoqdan iborat. Ikkilamchi tana boʻshligʻi gʻovak biriktiruvchi toʻqima bilan toʻlgan; selom va uning qoldigʻi yurakoldi xaltasi (perikardiy)ni va jinsiy bezlar atrofidagi boʻshliqni hosil qiladi. Qon aylanish sistemasi tutashmagan; qon tomirlardan. hamda tana boʻshligʻi qoldikdari— lakunlar va sinuslar orqali oqib oʻtadi. Yuragi qorincha va boʻlmacha deb ataladigan 2 yoki 4 ta ka-meradan iborat. Nafas organlari ktenidiy deb ataladigan jabralardan, quruklikda va koʻpchilik chuchuk suvda yashaydigan M.da oʻpkadan iborat. Ayirish organi halqali chuvalchanglarnpnt metanefridiylariga oʻxshash tuzilgan bir juft naysimon buyraklardan tashkil topgan. Buyragi yurakoldi xaltasidan boshlanib, chiqarish sifoni deb ataladigan mantiya boʻshligʻiga ochiladi. Nerv sistemasi koʻpchilik M.da tananing turli qismida joylashgan 3 yoki 5 juft nerv tugunlaridan iborat. Tuban tuzilgan M. nerv sistemasi xalqum atrofi nerv halqasi hamda tana boʻylab joylashgan nerv stvollaridan tuzilgan. Ayrim M.ning bosh nerv tu-guni kuchli rivojlanib, bosh miyani hosil qiladi (boshoyokdilar). Faol hayot kechiruvchi turlarida sezgi organlari (koʻzlar, paypaslagichlar) rivojlangan. M. ayrim jinsli yoki germafrodit (qarang Germafroditizm). Dengiz Mollyuskalar tuxumidan troxofora yoki veliger (yelkancha) lichinkasi chiqadi. Boshoyoklilar, quruklik va chuchuk suv qorinoyokdilari metamorfozsiz (oʻzgarishsiz) rivojlanadi.

M. yonbosh nervlilar va chigʻanoklilar kenja tipiga boʻlinadi. 1-kenja tip 2 yoki 3 ta sinfga, 2tip 5 ta sinfga boʻlinadi. 130 mingga yaqin turi maʼlum. Yer yuzida juda keng tarqalgan; bir qancha turlari quruklikda va chuchuk suvlarda; koʻpchilik turlari dengizlarda hayot kechiradi. Koʻpchilik M. suv tubi (bentos)da yashaydi. M. suv xayvonlari uchun oziqsifatida katta ahamiyatga ega. Bir qancha turlari (ustritsalar, kalmarlar, midiyalar, dengiz taroqchalari, tok shilligʻi) isteʼmol qilinadi. Marvariddorlardan marvarid olinadi. Marvariddorlar, midiyalar maxsus koʻpaytiriladi (qarang Akvakultura). Quruklikdatarqalgan ayrim M. (tok shilliq qurti, yalangʻoch shilliq) ekinlarni yeb, katta ziyon keltiradi. Chuchuk suv shilligʻi jigar qurtining oraliq xoʻjayini hisoblanadi.

Ld.:Mavlonov O., Xurramov Sh., Norboyev 3., Umurtqasizlar zoologiyasi, T., 2002.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Vikipediya mualliflari va muharrirlari
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Molusco ( لينجو فرنسا نوفا )

المقدمة من wikipedia emerging languages
Snail.jpg
Octopus2.jpg
Tridacna gigas.001 - Aquarium Finisterrae.JPG

La moluscos inclui la bivalvos, la sefalopodos, e la gastropodos.

 src=
La anatomia de un asendente ipotesal de la moluscas

Arbor filojenetica

└─o Moluscamorfo ├─o Tulimonsterido (estinguida) └─o Molusco ├─o Neomeniomorfo o Solenogastro │ ├─o Folidoscepio │ ├─o Neomenido o Neomeniamorfo │ ├─o Sterofustio │ └─o Cavibelonio └─o ├─o Caudofoveato │ ├─o Limifosorido o Scutopodido │ └─o Cetodermomorfo └─o Testario ├─o Poliplacoforo │ ├─o Septemcitonido (estinguida) │ └─o │ ├─o Celonido (estinguida) │ └─o Neoloricato │ └─o Citonido │ ├─o Acantocitonino │ └─o Iscnocitonino └─o Concifero ├─o Triblidido └─o Ganglioneuro ├─? Stenotecoido (estinguida) │ ├─o Bivalvos │ └─o Elsioneloido ├─o │ ├─o │ │ ├─o Rostroconcio │ │ │ ├─o Riberioido (estinguida) │ │ │ └─o Conocardioido (estinguida) │ │ └─o Scafopodo │ │ ├─o Gadilido │ │ └─o Dentalido │ ├─? Cricoconarido (estinguida) │ │ │ └─o Sefalopodo │ └─o ├─o Paragastropodo (estinguida) │ ├─o Pelajielido (estinguida) │ └─o Mimospirido (estinguida) └─o Gastropodiformo │ └─o Gastropodo 
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Molusco: Brief Summary ( لينجو فرنسا نوفا )

المقدمة من wikipedia emerging languages
Snail.jpg Octopus2.jpg Tridacna gigas.001 - Aquarium Finisterrae.JPG

La moluscos inclui la bivalvos, la sefalopodos, e la gastropodos.

 src= La anatomia de un asendente ipotesal de la moluscas
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Moluska ( الجاوية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Moluska (filum Mollusca, saka basa Latin: molluscus = empuk) minangka kéwan triploblastik selomata kang awaké empuk. Sajeroning filum iki kalebu kabèh kéwan empuk mawa thothok utawa ora, kaya déné manéka jinis siput, kiton, kerang-kerangan, sarta nus lan kerabaté.

Moluska minangka filum gedhé dhéwé kaloro sajeroning krajan kéwan sawisé filum Arthropoda. Wektu iki dikira-kira ana 75 èwu jinis, ditambah 35 èwu jinis sajeroning wangun fosil. Moluska urip ing segara, banyu tawar, payau, lan dharat. Saka palung bawana ing segara nganti pagunungan kang dhuwur, malah uga gampang tinemu ing saubengé omah.

Moluska disinaoni sajeroning cawang zoologi kang karan malakologi (malacology).

Ciri awak

Awaké ora nganggo sègmèn. Simetri bilateral, dumadi saka "sikil" muskular, kanthi endhas kang tuwuh warna-warna miturut kelasé. Sikil dianggo adhaptasi supaya tahan ing substrat, ndhudhuk lan ngebur substrat, utawa obah (mlaku).

Ukuran lan wangun awak

Ukuran lan wangun awak moluska iku akèh variasiné. Upamané, bekicot kang dawané mung sawatara milimèter kanthi wangun bunder lonjong. Nanging, ana uga nus raseksa kanthi wangun torpedo mawa swiwi kang dawané punjul 18m.

Strukur lan fungsi awak

Awak kéwan iki kawangun saka telung pérangan, ya iku sikil, awak, lan mantel.

Sistem saraf moluska dumadi saka cincin saraf kang duwé esofagus kanthi serabut saraf kang nyebar. Sistem pancernaané pepak, dumadi saka cangkem, esofagus, lambung, usus, lan anus.

Anatomi moluska relatif mèmper karo vertebrata. Bab iki njalari akèh ahli ngira yèn vertebrata lan moluska isih duwé gayutan évolusi. Bab iki dikuwataké uga kanthi kanyatan yèn moluska, mligi Cephalopoda, nduwé utek kang tuwuh apik lan ana kang kabukti duwé kamampuan pangéling-éling kang kuwat.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Penulis lan editor Wikipedia
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Moluska ( السواحلية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Moluska ni wanyama wasio na mifupa ambao wanaishi zaidi majini, ambamo ni asilimia 23 za wanyama wote walioainishwa. Lakini wengine wanaishi katika nchi kavu, kama vile konokono wengi.

Siku hizi kuna spishi 85,000 za wanyama hao, nazo ni tofauti sana. Spishi nyingine zimekoma.

Jina lilienea kuanzia Kifaransa mollusque, kutoka neno la Kilatini molluscus, ambalo mzizi wake ni mollis, yaani laini. Aristotle aliwahi kutumia neno la Kigiriki τα μαλακά, ta malaka, "vitu laini", kwa aina ya mnyama wa baharini wa jamii ya pweza.

Tanbihi

Viungo vya nje

Morpho didius Male Dos MHNT.jpg Makala hii kuhusu mambo ya biolojia bado ni mbegu.
Je, unajua kitu kuhusu Moluska kama historia yake au mahusiano yake na mada nyingine?
Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha nyingine zinazofaa kutafsiriwa?
Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza habari.
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Waandishi wa Wikipedia na wahariri
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Moluska: Brief Summary ( الجاوية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Moluska (filum Mollusca, saka basa Latin: molluscus = empuk) minangka kéwan triploblastik selomata kang awaké empuk. Sajeroning filum iki kalebu kabèh kéwan empuk mawa thothok utawa ora, kaya déné manéka jinis siput, kiton, kerang-kerangan, sarta nus lan kerabaté.

Moluska minangka filum gedhé dhéwé kaloro sajeroning krajan kéwan sawisé filum Arthropoda. Wektu iki dikira-kira ana 75 èwu jinis, ditambah 35 èwu jinis sajeroning wangun fosil. Moluska urip ing segara, banyu tawar, payau, lan dharat. Saka palung bawana ing segara nganti pagunungan kang dhuwur, malah uga gampang tinemu ing saubengé omah.

Moluska disinaoni sajeroning cawang zoologi kang karan malakologi (malacology).

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Penulis lan editor Wikipedia
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Moluska: Brief Summary ( السواحلية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Moluska ni wanyama wasio na mifupa ambao wanaishi zaidi majini, ambamo ni asilimia 23 za wanyama wote walioainishwa. Lakini wengine wanaishi katika nchi kavu, kama vile konokono wengi.

Siku hizi kuna spishi 85,000 za wanyama hao, nazo ni tofauti sana. Spishi nyingine zimekoma.

Jina lilienea kuanzia Kifaransa mollusque, kutoka neno la Kilatini molluscus, ambalo mzizi wake ni mollis, yaani laini. Aristotle aliwahi kutumia neno la Kigiriki τα μαλακά, ta malaka, "vitu laini", kwa aina ya mnyama wa baharini wa jamii ya pweza.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Waandishi wa Wikipedia na wahariri
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Molusko ( إيدو )

المقدمة من wikipedia emerging languages
 src=
Molusko

Molusko esas animalo qua havas mola korpo, pro ke ol ofte kovras su en ula harda kapoto. Molusko ne havas limbi ma movas su altramoyene. Moluski (Mollusca) esas subgrupo di senspinal animali (videz Zoologio).

Existas cirkume 100 000 speci di moluski, exemple

aktinio | askarido | asterio | ekino | filario | helminto | holoturio | kalmaro | kaurio | konko | kreveto | lampiro | lombriko | luciolo | meduzo | melolonto | muslo | nematodo | ostro | petonklo | polipo | polpo | sanguisugo | sepio | tenio | vermo
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Niōng-tā̤ dông-ŭk ( Min Dong )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Niōng-tā̤ dông-ŭkdông-ŭk gái gì dâ̤-nê duâi gì muòng, bău-guák ô chiĕu-guó 85,000 cṳ̄ng dông-ŭk, găh ciòng sié-gái gáuk-dê dŭ ô hŭng-buô.

Niōng-tā̤ dông-ŭk sṳ̆k mò̤-cék-tùi dông-ŭk.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Nńg-thé tōng-bu̍t ( Nan )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Nńg-thé tōng-bu̍t sī sio̍k tī Mollusca chit ê toā kong ê tōng-bu̍t, sêng-oân pau-hâm chin chē chióng hái-sán kap goā-khak súi-súi ê tōng-bu̍t, ùi sè-sè-chiah ê lê-á, lâ-á kàu ba̍t-cha̍t (hoe-ki), jiû-hî, chiuⁿ-hî téng-téng lóng sī. Bo̍k-chêng chai-iáⁿ ū 112,000 chéng. [1]

Chham-khó chu-liāu

 1. Feldkamp, Susan (2002). Modern Biology. United States: Holt, Rinehart, and Winston. pp. 725
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Nńg-thé tōng-bu̍t: Brief Summary ( Nan )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Nńg-thé tōng-bu̍t sī sio̍k tī Mollusca chit ê toā kong ê tōng-bu̍t, sêng-oân pau-hâm chin chē chióng hái-sán kap goā-khak súi-súi ê tōng-bu̍t, ùi sè-sè-chiah ê lê-á, lâ-á kàu ba̍t-cha̍t (hoe-ki), jiû-hî, chiuⁿ-hî téng-téng lóng sī. Bo̍k-chêng chai-iáⁿ ū 112,000 chéng.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Syrymbe ( الغوارانية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Syrymbe (Mollusca, latína ñe'ẽme molluscum "hu'ũ") ha'e opa umi mymbakuéra oñemohendáva ko pehẽ'ame ndorekóiva pujase'o ijatukupépe, hete hu'ũva ikatu ogueraha yta hatã hi'ári. Ko mymba atýpe oñemohendáva umi améha, ytã, kalama, javevyirana ha opaichagua jatyta, taha'e ha'éva oiko ýre térã yvýre.

Oñeimo'ã ikatu oiko amo 100.000 syrymbe juehegua, ha amo 35.000 omanómava, ko'ã mymba ymaguareite oikógui Yvýpe.[1]

Syrymbekuéra ojejuhu opaite rupi, yvýpe umi jatyta ikatu ojejuhu avei amo 3000 métro yvate yguasúgui ha umi syrymbe ambuéva ikatu ojejuhu yguasu hypyitépe, amo 5000 métro hypýva, taha'e ha'éva yguasu ro'ýpe térã hakúpe.

Yvypóra heta oheka syrymbekuéra ho'u hag̃ua ha oipuru hag̃ua tembi'u apópe, oĩ avei heta mba'asy vai ko'ã mymba ikatu ombohasa yvypórape.

Mandu'apy

 1. Martinell, Jordi (2009). «Moluscos. I. Generalidades». En Martínez Chacón, M.L. y Rivas, P. (eds.). Paleontología de invertebrados. Sociedad Española de Paleontología, Instituto Geológico y Minero de España, Universidad de Oviedo, Universidad de Granada. pp. 228-235. ISBN 978-84-613-4625-7.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Syrymbe: Brief Summary ( الغوارانية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Syrymbe (Mollusca, latína ñe'ẽme molluscum "hu'ũ") ha'e opa umi mymbakuéra oñemohendáva ko pehẽ'ame ndorekóiva pujase'o ijatukupépe, hete hu'ũva ikatu ogueraha yta hatã hi'ári. Ko mymba atýpe oñemohendáva umi améha, ytã, kalama, javevyirana ha opaichagua jatyta, taha'e ha'éva oiko ýre térã yvýre.

Oñeimo'ã ikatu oiko amo 100.000 syrymbe juehegua, ha amo 35.000 omanómava, ko'ã mymba ymaguareite oikógui Yvýpe.

Syrymbekuéra ojejuhu opaite rupi, yvýpe umi jatyta ikatu ojejuhu avei amo 3000 métro yvate yguasúgui ha umi syrymbe ambuéva ikatu ojejuhu yguasu hypyitépe, amo 5000 métro hypýva, taha'e ha'éva yguasu ro'ýpe térã hakúpe.

Yvypóra heta oheka syrymbekuéra ho'u hag̃ua ha oipuru hag̃ua tembi'u apópe, oĩ avei heta mba'asy vai ko'ã mymba ikatu ombohasa yvypórape.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Weechdéieren ( اللوكسمبورغية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

D'Weechdéiere (Mollusca) sinn e Stamm aus dem Déiereräich.

Systematik

Stamm Weechdéieren

Um Spaweck

Commons: Weechdéieren – Biller, Videoen oder Audiodateien
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia Autoren an Editeuren
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Weechdéieren: Brief Summary ( اللوكسمبورغية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

D'Weechdéiere (Mollusca) sinn e Stamm aus dem Déiereräich.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia Autoren an Editeuren
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Weekdeerter ( Low Saxon )

المقدمة من wikipedia emerging languages

De Weekdeerter, ok Weektiere (Mollusca) oder Mollusken (vun lat.: molluscus „week“) sünd en Stamm mank de Deerter un höört to de Geweevdeerter (Eumetazoa) mit to. Se kaamt vör in de See, an Land un in Söötwater. De Wetenschop vun de Weekdeerter warrt ok Malakologie oder Malakozoologie nömmt, vun ooldgr.: μαλακός malakós „week“.

Anatomie

Dat Lief vun de Weekdeerter is, mol af vun de Eenschillers un to’n Deel vun de Käversniggen ohn Segmente upboot, an un for sik na twee Sieten hen liek (symetrisch), un besteiht ut veer Afsnitte: den Kopp vörweg, den Foot ut Muskeln, en Büdel mit Ingedööms un en Mantel. Bi allerhand Aarden scheedt de Mantel en Butenskelett af, dat is de Schillen. Düsse Schillen kann uptreden in Form vun twee Klappen, as bi de Musseln. Man se kann ok vörkamen in Gestalt vun en Huus, dat as en Spiral updreiht is, so, as bi de Sniggen. De Ruum twuschen dat Lief un den Mantel warrt Mantelhöhl oder Atenhöhl nömmt.

De Huut besteiht bi de Weekdeerter ut een Schicht, is week un hett allerhand Drüsen, faken sitt dor ok Ooghaare an.

De Schillen bestaht bi de meisten Weekdeerter ut Calciumcarbonat un Proteine. Se schuult de Deerter un sünd to’n Deel en Aart vun Butenskelett. Düsse Schillen is in all Gruppen mank de Deerter eenheitlich upboot un besteiht ut dree Schichten:

 • Periostracum: Schellenhuut ut dat Glykoprotein Conchin
 • Ostracum: Ütere Prismenschicht ut lotrechte Kalk-Prismen
 • Hypostracum: Binnere Parlmuttschicht ut Kalk-Aragonit.

Fehlen deit düsse Schillen bi de Wormmollusken. Dor is se uttuuscht gegen Kalknadels in de Butenhuut. Bi en Reeg vun Koppföte gifft dat in dat Lief en so nömmten Schulp ut Kalk oder Hoorn un de warrt bruukt as en Binnenskelett. Düsse Schulp warrt bi Pieldintenfische ok „Gladius“ nömmt. Dor hannelt sik dat um de Schillen vun de Koppföte ehre Stammaart bi, de na binnen hen wussen is. Ok hüdigendags is se noch to finnen bi de Parlboote.

Freten

Dat System vun de Verdauung verscheelt sik bi de Weekdeerter, je nadem, wat se freten doot. .[1][2] Upnehmen könnt de Weekdeerter ehr Freten, nadem se dat mit ehre Radula oder, bi de Koppföte, mit de papagoysnavelhaftigen Keven afraspelt un lütt maakt hefft.[3]

Enkelte Weekdeerter, de Planten freten doot, as de Wienbargsnigge[4] produzeert to’n Verdauen ok Enzyme (Cellulase), wo de Cellulose mit upspleten un afboot weern kann.

Sinnorgane

Dat gifft bi de Weekdeerter Sinnzellen to’n Föhlen, Röken, Smecken un to’n Upnehmen vun Licht. Eenfache Lichtsinnzellen gifft dat bi de meisten Gruppen, man bi Koppföte, Sniggen un en Reeg vun Musseln sünd richtige Ogen tostanne kamen. De Nerven for de Sinnorgane kaamt sunnerlich vun dat Cerebrialganglion. An’n hööchsten organiseert sünd se in de Ogen vun de Koppföte. De sünd to verglieken mit de Ogen vun de Warveldeerter un könnt ok just so goot sehn, man se entwickelt sik anners.

To de annern Sinnorgane höört de Tentakels to, de bi veel Aarten to finnen sünd. To’n Deel sünd se to’n Föhlen, Smecken, Röken un Wohrnehmen vun Licht dor, man ok Strömung könnt se upnehmen. Bi Formen, de in’t Water leven doot, gifft dat as Sinnorgane ok noch de Osphradien. De liggt an’n Rand vun’n Mantel, raagt in de Mantelhöhl rin un weert bruukt, um cheemsche Sinnindrücke up to nehmen.

Sik rögen un fast sitten

Sik rögen

Sniggen: Sniggen kruupt vöran. Normole Landsniggen treckt dat Achterenne vun ehren Foot regelmotig in lüttje Afstänn na vörn un sett dat dor wedder up.

Musseln: Musseln ännert normolerwiese ehren Oort man langsam. Se söökt sik en passliche Stäe un buddelt sik dor mit ehren Foot in oder backt sik dor an. Dor hett de Foot siene Muskeln um. Bi en Reeg vun Musseln, as bi de Blaue Mussel un de Wannermussel, kaamt Byssusfadens ut de Footgööl. Dor könnt se sik mit up fasten Grund oder up annere Musseln fasthollen oder ok sik rögen.

Koppföte: Koppföte kennt twee Aarden, sik to rögen:

 • Se slaht mit den Suum vun ehre Finnen. Dat sütt ut, as Wellen. Man se kaamt dor bloß man suutje mit vöran.
 • Se laat Atenwater in de Mantelhöhl fleten, sluut de denn to un stööt dat Water miteens dör den Trechter wedder ut. Dat maakt se, dor dat se de Muskeln in de Mantelwand gau tohopentrecken doot. So kaamt se fix vöran.

Anbacken un Schuul

Allerhand Weekdeerter produzeert Siede oder Siedenproteine. Musseln, as de blauen Musseln produzeert Musselsiede (Byssus) un wüllt sik dor mit enerwegens anbacken. Faken maakt se dat bloß, wenn se noch nich utwussen sünd. Byssus verscheelt sik in de Aart, wie dat upboot is, nich vun de Siede, de vun Insekten produzeert warrt. Doe sitt de Siedenproteine Fibroin un Sericin in.

Dat gifft allerhand Weekdeerter ut verscheden Klassen vun de Schillenweekdeerter, de Schillen entwickeln doot, um sik to schulen. Ok en Reeg vun Koppföte höört dor to, as de Parlboote. De binnerste Schicht vun de Schillen warrt Hypostracum nömmt un besteiht sunnerlich ut Parlmutt, wo Siedenproteine in sitten doot.[5]

Wie se sik vermehren un entwickeln doot

De meisten Musseln, all Koppföte un allerhand Sniggen hefft twee Geslechter. Man dat gifft ok en Reeg vun Gruppen mank de Weekdeerter, dor kaamt Halfsläge vör oder sünd ganz normol. An un for sik passeer de Befruchtung toeerst in’t free Water, wo de Eier un de Saat in afgeven wurrn weern, man bi allerhand Molluskengruppen hett sik en binnere Befruchtung entwickelt, so, as bi all Aarden vun Sniggen, de an Land leven doot. Dat gifft Aarden vun Weekdeerter, de toeerst mol as Larve leven doot, gifft avers ok annere, de entwickelt sik direktemang ohn Larvenstadium.

En Reeg vun Aarden scheert sik um de Lütten: Dat gifft Eenschellers (Monoplacophora), de behoolt ehre Embryos in de Mantelhöhl, bit se utkrupen doot. Liek so maakt dat ok de Arftenmusseln (Pisidiidae) in’t Söötwater. Kraken ut dat GeslechtOctopus“ passt ehre Eier up un ok en poor Söötwatersniggen sorgt for ehre Lütten.[6].

Wo se vörkamen doot un wie veel Aarden dat gifft

Weekdeerter leevt allerwegens up’e Eer, man nich in de Polarregionen un in de hogen Barge. De meisten Mollusken leevt avers in de See, meist all Gruppen sünd man bloß in de See to finnen (Koppfööt, Kahnföte, Eenschillers, Wormmollusken, Käversniggen). Musseln gifft dat ok in’t Söötwater, un to’n Deel sogor in natte Eer, as de Arftenmusseln (Pisidium spec.). All annere Öörd, wo dat Leven gifft, weert vun de gröttste Grupp besiedelt, vun de Sniggen. De Tahl vun all Aarden tohopen is nich akraat fast to stellen. Mol warrt seggt, dat weern düütlich over 100.000 Aarden, un mol warrt mit 50. – 60.000 Aarden rekent.

Paläontologie un fröhe Evolutschoon

Fossile Weekdeerter kaamt seker vun dat fröhe Kambrium af an vör, man wohrschienlich is de Stamm al in dat late Präkambrium tostanne kamen. Faken warrt annahmen, datt de eersten Weekdeerter sik vör bi 650 Mio. Johre ut lüttje wormhaftige Vörwesers entwickelt hefft.[7] De sünd unner Umstänn bloß 1–3 mm groot ween.[8].

Systematik

De Evolutschoon vun de Klassen vun de Weekdeerter is noch lang nich upkläärt, un wie se sik in de Stammgeschicht to’nanner verhoolt is to’n Deel noch unbekannt.

Ütere Systematik

Tohopen mit annere Stämme in dat Riek vun de Deerter, weert de Weekdeerter hüdigendags in de Stammgrupp vun de Lophotrochozoen stellt. Totieds gellt dor de Kelkwörm (Entoprocta, ok Kamptozoa nömmt) as de neegsten Verwandten. Fröher is annahmen wurrn, se weern neeger mit de Ringelwörm (Annelida) verwandt, man dor warrt hüüttodaags nich mehr veel over snackt.

Wat den Stamm vun de Weekdeerter sunnerlich utmaken deit un wo he sik vun annere Stämm dör verschelen deit, is de Radula (Raspeltunge). Sunst höört dor ok noch de dreedeelte Lief to mit Kopp, Foot, un Büdel mit Ingedööms, un datt se en Mantel un en Mantelgööl utbillt hefft, datt dat Colom torüchbillt is up dat Perikardialsystem un datt (toeerst jummers) en open Blootfatt-System anleggt weer mit een Ventrikel un een bit en Reeg vun Arterien. Dorto is noch de Schillen en bedüdend Knnteken vun meist all Mollusken, man de „normole“ Schillen ut een Deel in dree Schichten kummt bloß bi de Schillenweekdeerter (Conchifera) vör.

 src=
En Käversnigge (Tonicella lineata)

Binnere Systematik

To den Stamm vun de Weekdeerter weert acht levennige un en Reeg vun utstorven Aarden to tellt. Düsse dree Aarden hefft keen typische Molluskenschillen. Se weert as Prickelweekdeerter (Aculifera) betekent. Na Unnersöken in de Molekularbiologie is dat wohrschienlich, datt se een gemeensomen Vorweser harrt hefft.[9]

De fiev Klassen, de nu folgen doot, weert Schillenweekdeerter (Conchifera) nömmt. Se sünd wohrschienlich en monophyleetsche Eenheit. All hefft se en Molluskenschillen, de for jem typisch is.

 • Eenschilldeert (Monoplacophora, af un an ok Tryblidia), ca. 27 Aarden, See (Deepsee)
 • Sniggen (Gastropoda), de Tahl vun Aarden steiht nich fast, je na Schriever warrt vun 50.000 bit 100.000 snackt.[10]), See+ Söötwater + Land
 • Kahnföte (Scaphopoda), ca. 350 Aarden, See
 • Musseln (Bivalvia), ca. 8000 Aarden, See + Söötwater
 • Koppföte (Cephalopoda), ca. 786 Aarden, See. Dor höört all Aarden vun de Dintenfische to.

Dor kummt noch en Reeg vun Klassen to, de al utstorven sünd. To’n Deel hefft sik de Forschers dor avers over in’e Plünnen, ob se to de Weekdeerter torekent weern mütt. Faken weert düsse Klassen nömmt:

Wie de Gruppen alltohopen tosamen hangen deit, is noch nich endgüllig kloor. In’n Momang gifft dat al´en halv Dutz vun verscheden Stammböme (Kladogramme) bloß man for de KJlassen, de noch nich utstorven sünd. Hier stellt wi nu en Kladogramm vör, datt sien Grund hett in twee Studien, de 2011 in de Tiedschrift Nature rutbrocht wurrn sünd.[11]

Weekdeerter (Mollusca)

Belege

 1. Van Weel, P. B.: The comparative physiology of digestion in molluscs. American Zoologist, 1961, S. 245-252.
 2. Salvini-Plawen, L. von: The structure and function of molluscan digestive systems. The Mollusca, Band 11, 1988, S. 301-379.
 3. Hunt, S., M. Nixon: A comparative study of protein composition in the chitin-protein complexes of the beak, pen, sucker disc, radula and oesophageal cuticle of cephalopods. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry, Band 68, Nr. 4, 1981, S. 535-546.
 4. Fay L. Myers and D. H. Northcote: Partial Purification and some Properties of a Cellulase from Helix pomatia (PDF; 1,3 MB). Department of Biochemistry, University of Cambridge, 23 Juli 1958. Ok de Musseln Corbicula japonica un Lyrodus pedicellatus höört dor to.
 5. Katharina Gries: Elektronenmikroskopische Untersuchungen des Polymer/Mineral- Verbundmaterials Perlmutt. Diplomarbeit, Universität Bremen, 2007 [1] (PDF; 4,1 MB)
 6. Albrecht, C., Glaubrecht, M.: Brood care among basommatophorans: a unique reproductive strategy in the freshwater limpet snail Protancylus (Heterbranchia: Protancylidae), endemic to ancient lakes on Sulawesi, Indonesia. In: Acta Zool. 87: 49-58 (2006)
 7. Earth Life - The Phylum Mollusca
 8. G. Haszprunar, K.J. Götting: Mollusca, Weichtiere. S. 305-362 in: W. Westheide, R. Rieger: Spezielle Zoologie, Teil 1: Einzeller und Wirbellose Tiere. 2. Aufl., Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2007
 9. Stephen A. Smith, Nerida G. Wilson, Freya E. Goetz, Caitlin Feehery, Sónia C. S. Andrade, Greg W. Rouse, Gonzalo Giribet & Casey W. Dunn: Resolving the evolutionary relationships of molluscs with phylogenomic tools. Nature 480, Seite 364–367, 15 Dezember 2011
 10. Winston F. Ponder, David R. Lindberg: Phylogeny and Evolution of the Mollusca. University of California Press, Berkeley 2008
 11. Kevin M. Kocot, Johanna T. Cannon, Christiane Todt, Mathew R. Citarella, Andrea B. Kohn, Achim Meyer, Scott R. Santos, Christoffer Schander, Leonid L. Moroz, Bernhard Lieb & Kenneth M. Halanych: Phylogenomics reveals deep molluscan relationships. Nature 477, Seite 452–456, 22 September 2011, doi:10.1038/nature10382

Literatur

 • D.T. Anderson: Invertebrate Zoology. Kap. 7. Oxford Univ. Press, Oxford 1998, 2001, S.120. ISBN 0-19-551368-1
 • Richard Stephen Kent Barnes: The invertebrates - a synthesis. Kap. 5. Blackwell, Malden MA 2001 (3.Aufl.), S.119. ISBN 0-632-04761-5
 • Richard C. Brusca, G.J. Brusca: Invertebrates. Kap. 20. Sinauer Associates, Sunderland MA 2002, 2003 (3.Upl.), S.701. ISBN 0-87893-097-3
 • Rosina Fechter, G. Falkner: Weichtiere. Europäische Meeres- und Binnenmollusken. Steinbachs Naturführer. Bd 10. Mosaik, München 1990. ISBN 3-570-03414-3
 • Janet Moore: An Introduction to the Invertebrates. Kap. 10, 11. Cambridge Univ. Press, Cambridge 2001, S.131. ISBN 0-521-77076-9
 • Edward E. Ruppert, R.S. Fox, R.P. Barnes: Invertebrate Zoology - A functional evolutionary approach. Kap. 12. Brooks/Cole, Southbank Vic 1994, 2004, S.283. ISBN 0-03-025982-7
 • John David Taylor: Origin and Evolutionary Radiation of the Mollusca. Oxford Univ. Press, Oxford 1996. ISBN 0-19-854980-6
 • Geerat J. Vermeij: A Natural History of Shells. Princeton Univ. Press, Princeton 1993. ISBN 0-691-08596-X
 • K.G. Wingstrand: On the anatomy and relationships of Recent Monoplacophora. in: Galathea Report. Leiden & Kopenhagen 16.1985, 7-94.

Weblenken

Commons-logo.svg . Mehr Biller, Videos oder Audiodateien to’t Thema gifft dat bi Wikimedia Commons.
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Weekdeerter: Brief Summary ( Low Saxon )

المقدمة من wikipedia emerging languages

De Weekdeerter, ok Weektiere (Mollusca) oder Mollusken (vun lat.: molluscus „week“) sünd en Stamm mank de Deerter un höört to de Geweevdeerter (Eumetazoa) mit to. Se kaamt vör in de See, an Land un in Söötwater. De Wetenschop vun de Weekdeerter warrt ok Malakologie oder Malakozoologie nömmt, vun ooldgr.: μαλακός malakós „week“.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Weichtiere ( أليمانيك )

المقدمة من wikipedia emerging languages

D Wäichdier (Mollusca) oder Molluske (lat. molluscus „wäich“) bilde en arte- und formeriiche Dierstamm innerhalb vo de Gwääbdier (Eumetazoa) und chömme im Meer, uf em Festland und im Süesswasser vor. D Wüsseschaft vo de Wäichdier wird au as Malakologii (griech. malakós „wäich“) oder Malakozoologii bezäichnet.

Anatomii

Dr Körper vo de Wäichdier isch, mit Usnaam vo de Äischaler und in Aasätz vo de Chääferschnägge, unsegmentiert (Psöidosegmentierig), ursprünglig zwäisitig sümmetrisch und bestoot us vier Abschnitt: em vordere Chopf, em muskulöse Fuess, eme Iigwäidsack und eme Mantel. Dr Mantel schäidet bi vile Arte en Usseskelett ab, d Schale. Die Schale cha zum Bischbil in dr Form vo zwäi Chlappe wie bi de Muschle oder as e spiralig gwundnigs Ghüüs wie bi de Schnägge ufdräte. Dr Ruum zwüsche dr Körperoberflechi und em Mantel bezäichnet mä as Mantel- oder Atemhööli.

D Hut vo de Wäichdier isch äischichtig, wäich, drüeseriich und het vilmol Wimpere draa.

Die mäiste Wäichdier häi Schale us Calciumcarbonat und Protein. Die diene as Schutz und si im ene begränzte Umfang en Art Usseskelett. Die Molluskeschale het in alle Grubbe en äihäitlige Ufbau und bestoot us drei Schichte:

 • Periostracum (s Schalehütli us em Glykoprotein Conchin)
 • Ostracum (die üsseri Prismeschicht us sänkrächte Chalch-Prisme)
 • Hypostracum (die inneri Perlmuetschicht us Chalch-Aragonit)

Si feelt bi de Wurmmolluske und isch dört dur Chalchnoodle in dr Ussehut ersetzt worde. Bi mängge Chopffüesser befindet sich im Körper e so genannte Schulp us Chalch oder Horn, wo as Inneskelett fungiert. Dä Schulp, wo bi Kalmare au as Gladius bezäichnet wird, isch die kammereti Schale vo dr Stammart vo de Chopffüesser, wo gege innen gwaggse isch. Mä cha sä au hüte no bi de Nautilus-Arte finde.

Systematik

Zum Stamm vo dr Wäichdier wäre acht läbigi un e baar uusgstorbeni Klasse zellt. Drei Klasse häi käi typischi Molluskeschale und wäre Stachelwäichdier (Aculifera) gnännt. No molekularbiologischi Untersuechige isch die Grupe monophyletisch, d. h. si sin us gmäinsame Vorfahre fürigange.[1]

Die fümf Klassen wären au als Schalewäichdier (Conchifera) zämmegfasst und bilde wohl au ne monophyletischi Gruppe. Si zäichne sich dur di karakteristisch Molluskeschale uus.

 • Äischaler (Monoplacophora, selten au Tryblidia), ca. 27 Arte, Meer (Tiefsee)
 • Schnägge (Gastropoda), d Artezahle schwanke stark je nach Autor (50.000–150.000[2]), Meer + Süeßwasser + Land
 • Chahnfüesser (Scaphopoda), ca. 350 Arte, Meer
 • Muschle (Bivalvia), ca. 8000 Arte, Meer + Süeßwasser
 • Chopffüesser (Cephalopoda), ca. 786 Arte, Meer

Drzue chöme e baar uusgstorbeni Klasse, ihri Zueornig zue dr Wäichdier isch zum Däil umstritte:

 • † Rostroconchia
 • † Helcionellida
 • † Tentaculitoidea oder Cricoconarida
 • † Hyolitha

Di phylogenetische Beziehige vo däne Gruppe sin zurzit im Fluss. Das Kladogramm goht zrugg uf zwoo Studie, wo anne 2011 in dr Zitschrift Nature veröffentlicht worde sin.[3][1]

Wäichdier (Mollusca)
Stachelwäichdier (Aculifera)

Chäferschnägge (Polyplacophora)


Wurmmolluske (Aplacophora)

Schildfüesser (Chaetodermomorpha)


Furefüesser (Neomeniomorpha)
Schalewäichdier (Conchifera)

Chopffüesser (Cephalopoda)


Äischaler (Monoplacophora)
Chahnfüesser (Scaphopoda)Muschle (Bivalvia)


Schnäcke (Gastropoda)Litratuur

 • D.T. Anderson: Invertebrate Zoology. Kap. 7. Oxford Univ. Press, Oxford 1998, 2001, S.120. ISBN 0-19-551368-1
 • Richard Stephen Kent Barnes: The invertebrates - a synthesis. Kap. 5. Blackwell, Malden MA 2001 (3. Uflaag), S.119. ISBN 0-632-04761-5
 • Richard C. Brusca, G.J. Brusca: Invertebrates. Kap. 20. Sinauer Associates, Sunderland MA 2002, 2003 (3. Uflaag), S.701. ISBN 0-87893-097-3
 • Rosina Fechter, G. Falkner: Weichtiere. Europäische Meeres- und Binnenmollusken. Steinbachs Naturführer. Bd 10. Mosaik, Münche 1990. ISBN 3-570-03414-3
 • Janet Moore: An Introduction to the Invertebrates. Kap. 10, 11. Cambridge Univ. Press, Cambridge 2001, S.131. ISBN 0-521-77076-9
 • Edward E. Ruppert, R.S. Fox, R.P. Barnes: Invertebrate Zoology - A functional evolutionary approach. Kap. 12. Brooks/Cole, Southbank Vic 1994, 2004, S.283. ISBN 0-03-025982-7
 • John David Taylor: Origin and Evolutionary Radiation of the Mollusca. Oxford Univ. Press, Oxford 1996. ISBN 0-19-854980-6
 • Geerat J. Vermeij: A Natural History of Shells. Princeton Univ. Press, Princeton 1993. ISBN 0-691-08596-X
 • K.G. Wingstrand: On the anatomy and relationships of Recent Monoplacophora. in: Galathea Report. Leiden & Kopehage 16.1985, 7-94. ISSN 0416-704x

Fuessnote

 1. 1,0 1,1 Stephen A. Smith, Nerida G. Wilson, Freya E. Goetz, Caitlin Feehery, Sónia C. S. Andrade, Greg W. Rouse, Gonzalo Giribet & Casey W. Dunn: Resolving the evolutionary relationships of molluscs with phylogenomic tools. Nature 480, Site 364–367, 15 Dezember 2011, doi:10.1038/nature10526
 2. Winston F. Ponder, David R. Lindberg: Phylogeny and Evolution of the Mollusca. University of California Press, Berkeley 2008
 3. Kevin M. Kocot, Johanna T. Cannon, Christiane Todt, Mathew R. Citarella, Andrea B. Kohn, Achim Meyer, Scott R. Santos, Christoffer Schander, Leonid L. Moroz, Bernhard Lieb & Kenneth M. Halanych: Phylogenomics reveals deep molluscan relationships. Nature 477, Site 452–456, 22 September 2011, doi:10.1038/nature10382
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Autorët dhe redaktorët e Wikipedia
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Weichtiere: Brief Summary ( أليمانيك )

المقدمة من wikipedia emerging languages

D Wäichdier (Mollusca) oder Molluske (lat. molluscus „wäich“) bilde en arte- und formeriiche Dierstamm innerhalb vo de Gwääbdier (Eumetazoa) und chömme im Meer, uf em Festland und im Süesswasser vor. D Wüsseschaft vo de Wäichdier wird au as Malakologii (griech. malakós „wäich“) oder Malakozoologii bezäichnet.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Autorët dhe redaktorët e Wikipedia
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Weikdere ( الليمبرجيشية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

De weikdere of molluske (Mollusca) vörmen 'n stam van óngewerveldje dere mit e weik lief en inne regel 'n oetwenjig kalkskelèt (sjelp). In 2009 sjadje me 't aantaal saorten aan weikdere op 200.000, wovan tösse 50.000 en 120.000 saorte zeen besjreve.

Weikdere höbben 'n groeate versjeienheid aan vörm en zeen óngerverdeildj in ach klasse, wovan de bekèndjste de slekke (Gastropoda), de twieëkleppige (Bivalvia) enne inkvisse (Cephalopoda) zeen. Groeate versjille zeen in vörm en anatomie, meh de weikdere höbben 'n aantaal kènmirke gemein, wie de boew van 't zieënstèlsel de bloodsómloup enne óntwikkeling van 't embryo.

De meiste weikdere laeven in 't water en daovan laef 't grótste deil inne zieë. Slechs e deil vanne slekke laef op 't landj. De studie die zich besjeftig mitte weikdere is de malacologie.

Fossiel weikdere zeen bekèndj vanaaf 't Precambrium.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Wokdiarten ( اللغة الفريزية الشمالية )

المقدمة من wikipedia emerging languages
Amrum.pngTekst üüb Öömrang

Wokdiarten (Mollusca) san en stam faan diarten an haa miast en hard skel. Jo wurd uun aacht klasen iindiald.

Süstemaatik

Klas (Klasse)

 • Kategorii (Ordnung)
Famile (Familie) (..dae)
Onerfamile (Unterfamilie) (..nae)
Slacher (Gattung)
Slach (Art)

1.(Caudofoveata), amanbi 70 slacher (jip sia)

2.(Cephalopoda), amanbi 786 slacher (sia)

3. Kraabsneken (Polyplacophora), amanbi 600 slacher (sia)

4.(Monoplacophora), amanbi 27 slacher (jip sia)

5.(Scaphopoda), amanbi 350 slacher (sia)

6.(Solenogastres), amanbi 250 slacher (jip sia)

7.Twiiskaalagen (Bivalvia), amanbi 8.000 slacher (sia)

 • (Myoida)
(Myidae)
Paser (Mya arenaria)
 • (Mytiloida)
(Mytilidae)
onerfamile(Mytilinae)
slacherHeesen (Mytilus)
Hees (Mytilus edulis)
 • (Ostreoida)
Uastrangen (Ostreidae)
Pazifik-Uastrang (Crassostrea gigas)
 • (Veneroida)
Kaamken (Cardiidae)
Kaamk (Cerastoderma edule)

8.Sneken (Gastropoda), amanbi 100.000 slacher (lun an sia)

 • (Pulmonata)
(Arionidae)
Smeerpötje (Arion ater)
 • (Sorbeoconcha)
(Buccinidae)
Kinkhurn (Buccinum undatum)

Literatüür

 • Breipot 8 - Insekten, wörmer an mollusken uun't fering-öömrang

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Wokdiarten: Brief Summary ( اللغة الفريزية الشمالية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Wokdiarten (Mollusca) san en stam faan diarten an haa miast en hard skel. Jo wurd uun aacht klasen iindiald.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Малюскі ( البيلاروسية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Малюскі, або мяккацелыя ці мяккуны (Mollusca; ад лац. Molluscus — «мякенькі») — тып цэламічных жывёлаў са сьпіральным драбненьнем. Традыцыйна адносяць да першаснаротых жывёлаў. На сёньняшні дзень у складзе тыпу Mollusca налічваюць больш за 150 000 відаў. Малюскі асвоілі практычна ўсе асяродзьдзі пражываньня: марскія і прэснаводнай вадаёмы, сушу. У асноўным гэта вольнажывучыя арганізмы, але таксама ў іх складзе ёсьць некаторая колькасьць паразытычных формаў.

Даўжыня малюскаў складае ад 1,1 мм (смоўж Гарацыюса) да 2,5 м (трыдакна). Цела двухбакова-сымэтрычнае, у большасьці відаў укрыта ракавінай — двухстворкавай, сьпіральнай, суцэльнай ці з 8 пласьцінак (у некаторых відаў рэдукаваныя). Ракавіна мае рогавы, прызматычны і пэрлямутравы слаі. Галава, якая ў некаторых відаў выяўлена слаба або адсутнічае, мае вочы, шчупальцы і ротавую адтуліну. Тулава ўтварае складку, гэтак званую мантыю, якая выдзяляе рэчывы ракавіны. Паміж мантыяй і тулавам у мантыйнай поласьці знаходзяцца шчэлепы, органы хімічнага адчуваньня, раўнавагі і іншага. Цяглічны выраст пузавай сьценкі ўтварае нагу — орган перамяшчэньня. Пераважна разьдзельнаполыя.

Пашыраны ўсюды, жывуць у морах, саланаватых і прэсных водах, на сушы. На Беларусі маецца больш за 60 відаў з клясаў двухстворкавых і чэраваногіх малюскаў, належаць да палеарктычнай фаўны. Жывуць на дне вадаёмаў і на расьлінах. Кормяцца водарасьцямі, дэтрытам, большасьць лёгачных малюскаў сілкуюцца зялёнымі часткамі расьлінаў. Сярод іх маюцца драпежнікі.

Ядомыя малюскі (вустрыцы, грабеньчыкі, васьміногі, кальмары, мідыі, ахаціны, смаўжы вінаградныя і іншыя) — аб’екты промыслу і аквакультуры. Са старажытнасьці ракавіны малюскаў выкарыстоўваліся ў якасьці грошай, у культавых рытуалах, як упрыгожаньні і ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. Таксама малюскі зьяўляюцца крыніцай каштоўных матэрыялаў, у прыватнасьці пэрлямутру, жэмчугу, пурпуру, зь якіх вырабляюць каштоўныя ўпрыгажэньні і іншыя прадметы раскошы. Разам з тым некаторыя мяккуны зьяўляюцца сельскагаспадарчымі шкоднікамі, а некаторыя могуць непасрэдна пагражаць здароўю і жыцьцю чалавека. Адначасова многія віды мяккуноў, пераважна наземных і прэснаводных, апынуліся перад пагрозай вымірання з-за дзейнасьці чалавека і знаходзяцца пад аховай.

У папулярнай культуры сьлімакі зьяўляецца сымбалем марудлівасьці, а гіганцкія галаваногія натхнялі старажытных мараплаўцаў і сучасных аўтараў на апавяданьні аб марскіх пачварах.

Глядзіце таксама

Вонкавыя спасылкі

Commons-logo.svgсховішча мультымэдыйных матэрыялаў

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Аўтары і рэдактары Вікіпедыі
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Малюскі: Brief Summary ( البيلاروسية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Малюскі, або мяккацелыя ці мяккуны (Mollusca; ад лац. Molluscus — «мякенькі») — тып цэламічных жывёлаў са сьпіральным драбненьнем. Традыцыйна адносяць да першаснаротых жывёлаў. На сёньняшні дзень у складзе тыпу Mollusca налічваюць больш за 150 000 відаў. Малюскі асвоілі практычна ўсе асяродзьдзі пражываньня: марскія і прэснаводнай вадаёмы, сушу. У асноўным гэта вольнажывучыя арганізмы, але таксама ў іх складзе ёсьць некаторая колькасьць паразытычных формаў.

Даўжыня малюскаў складае ад 1,1 мм (смоўж Гарацыюса) да 2,5 м (трыдакна). Цела двухбакова-сымэтрычнае, у большасьці відаў укрыта ракавінай — двухстворкавай, сьпіральнай, суцэльнай ці з 8 пласьцінак (у некаторых відаў рэдукаваныя). Ракавіна мае рогавы, прызматычны і пэрлямутравы слаі. Галава, якая ў некаторых відаў выяўлена слаба або адсутнічае, мае вочы, шчупальцы і ротавую адтуліну. Тулава ўтварае складку, гэтак званую мантыю, якая выдзяляе рэчывы ракавіны. Паміж мантыяй і тулавам у мантыйнай поласьці знаходзяцца шчэлепы, органы хімічнага адчуваньня, раўнавагі і іншага. Цяглічны выраст пузавай сьценкі ўтварае нагу — орган перамяшчэньня. Пераважна разьдзельнаполыя.

Пашыраны ўсюды, жывуць у морах, саланаватых і прэсных водах, на сушы. На Беларусі маецца больш за 60 відаў з клясаў двухстворкавых і чэраваногіх малюскаў, належаць да палеарктычнай фаўны. Жывуць на дне вадаёмаў і на расьлінах. Кормяцца водарасьцямі, дэтрытам, большасьць лёгачных малюскаў сілкуюцца зялёнымі часткамі расьлінаў. Сярод іх маюцца драпежнікі.

Ядомыя малюскі (вустрыцы, грабеньчыкі, васьміногі, кальмары, мідыі, ахаціны, смаўжы вінаградныя і іншыя) — аб’екты промыслу і аквакультуры. Са старажытнасьці ракавіны малюскаў выкарыстоўваліся ў якасьці грошай, у культавых рытуалах, як упрыгожаньні і ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. Таксама малюскі зьяўляюцца крыніцай каштоўных матэрыялаў, у прыватнасьці пэрлямутру, жэмчугу, пурпуру, зь якіх вырабляюць каштоўныя ўпрыгажэньні і іншыя прадметы раскошы. Разам з тым некаторыя мяккуны зьяўляюцца сельскагаспадарчымі шкоднікамі, а некаторыя могуць непасрэдна пагражаць здароўю і жыцьцю чалавека. Адначасова многія віды мяккуноў, пераважна наземных і прэснаводных, апынуліся перад пагрозай вымірання з-за дзейнасьці чалавека і знаходзяцца пад аховай.

У папулярнай культуры сьлімакі зьяўляецца сымбалем марудлівасьці, а гіганцкія галаваногія натхнялі старажытных мараплаўцаў і сучасных аўтараў на апавяданьні аб марскіх пачварах.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Аўтары і рэдактары Вікіпедыі
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Мекотели ( المقدونية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Мекотелите (тип: Mollusca) се ткивни животни кои спаѓаат во без‘рбетниците. Во рамките на еуметазоите со несегментирано тело, тие го достигнале највисокиот развиток. Денес се познати над 100.000 видови на мекотели, од многу ситни (неколку mm) до многу крупни форми (некои главоноги достигаат и над 15 m). Мекотелите се најкрупните денешни без‘рбетници.

Во морфолошки поглед, на мекотелите може да се разликуваат неколку региони: глава, на која се наоѓаат устата и сетилните органи; труп, во и на кој се сместени главните, витални органи; стапало, кое претставува месест орган што служи за движење и наметка (или мантија), како голем набор на кожата помеѓу трупот и стапалото. Наметката го обвива трупот, при што се создава мантијна празнина во која се сместени жабрите и природните отвори на дигестивниот, екскреторниот и репродуктивниот систем. Друг карактеристичен белег е постоењето на черупка, која ја лачи (продуцира) наметката и која делумно или целосно го обвива телото.

 src=
Черупки на морски школки и полжави.

Телото на мекотелите е покриено со еднослоен епител, богат со жлездени клетки кои лачат лигава материја. Под епителот се наоѓа сврзно и мускулно ткиво, а телесната празнина е мешавина од примарна празнина и целом.

За дигестивниот систем е карактеристично постоењето на орган, наречен ренде во почетниот дел на дебелото црево, кое служи за обработка на храната. Обично средното црево кај мекотелите е диференцирано во желудник (во кој своите секрети ги лачи крупната цревна жлезда) и тенко, неразвиено средно црево. Респираторниот систем кај водните мекотели е претставен со жабри (еден или повеќе парови), сместени во мантијната празнина, а кај копнените мекотели (полжавите) - со непарен бел дроб. Белиот дроб кај копнените мекотели е составен од дел на внатрешната површина на мантијната празнина, во овој случај белодробна празнина, која е богата со крвни садови. Циркулаторниот систем е од отворен тип и е составен од срце со преткомора и комора, крвни садови и лакуни. Екскреторниот систем се состои од примитивни бубрези со долги, нефридијални канали и екскреторна пора во мантијната празнина. Нервниот систем е од ганглионарен тип, и се состои од 3 до 5 пара ганглии, меѓусебно поврзани, од кои продолжуваат нерви за сите телесни органи. Сетилните органи се особено добро развиени кај полжавите и главоногите, при што, на пример, сложеноста на градбата на очите кај главоногите се приближува кон градбата на очите кај ‘рбетниците. Поголемиот број на мекотели се разделно полови, а помал се хермафродити. Репродуктивниот систем кај разделно-половите е просто изграден, за разлика од тој кај хермафродитите, кој е со посложена градба. Онтогенезата на мекотелите е главно со метаморфоза. Општо земено, органите од органските системи кај мекотелите се диференцирани на релативно високо еволутивно ниво.

Во оваа група животни спаѓаат

- хитоните, кои се приспособени да живеат на тврди подлоги;

- полжавите се најголема и најразновидна група мекотели. Главата им е добро развиена, стапалото е широко и рамно, а черупката има спирален облик. Повеќето полжави, главно, ползат со стапалото. Тие се жители на слатките и солените води, а некои од нив живеат и на копно;

- школките кои се припособиле да можат да се кријат и живеат во меки подлоги на слатките или солените води. Мекото тело кај школките е заштитено со черупки кои на предната страна може да се отвораат, а на задната страна се поврзани;

- главоногите кои се жители исклучиво во солените води. Кај нив стапалото е изменето и е во вид на пипалка сместени околу устата. Како претставници од оваа група се октоподите и сипите.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Автори и уредници на Википедија
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Моллюск ( القيرغستانية )

المقدمة من wikipedia emerging languages
Moluscos Collage.jpg

Моллюскалар (лат. Mollusca), жумшак денелүүлөр – омурткасыз жаныбарлар тиби. Денеси сегменттелбеген, ал тулку боюнан, башы жана бутунан турат. Жону раковина менен капталган, кээ бириники начар өөрчүгөн же жок. Башында оозу, тинтүүрү, көзү жайгашкан. Буту курсак жагында, жылып жүрүү кызматын аткарат, кээде сүзүү органына айланган же редукцияланган. Тулкусу мантия менен капталган. Мантия менен тулкусунун ортосунда мантия көндөйүндө дем алуу жана кээ бир сезүү органдары жайгашкан. Ага жыныс жана бөлүп чыгаруу органдары ачылат. Ичегиси үч бөлүктөн турат. Алдынкы бөлүгүндө радула жана шилекей бездери, ортонку бөлүгүндө карын жана боор жайгашкан. Кан айлануусу ачык, жүрөгү үч бөлүктөн турат. Өпкөсү жана бакалоору менен дем алат. Нерв системасы, сезүү органдары бар. Бөлүп чыгаруу органдары - жуп бөйрөк. Моллюскалардын эки типчеси (каптал нервдүүлөр жана раковиналуулар), 5 классы, 130 миңдей түрү бүт жер жүзүнө (тундрадан тропикке чейин) кеңири таралган. Көпчүлүгү деңизде, тузсуз сууда, бир азы кургакта жашайт. Моллюскалар жылып жүрөт, бир нерееге бекинип отурат же суу түбүндөгү ылайга көмүнүп жатат. Жыныс жолу менен көбөйөт, айрым жыныстуу, гермофродиттери да бар. Булар бир нече айдан он жылга чейин жашайт. Майда омурткасыздар менен азыктанат. Көпчүлүк моллюскалар жаныбарларга жем, айрымдарын (устрица, кальмар, мидиялар, жүзүм үлүлү ж. б.) адамдар тамакка пайдаланат, кээ бири седеп, бермет алуу үчүн кармалат. Кээ бири (көзөгүчтөр, кеме курттары) кемелерге жана суу курулуштарына, айыл чарба өсүмдүктөрүнө зыян келтирет. Көп кармалып, саны азайып кеткендиктен, коргоого муктаж. 12300дөн ашык түрү ТКЭСтин Кызыл китебине киргизилген моллюскаларды малакология илими изилдейт.

Колдонулган адабияттар

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia жазуучу жана редактор
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Моллюскаш ( الإنغوشية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Моллюскаш е дегI-кIаьда (эрс: Моллю́ски, мягкоте́лые; лат. Mollusca)) — баге хьалхагIа хьахулача целом йолча дийнатий тайпа я. Моллюский масса кеп тайп-тайпара яздаьд, цар дукхал белгалду 100 эзараи[1] 200 эзараи[2] юкъе.

Белгалдаккхар

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Моллюскаш: Brief Summary ( الإنغوشية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Моллюскаш е дегI-кIаьда (эрс: Моллю́ски, мягкоте́лые; лат. Mollusca)) — баге хьалхагIа хьахулача целом йолча дийнатий тайпа я. Моллюский масса кеп тайп-тайпара яздаьд, цар дукхал белгалду 100 эзараи 200 эзараи юкъе.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Моллюскылар ( الباشكيرية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Моллю́скылар, йәки йомшаҡ тәнлеләр (лат. Mollusca) — беренсел ауыҙлы, икенсел тән ҡыуышлы (целом) организмдар. Яралғы үҫешендә бластомерҙары спираль тибындағы ваҡланыу стадияһын үтеүсе (ru:Дробление (эмбриология) хайуандар тибы.

Хайуандарҙың дөйөм төр һаны төрлө сығанаҡтарҙа 100-ҙән [1] алып 200 мең[2] тип күрһәтелә. Рәсәйҙә 2900 төрө булыуы билдәле. Был типты 9 йәки 10 класҡа бүләләр, ике класс юҡҡа сыҡҡан.

Моллюскылар йәшәү мөхиттәренең бөтә төрҙәрендә лә: диңгеҙ һәм сөсө һыу ятҡылыҡтарында, тупраҡта, ҡоро ер-һауа мөхитендә тереклек итәләр.Ҡайһы бер моллюскылар башҡа хайуандарҙың ваҡытлыса йәки даими паразиты булып йәшәйҙәр.

Улар араһында фильтраторҙар, үҫемлек ашаусылар, йыртҡыстар бар. Уларҙың оҙонлоғо 1 мм-ҙан 20 метрға тиклем етергә мөмкин.

 src=
Ҡорһағаяҡлы моллюск трохус яралғыһының үҫеш тибы (Trochus)(спираль ваҡланыу)

Этимология

«Моллюск» һүҙе латин телендәге лат. molluscus «йомшаҡ»[3][4][5] һүҙенән килеп сыҡҡан. Моллюсаларҙы өйрәнеүсе фән малакология[6] тип атала, моллюск ҡабырсаҡтарын өйрәнеүсе фән — конхиология[7] тип атала.

Төҙөлөшө һәм физиология

Моллюскыларҙың йомшаҡ тәне күпселек осраҡта баш, кәүҙә һәм аяҡтан тора. Башында һәрмәүестәр, ауыҙ тишеге, күҙҙәр, тигеҙләнеш ағзалары урынлашҡан. Кәүҙә тире-мускул ҡапсыҡтан тора.

Аҫҡы яғында арҡы тиреһе йыйырсығы — мантия ҡаплап тора. Мантия тәндең арҡа яғынан урынлашҡан. Мантия менән тән араһында мантия ҡыуышлығы бар. Унда һулыш алау, һиҙеү ағзалары урынлашҡан. Арт юл (аналь), енес биҙҙәре, бүлеп сығарыу юлдары шунда асыла.

Моллюскыларҙың күпселек төрҙәренең тәне тулыһынса йәки өлөшләтә ҡабырсаҡ менән ҡапланған. Ҡабырсаҡ өс ҡатламдан тора: мөгөҙ (тышҡы), фарфор һәм перламутр (эске) ҡатламдан тора. Күп ҡабырсаҡтар төҫө һәм төҙөлөшө буйынса бер-береһенән айырылған бик матур формала булалар. Ҡабырсаҡ матдәһен арҡа тиреһе йыйырсығында урынлашҡан мантия күҙәнеҡтәре бүлеп сығара.

Моллюскыларҙың ағзалары: һулыш алыу, ҡан тамырҙары, аш һеңдереү, нервы, бүлеп сығарыу, енес системаларына берләшкән.

Һыуҙа йәшәүсе моллюскылар айғолаҡтар, ә ер өҫтөндә йәшәүселәр тоҡ һымаҡ үпкәләр ярҙамында һулыш ала. Үпкә стенкаларынан ҡан тамырҙары тармаҡланып китә. Ҡайһы бер моллюскыларҙың газ алмашыныуы мантияның өҫкө йөҙө аша башҡарыла.

Моллюскылар кластары

Ҡорһағаяҡлылар

 src=
Диңгеҙ фәрештәһе (Морской ангел)

Ҡорһағаяҡлылар (брюхоногие) — моллюскыларҙың иң күп һанлы класы. Ҡорһағаяҡлылар океан төпкөлдәрендә, океан һәм диңгеҙ яр буйҙарында, сөсө һыуҙа, тауҙарҙа һәм мәмерйәләрҙә, ташлы сүлдәрҙә йәшәй. Уларҙың ҡабырсаҡтары бер бөтөндө тәшкил итә, йыш ҡына асимметриялы, спираль һымаҡ бөгәрленгән конус формаһында була. Лайлалы ҡусҡарҙарҙың ҡабырсағы булмай. Тәне баш, кәүҙә һәм аяҡтарҙан тора.

Был кластағы моллюскыларҙыә эҫ һиҙеү ағзалары ныҡ үҫешкән. Был моллюскылар тирә-яҡ мөхит температураһына бик һиҙгер. Улар организмында процесстар ошо температураға бәйле. Улар араһында фильтрлаусылар һәм үләт ашаусылар, шулай уҡ паразиттар һәм йыртҡыстар бар. Әммә күпселек моллюскылар үҫемлек йәки тарҡалыусан һыу төбө ултырмаларын ашаусылар.

Ҡорһағаяҡлылар яҫы паразит селәүсендәрҙең аралаш хужалары була ала. Был моллюскылар балыҡтар һәм ҡоштар, ер-һыу хайуандары, һуҡыр сысҡандар, терпеләр өсөн аҙыҡ. Моллюскылар араһында баҡса һәм йәшелсә баҡсаһы ҡоротҡостары ла бар, мәҫәлән, лайлалы ҡусҡар, йөҙөм ҡусҡары һ.б.

Ҡуш ҡапҡаслылар

 src=
Диңгеҙ финигы Lithophaga truncata

Ҡуш ҡапҡаслылар, йәғни ике ҡапҡаслылар (Двустворчатые) — биофильтраторҙар [8], фәҡәт һыуҙа ғына йәшәйҙәр. Ҡайһы бер төрҙәре оҙаҡ ваҡыт һыуһыҙ ҙа йәшәй ала. Барлыҡ ҡуш ҡапҡаслы моллюскыларҙың ҡабырсаҡтары һығылмалы тарамыш менән үҙ-ара ныҡ тоташҡан ике ҡабырсаҡтан тора. Ҡапҡастар ныҡ итеп ябыла. Ҡуш ҡапҡаслылар әҙ хәрәкәтсән йәки ултыраҡ тормош алып барыусылар. Ултыраҡ тормошта йәшәүселәр һыу төбөндәге таштарғы йәки башҡа моллюскыларға йәбешеп йәшәйҙәр.

Һыу фильтрлаусы, кеше өсөн һәм ҡайһы бер хайуандарға аҙыҡ булараҡ ҡуш ҡапҡаслыларҙың әһәмиәте бик ҙур. Был кластағы моллюскылар һыуҙағы тоҙға һәм башҡа экологик факторҙарға бик һиҙгер. Ҡуш ҡапҡаслылар тәбиғи ынйы етештереүсе булып хеҙмәт итәләр.

Башаяҡлылар

 src=
Һәрмәүестәре араһында ярыһы булған осьминог Amphitretus pelagicus

Башаяҡлылар (Головоногие) — барыһы ла һыуҙа ирекле йөҙөүсе йыртҡыстар [9]. Ҡабырсаҡтары юҡҡа сыҡҡан (редукция). Каракатицаларҙың ғына тиреһе аҫтында ҡабырсаҡтан пластинка һаҡланып ҡалған.

Аяҡтары, йәғни һәрмәүестәре башты уратып алған. Кластың исеме шунан килә.

Башаяҡлылар мантия ҡыуышлығындағы һыуҙы аттырып, реактив ысул менән хәрәкәт итәләр.

Каракатицалар, осьминогтар ҡурҡыныс хәл килеп тыуғанда төҫөн үҙгәртергә һәләтлеләр йәки ҡара буяу атып сығаралар.

Балыҡтар, һөтимәрҙәр һәм кешеләр — башаяҡлыларҙың дошмандары. Башаяҡлылар үҙҙәре башҡа моллюскылар,ҡыҫала һымаҡтар, балыҡтар менән туклана.

Моллюскылар, йәки йомшаҡ тәнлеләргә дөйөм ҡылыҡһырлама

 1. Өс ҡатлаулы (ағзаларының яһалыуында өс яралғы япраҡтары, йәғни толҡат ҡатламдары: эктодерма, эндодерма, мезодерма ҡатнаша), беренсел ауыҙлы, ике яҡлы симметриялы хайуандар. Ҡабырсаҡтары спираль булған ҡайһы бер моллюскыларҙың тән симметрияһы юҡ
 2. Тәндәре сегментлы түгел. Тигеҙлек һаҡлау, химик һиҙеү ағзалары үҫешкән. Күптәренең күҙҙәре бар.
 3. Тәндәре баштан, кәүҙәнән, аяҡтан тора (ҡорһағаяҡлылар, башаяҡлы моллюскылар). Әҙ хәрәкәтсән моллюскыларҙың тәндәре кәүҙәнән һәм аяҡтан ғына тора (ҡуш, йәки ике ҡапҡаслылар).
 4. Аяҡ — тәндәренең хәрәкәт өсөн яраҡлашҡан мускуллы үҫентеһе. Әүҙем хәрәкәтсән башаяҡлы моллюскыларҙың аяғы 8, 10 һәрмәүескә бүленгән.
 5. Тәндәренең ян-яғынан тире бөрмәһе — мантия һәм мантия барлыҡҡа килтергән ҡыуышлыҡ типты айырып тороусы төп билдәләрҙең береһе. Эске ағзалар барыһы ла мантия ҡыуышлығына асылалар.
 6. Тәндәренең арҡа яғынан мантия тышҡы һөлдә—ҡабырсаҡ барлыҡҡа килтерә. Башаяҡлы моллюскыларҙың ҡабырсаҡтары юҡҡа сыҡҡан (редуцирована)йәки тире аҫтында рудимент формаһында пластинка булып ҡына һаҡланып ҡалған.
 7. Ҡабырсаҡтары өс ҡатлаулы: тышҡыһы —мөгөҙ ҡатлау; уртаһы —фарфорлы эзбиз ҡатлау; эскеһе —перламутрлы эзбиз ҡатлау.
 8. Тән ҡыуышлығы ҡатнаш, паренхима менән тулған.
 9. Ҡан тамырҙары системаһы йомоҡ түгел. Йөрәктәре бар.
 10. Бүлеп сығарыу системаһы — метанефридиялар (моҡсай формаһындағы парлы «бөйөрҙәр»).
 11. Һулыш — ағзалары үпкәләр (ҡорһағаяҡлылар) һәм айғолаҡтар (ике ҡапҡаслылар, башаяҡлылар, ҡайһы бер ҡорһағаяҡлылар).
 12. Нервы системаһы төйөн тибында (йотҡолоҡ яны нервы ҡулсаһы, 3 йәки 4 пар нервы төйөндәре һәм нервылар (башаяҡлыларҙың нервы системаһы нығыраҡ үҫешкән).
 13. Моллюскылар араһында айырым енеслеләре лә, гермафродиттар ҙа бар. Үҫеш личинка стадияһы аша әүерелеш менән бара.
 14. Аш һеңдереү системаһы — алғы, урта һәм артҡы эсәктәрҙән тора. Телдәрендә аҙыҡты иҙә торған ҡырғыстары бар. Аш һеңдереү биҙе—бауырҙары бар.

Әҙәбиәт

 • Шарова И. Х. Зоология беспозвоночных — М.: Владос, 2002. — 592 б. — ISBN 5-691-00332-1.

Иҫкәрмәләр

 1. Шарова, 2002, с. 276
 2. Ponder, Lindberg, 2008, p. 1
 3. Walde A., Hofmann J. B. Lateinisches etymologisches Wörterbuch — Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1938. — S. 103.
 4. de Vaan M. Etymological dictionary of Latin and the other Italic languages — Leiden — Boston: Brill, 2008. — P. 386.
 5. Shorter Oxford English Dictionary / L. Little, H. W. Fowler, J. Coulson, C. T. Onions — Oxford University press, 1964.
 6. Shorter Oxford English Dictionary / L. Little, H. W. Fowler, J. Coulson, C. T. Onions — Oxford University press, 1964.
 7. Конхиология // Большая Советская Энциклопедия — 3-е изд. — М.: Советская Энциклопедия. — Т. 13. — Б. 88. — 608 б. — 629000 экз.
 8. Шарова, 2002, с. 304
 9. Шарова, 2002, с. 322
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Моллюскылар: Brief Summary ( الباشكيرية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

Моллю́скылар, йәки йомшаҡ тәнлеләр (лат. Mollusca) — беренсел ауыҙлы, икенсел тән ҡыуышлы (целом) организмдар. Яралғы үҫешендә бластомерҙары спираль тибындағы ваҡланыу стадияһын үтеүсе (ru:Дробление (эмбриология) хайуандар тибы.

Хайуандарҙың дөйөм төр һаны төрлө сығанаҡтарҙа 100-ҙән алып 200 мең тип күрһәтелә. Рәсәйҙә 2900 төрө булыуы билдәле. Был типты 9 йәки 10 класҡа бүләләр, ике класс юҡҡа сыҡҡан.

Моллюскылар йәшәү мөхиттәренең бөтә төрҙәрендә лә: диңгеҙ һәм сөсө һыу ятҡылыҡтарында, тупраҡта, ҡоро ер-һауа мөхитендә тереклек итәләр.Ҡайһы бер моллюскылар башҡа хайуандарҙың ваҡытлыса йәки даими паразиты булып йәшәйҙәр.

Улар араһында фильтраторҙар, үҫемлек ашаусылар, йыртҡыстар бар. Уларҙың оҙонлоғо 1 мм-ҙан 20 метрға тиклем етергә мөмкин.

 src= Ҡорһағаяҡлы моллюск трохус яралғыһының үҫеш тибы (Trochus)(спираль ваҡланыу)
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

मोलस्का ( الهندية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

मोलस्का या चूर्णप्रावार प्रजातियों की संख्या में अकशेरूकीय की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। ८०,००० जीवित प्रजातियां हैं और ३५,००० जीवाश्म प्रजातियां मौजूद हैं। कठिन खोज की मौजूदगी के कारण संरक्षण का मौका बढ़ जाता है। वे अव्वलन द्विदेशीय सममित हैं।इस संघ के अधिकांश जंतु विभिन्न रूपों के समुद्री प्राणी होते हैं, पर कुछ ताजे पानी और स्थल पर भी पाए जाते हैं। इनका शरीर कोमल और प्राय: आकारहीन होता है। वे कोई विभाजन नहीं दिखाते और द्विपक्षीय सममिति कुछ में खो जाता है। शरीर एक पूर्वकाल सिर, एक पृष्ठीय आंत कूबड़, रेंगने बुरोइंग या तैराकी के लिए संशोधित एक उदर पेशी पैर है। शरीर एक कैल्शियम युक्त खोल स्रावित करता है जो एक मांसल विरासत है चारों ओर यह आंतरिक हो सकता है, हालांकि खोल कम या अनुपस्थित है, आमतौर पर बाहरी है। जाति आम तौर पर ९ या १० वर्गीकरण वर्गों में बांटा गया है, जिनमें से दो पूरी तरह से विलुप्त हैं। मोलस्क का वैज्ञानिक अध्ययन 'मालाकोलोजी' कहा जाता है।ये प्रवर में बंद रहते हैं। साधारणतया स्त्राव द्वारा कड़े कवच का निर्माण करते हैं। कवच कई प्रकार के होते हैं। कवच के तीन स्तर होते हैं। पतला बाह्यस्तर कैलसियम कार्बोनेट का बना होता है और मध्यस्तर तथा सबसे निचलास्तर मुक्ता सीप का बना होता है। मोलस्क की मुख्य विशेषता यह है कि कई कार्यों के लिए एक ही अंग का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, दिल और गुर्दे प्रजनन प्रणाली है, साथ ही संचार और मल त्यागने प्रणालियों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं बाइवाल्वस में, गहरे नाले दोनों "साँस" और उत्सर्जन और प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है जो विरासत गुहा, में एक पानी की वर्तमान उत्पादन। प्रजनन में, मोलस्क अन्य प्रजनन साथी को समायोजित करने के लिए लिंग बदल सकते हैं। ये स्क्विड और ऑक्टोपोडा से मिलते जुलते हैं पर उनसे कई लक्षणों में भिन्न होते हैं। इनमें खंडीभवन नहीं होता।[1]

विविधता

 src=
सभी ज्ञात ८०% मोलस्क प्रजाति में गैस्ट्रोपॉड के साथ-साथ कौड़ी (एक समुद्री घोंघा) भी शामिल है।

मोलस्क की प्रजातियों में रहने वाले वर्णित अनुमान ५०,००० से अधिकतम १२०,००० प्रजातियों का है। डेविड निकोल ने वर्ष १९६९ में उन्होंने लगभग १०७,००० में १२,००० ताजा पानी के गैस्ट्रोपॉड और ३५,००० स्थलीय का संभावित अनुमान लगाया था।[2]

सामान्यीकृत मोलस्क

 src=
एक काल्पनिक पैतृक मोलस्क के संरचनात्मक आरेख

क्योंकि मोलस्क के बीच शारीरिक विविधता की बहुत बड़ी सीमा होने के कारण कई पाठ्यपुस्तकों में इन्हे अर्चि-मोलस्क, काल्पनिक सामान्यीकृत मोलस्क, या काल्पनिक पैतृक मोलस्क कहा जाता है। इसके कई विशेषताएँ अन्य विविधता वाले जीवों में भी पाये जाते है।

सामान्यीकृत मोलस्क द्विपक्षीय होते है। इनके ऊपरी तरफ एक कवच भी होता है, जो इन्हे विरासत में मिला है। इसी के साथ-साथ कई बिना पेशी के अंग शरीर के अंगों में शामिल हो गए।

गुहा

यह मूल रूप से ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते है, जहां उन्हे प्रयाप्त स्थान और समुद्र का ताजा पानी मिल सके। परंतु इनके समूह के कारण यह भिन्न-भिन्न स्थानो में रहते है।

खोल

यह उनको विरासत में मिला है। इस प्रकार के खोल मुख्य रूप से एंरेगोनाइट के बने होते है। यह जब अंडे देते है तो केल्साइट का उपयोग करते है।

पैर

इनमें नीचे की और पेशी वाले पैर होते है, जो अनेक परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न कार्यों को करने के काम आते है। यह किसी प्रकार के चोट लगने पर श्लेष्म को एक स्नेहक के रूप में स्रावित करता है, जिससे किसी भी प्रकार की चोट ठीक हो सके। इसके पैर किसी कठोर जगह पर चिपक कर उसे आगे बढ़ने में सहायता करते है। यह ऊर्ध्वाधर मांसपेशियों के द्वारा पूरी तरह से खोल के अंदर आ जाता है।

सन्दर्भ

 1. Little, L., Fowler, H.W., Coulson, J., and Onions, C.T., संपा॰ (1964). "Malacology". Shorter Oxford English Dictionary. Oxford University press.सीएस1 रखरखाव: एक से अधिक नाम: editors list (link)
 2. David Nicol (1969), The Number of Living Species of Molluscs; Systematic Zoology, Vol. 18, No. 2 (Jun., 1969), pp. 251-254

बाहरी कड़ियाँ

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
विकिपीडिया के लेखक और संपादक
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

मोलस्का: Brief Summary ( الهندية )

المقدمة من wikipedia emerging languages

मोलस्का या चूर्णप्रावार प्रजातियों की संख्या में अकशेरूकीय की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। ८०,००० जीवित प्रजातियां हैं और ३५,००० जीवाश्म प्रजातियां मौजूद हैं। कठिन खोज की मौजूदगी के कारण संरक्षण का मौका बढ़ जाता है। वे अव्वलन द्विदेशीय सममित हैं।इस संघ के अधिकांश जंतु विभिन्न रूपों के समुद्री प्राणी होते हैं, पर कुछ ताजे पानी और स्थल पर भी पाए जाते हैं। इनका शरीर कोमल और प्राय: आकारहीन होता है। वे कोई विभाजन नहीं दिखाते और द्विपक्षीय सममिति कुछ में खो जाता है। शरीर एक पूर्वकाल सिर, एक पृष्ठीय आंत कूबड़, रेंगने बुरोइंग या तैराकी के लिए संशोधित एक उदर पेशी पैर है। शरीर एक कैल्शियम युक्त खोल स्रावित करता है जो एक मांसल विरासत है चारों ओर यह आंतरिक हो सकता है, हालांकि खोल कम या अनुपस्थित है, आमतौर पर बाहरी है। जाति आम तौर पर ९ या १० वर्गीकरण वर्गों में बांटा गया है, जिनमें से दो पूरी तरह से विलुप्त हैं। मोलस्क का वैज्ञानिक अध्ययन 'मालाकोलोजी' कहा जाता है।ये प्रवर में बंद रहते हैं। साधारणतया स्त्राव द्वारा कड़े कवच का निर्माण करते हैं। कवच कई प्रकार के होते हैं। कवच के तीन स्तर होते हैं। पतला बाह्यस्तर कैलसियम कार्बोनेट का बना होता है और मध्यस्तर तथा सबसे निचलास्तर मुक्ता सीप का बना होता है। मोलस्क की मुख्य विशेषता यह है कि कई कार्यों के लिए एक ही अंग का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, दिल और गुर्दे प्रजनन प्रणाली है, साथ ही संचार और मल त्यागने प्रणालियों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं बाइवाल्वस में, गहरे नाले दोनों "साँस" और उत्सर्जन और प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है जो विरासत गुहा, में एक पानी की वर्तमान उत्पादन। प्रजनन में, मोलस्क अन्य प्रजनन साथी को समायोजित करने के लिए लिंग बदल सकते हैं। ये स्क्विड और ऑक्टोपोडा से मिलते जुलते हैं पर उनसे कई लक्षणों में भिन्न होते हैं। इनमें खंडीभवन नहीं होता।

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
विकिपीडिया के लेखक और संपादक
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

কোমলদেহী প্ৰাণী ( الأسامية )

المقدمة من wikipedia emerging languages
 src=
চাইপ্ৰিয়া, কউৰী। কোমলদেহী বোৰৰ ভিতৰত প্ৰায় ৮০% প্ৰজাতি হৈছে গেষ্ট্ৰ'পদৰ অন্তৰ্গত।

কোমলদেহী প্ৰাণী (ইংৰাজী: Mollusca) হৈছে অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ এটা পৰ্ব। এই পৰ্বৰ অধিকাংশ সামুদ্ৰিক প্ৰজাতি। ইয়াৰে অধিকাংশ অগভীৰ জলত বাস কৰে। এই পৰ্ব সকলোতকৈ বৃহত্তম সামুদ্ৰিক অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ প্ৰজাতি। এই পৰ্বত প্ৰায় ৮৫,০০০ প্ৰজাতি আছে।

নামকৰণ

কোমলদেহীৰ ইংৰাজী mollusc আৰু mollusk দুয়োটা শব্দ ফৰাচী mollusque শব্দৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে, ফৰাচী শব্দটোৰ মূল হৈছে লেটিন শব্দ molluscus, ইয়াৰ অৰ্থ mollis, কোমল। Molluscus শব্দটো এৰিষ্টটলτὰ μαλάκια ta malákia (কোমল; < μαλακός malakós "কোমল") শব্দৰ পৰা লোৱা হৈছে, ইয়াৰ দ্বাৰা তেঁও inter alia কাটলফিছক বুজাইছিল।[1] কোমলদেহী সম্পৰ্কে কৰা বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নক মালাক'লজি (malacology) বুলি কোৱা হয়।[2]

আদিতে মলাছক'ইড (Molluscoida) শব্দটো ব্ৰাংকিঅ'পদ, ব্ৰাঅ'জৱা আৰু টিউনিকেট নামৰ কোমলদেহীৰ সৈতে কিছু পৰিমানে মিল থকা তিনিটা গোট অন্তৰ্ভূক্ত প্ৰাণী জগতৰ এটা বিভাগৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। বৰ্তমান সময়ত, এই গোট সমূহৰ সৈতে কোমলদেহীৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, আৰু এটাৰ সৈতে আনটোৰ অতি কম সম্পৰ্ক আছে, সেইবাবে বৰ্তমান মলাছক'ইড শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নহয়।[3]

বৈশিষ্ট্য

ইহঁতৰ দেহ কোমল। কোমল দেহটো কঠিন খোলাৰ দ্বাৰা আবৃত। পেশীবহুল নিম্নাংশৰ সহায়ত ইহঁতে চলাচল কৰে। বহিঃত্বক, হাঁওফাঁও বা ফুলৰ সহায়ত শ্বাসকাৰ্য সমাপন কৰে। ইহঁত বৈচিত্ৰপূৰ্ণ প্ৰাণী। ইহঁতৰ অধিকাংশই সামুদ্ৰিক। ছেলোমেট,অধিকাংশ দ্বিপাশ্বীয় প্ৰতিসম। ৰক্তত হিম'চায়ানিন (haemocyanin) আৰু এমিব'চাইট (amoebocyte) কণিকা থাকে। দেহত মেণ্টেল নামৰ পাতল আৱৰণ থাকে।

বিচিত্ৰতা

কোমলদেহী প্ৰাণীৰ অন্তৰ্গত আনুমানিক প্ৰায় ৫০,০০০ ৰ পৰা ১২০,০০০ জীৱিত প্ৰজাতি আছে। ১৯৬৯ চনত ডেভিদ নিকলে প্ৰায় ১০৭,০০০ জীৱিত প্ৰজাতি আছে বুলি অনুমান কৰিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় ১২,০০০ প্ৰজাতি আছিল স্বচ্ছ পানীৰ গেষ্ট্ৰ'পদ আৰু ৩৫,০০০ প্ৰজাতি আছিল মাটিত বাস কৰা কোমলদেহী। তুলনামূলক ভাবে প্ৰায় ১৪% কোমলদেহী বাইভালভিয়া শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত আৰু বাকী পাঁচটো শ্ৰেণীৰ জীৱিত কোমলদেহী প্ৰায় ২%তকৈও কম।[4] ২০০৯ চনত চাপমেনৰ তথ্য মতে জীৱিত কোমলদেহীৰ সংখ্যা প্ৰায় ৮৫,০০০।[5] ২০০১ চনলৈকে প্ৰায় ৯৩,০০০ প্ৰজাতিৰ নামকৰণ কৰা হৈছিল, ইয়াৰ ভিতৰত নামকৰণ কৰা সকলো সাগৰীয় জীৱৰ ২৩% অন্তৰ্ভূক্ত আছিল।[6] জীৱিত প্ৰাণীৰ ভিতৰত কোমলদেহী হৈছে সন্ধিপদী প্ৰাণীৰ পিছতেই দ্বিতীয় বৃহৎ জৈৱ গোট।[7]

শ্ৰেণীবিভাজন

কোমলদেহীৰ অন্তৰ্গত শ্ৰেণী সম্পৰ্কে বিভিন্ন মত পোষণ কৰা দেখা যায়; উদাহৰণ স্বৰূপে, তলৰ তালিকাত সাতটা জীৱিত শ্ৰেণী,[8] আৰু দুটা বিলুপ্ত শ্ৰেণী প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। তথাপি সিহঁতক এটা ক্লেড বুলি কব পৰা নাযায়, কিছুমান পুৰণি পদ্ধতিত কাউড'ফভিটা আৰু ছলেন'গেছটাৰ নামৰ শ্ৰেণী দুটাক একেলগে এপলেক'ফৰা নামৰ শ্ৰেণীত ৰখা হৈছিল। সাধাৰণতে চিনাক্ত কৰা দুটা "শ্ৰেণী" জীৱাশ্মৰ পৰাহে জনা গৈছে।

এই গোট সমূহৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ শ্ৰেণীবিভাজন এতিয়াও সমস্যাজৰ্জৰ। শেহতীয়া অধ্যয়ন মতে মনফাইলেটিক এপ্লেক'ফৰাই পলিপ্লেক'ফৰাৰ সৈতে এটা ক্লেড সৃষ্টি কৰে।[13] ইয়াৰোপৰি, বাইভালভিয়া আৰু গেষ্ট্ৰপডাৰ এটা ভগ্নী গোট সম্পৰ্ক আছে বুলি অধ্যয়নে কব বিচাৰে। টেম্টাকুলিয়েটাও কোমলদেহীৰ অন্তৰ্ভূক্ত বুলি কব পাৰি।

তথ্য সংগ্ৰহ

 1. Aristotle. "Book I part 1, Book IV part 1, etc.". History of Animals.
 2. Little, L., ed (1964). "Malacology". Shorter Oxford English Dictionary. Oxford University press.
 3. src= Chisholm, Hugh, ed. (1911) "Molluscoida" Encyclopædia Britannica 18 (11th সম্পাদনা) Cambridge University Press p. 675 Category:Wikipedia articles incorporating a citation from the 1911 Encyclopaedia Britannica with Wikisource reference
 4. Nicol, David (June 1969). "The Number of Living Species of Molluscs". Systematic Zoology খণ্ড 18 (2): 251–254. doi:10.2307/2412618.
 5. Chapman, A.D. (2009). Numbers of Living Species in Australia and the World, 2nd edition. Australian Biological Resources Study, Canberra. Retrieved 2010-01-12. আই.এচ.বি.এন. 978-0-642-56860-1 (printed); আই.এচ.বি.এন. 978-0-642-56861-8 (online).
 6. Hancock, Rebecca (2008). "Recognising research on molluscs". Australian Museum. Archived from the original on 2009-05-30. https://web.archive.org/web/20090530042720/http://www.austmus.gov.au/display.cfm?id=2897। আহৰণ কৰা হৈছে: 2009-03-09.
 7. Ponder, W.F., ed (2008). Phylogeny and Evolution of the Mollusca. Berkeley: University of California Press. পৃষ্ঠা. 481. ISBN 978-0-520-25092-5.
 8. 8.0 8.1 Haszprunar, G. (2001). "Mollusca (Molluscs)". Encyclopedia of Life Sciences. John Wiley & Sons, Ltd.. doi:10.1038/npg.els.0001598. ISBN 978-0470016176.
 9. Ruppert, p. 300
 10. Ruppert, p. 367
 11. Ruppert, p. 343
 12. Clarkson, E.N.K. (1998). Invertebrate Palaeontology and Evolution. Blackwell. পৃষ্ঠা. 221. ISBN 978-0-632-05238-7. https://books.google.com/?id=g1P2VaPQWfUC&pg=PA221.
 13. Kocot, K. M.; Cannon, J. T.; Todt, C.; Citarella, M. R.; Kohn, A. B.; Meyer, A.; Santos, S. R.; Schander, C. et al. (September 22, 2011). "Phylogenomics reveals deep molluscan relationships". Nature খণ্ড 477 (7365): 452–456. doi:10.1038/nature10382. PMID 21892190.
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

কোমলদেহী প্ৰাণী: Brief Summary ( الأسامية )

المقدمة من wikipedia emerging languages
 src= চাইপ্ৰিয়া, কউৰী। কোমলদেহী বোৰৰ ভিতৰত প্ৰায় ৮০% প্ৰজাতি হৈছে গেষ্ট্ৰ'পদৰ অন্তৰ্গত।

কোমলদেহী প্ৰাণী (ইংৰাজী: Mollusca) হৈছে অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ এটা পৰ্ব। এই পৰ্বৰ অধিকাংশ সামুদ্ৰিক প্ৰজাতি। ইয়াৰে অধিকাংশ অগভীৰ জলত বাস কৰে। এই পৰ্ব সকলোতকৈ বৃহত্তম সামুদ্ৰিক অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ প্ৰজাতি। এই পৰ্বত প্ৰায় ৮৫,০০০ প্ৰজাতি আছে।

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

ସନ୍ଧିପଦ ( الأوريا )

المقدمة من wikipedia emerging languages
 src=
Cornu aspersum (formerly Helix aspersa) – a common land snail

ସନ୍ଧିପଦ (molluscs or mollusks[note ୧] /ˈmɒləsks/) ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ବର୍ଗକୁ ସୁଚାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଇଂରାଜୀରେ Mollusca କୁହାଯାଏ ।

ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ

ସଂଜ୍ଞା

ବିବିଧତା

ପରିବେଶ

ବିଭକ୍ତିକରଣ

ବିବର୍ତ୍ତନ

ଟୀକା

 1. Spelled mollusks in the USA, see reasons given in Rosenberg's [୧]; for the spelling mollusc see the reasons given by Brusca & Brusca. Invertebrates (2nd ed.).

ଆଧାର

ବାହାର ଲିଙ୍କ

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
ଉଇକିପିଡ଼ିଆର ଲେଖକ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ |
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

ସନ୍ଧିପଦ: Brief Summary ( الأوريا )

المقدمة من wikipedia emerging languages
 src= Cornu aspersum (formerly Helix aspersa) – a common land snail

ସନ୍ଧିପଦ (molluscs or mollusks /ˈmɒləsks/) ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ବର୍ଗକୁ ସୁଚାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଇଂରାଜୀରେ Mollusca କୁହାଯାଏ ।

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
ଉଇକିପିଡ଼ିଆର ଲେଖକ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ |
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

மெல்லுடலி ( التاميلية )

المقدمة من wikipedia emerging languages
 src=
நத்தை-எமக்கு அதிகம் பழக்கமான மெல்லுடலியாகும்.

மெல்லுடலிகள் (Mollusca) என்பது முதுகெலும்பற்ற விலங்குகளில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய தொகுதி ஆகும். இதுவரை சுமார் 85,000 மெல்லுடலிகள் இனம் காணப்பட்டுள்ளன. இவை மிக மெலிதான ஓடுகளைக் கொண்டு இருக்கும்.[2].

மெல்லுடலிகளில் மொத்தம் 100,000க்கும் மேற்பட்ட இனங்கள் இருந்துள்ளதாக புதைப்படிவங்களின் மூலம் அறியமுடிகிறது. மேலும் 70,000க்கும் அதிகமான சிற்றினங்கள் அற்றுப்போய்விட்டன. முத்துச்சிப்பி, கணவாய் முதலியன மெல்லுடலி வகையைச் சேர்ந்தன. வகைப்பாட்டியலில் மெல்லுடலிகள் பொதுவாக பத்து வகுப்புகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் இரண்டு வகுப்புகள் முற்றிலும் அற்றுப்போய்விட்டன.

மெல்லுடலிகள் முக்கியமான முதுகெலும்பற்ற விலங்குகளாகும். இவற்றுள் மிக மெதுவாக அசையும் நத்தை தொடக்கம் மிக வேகமாக நீந்தும் இராட்சத ஸ்குயிட்டுக்களும் அடங்குகின்றன. இவற்றின் உடல் பொதுவாக வழவழப்பானதாகவும், மென்மையானதாகவும் இருக்கும். பல இனங்கள் தம்மைச் சுற்றிப் பாதுகாப்புக்காக கல்சியம் காபனேற்றாலான ஓட்டைச் சுரக்கின்றன. இவற்றின் அடிப்பகுதியில் தசையாலான பாதமொன்று காணப்படும். ஒக்டோபசு போன்ற சீபலோபோடா விலங்குகளில் இப்பாதப் பகுதியே பல கைகளாகத் திரிபடைந்திருக்கும்.

மெல்லுடலிகளில் உணவுண்பதற்காகச் சிறப்பாகக் காணப்படும் உறுப்பு வறுகி (radula) ஆகும். இவை இவ்வுறுப்பைப் பயன்படுத்தியே உணவைக் கிழித்து உண்கின்றன. இவற்றின் குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி திறந்த தொகுதியாகும். மெல்லுடலிகளில் சீபலோபோடாக்களே மிகவும் சிக்கலான உடலியல் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. இவற்றில் பல கைகளுள்ளன, ஓடு பலவற்றில் காணப்படுவதில்லை, மூடிய குருதிச் சுற்றோட்டம் உள்ளது, கூர்மையான நன்கு விருத்தியடைந்த கண்களும், நன்கு விருத்தியடைந்த மூளை மற்றும் நரம்புத் தொகுதியும் உள்ளன. இதனால் கடலில் ஆட்சியுள்ள உயிரினங்களில் சீபலோபோடா வகுப்பைச் சேர்ந்த ஒக்டோபசு, இராட்சத ஸ்குயிட்டு போன்ற உயிரினங்களும் அடங்குகின்றன. எனினும் பொதுவாக மெல்லுடலிகளின் உடலியல் கட்டமைப்பு அவ்வளவாக சிக்கலானதல்ல. மெல்லுடலிகள் ஆதிகால மனிதனின் உணவில் முக்கிய பங்கு வகித்தன. எனினும் தற்காலத்தில் கணவாய், மட்டி போன்றவை உணவாக உட்கொள்ளப்படுகின்றன. மெல்லுடலிகளின் மிகப் பெறுமதியான முக்கிய பயன்பாடு முத்து ஆகும்.

தனித்துவமான இயல்புகள்

மெல்லுடலிகள் தமக்கென்று தனித்துவமாக மென்மூடியொன்றையும் (Mantle), தனித்துவமான நரம்புத் தொகுதியையும் கொண்டுள்ளன. பொதுவாக அனைத்து மெல்லுடலிகளும் துண்டுபடாத உடலையும் இரட்டைச் சமச்சீரையும் கொண்டுள்ளன[3]. அனைத்து மெல்லுடலிகளும் கொண்டுள்ள இயல்புகள்[4][5].:

 • உடலின் முதுகுப்புறம் காணப்படும் மென்மூடி. மென்மூடி ஓட்டை உருவாக்குவதற்கான சுரப்புகளைச் சுரக்கும். மென்மூடிக் குழியும் காணப்படும்.
 • குதமும் இலிங்கக் கான்களும் மென்மூடிக் குழியினுள் திறக்கின்றன.
 • இரண்டு சோடி பிரதான நரம்பு நாண்கள்

வரையறை

மெல்லுடலிகளின் உடல் அமைப்பில் சுவாசம் மற்றும் கழிவுநீக்கம் நரம்பு மண்டல அமைப்புகள் அடங்கிய ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உடற்குழி காணப்படுகிறது.பெரும்பாலான மெல்லுடலிகள் சுண்ணாம்பு ஓட்டினை (calcareous shell) கவச உறையாகக் கொண்டுள்ளன[6]. மெல்லுடலிகளானது மாறுபட்ட உடல் அமைப்புகளுடன் வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. சிலவற்றின் பண்புகளை அனைத்து மெல்லுடலிகளுக்கும் பொருத்தி வரையறை செய்வது சிரமமானதாகும் [7].

இவை தவிர சில பண்புகள் கீழ்கண்டவாறு பல்வேறு இனங்களில் மாறுபடுகிறது

உடலமைப்பியல்

 src=
மெல்லுடலி ஒன்றின் பொதுவான உடலியற் கட்டமைப்பு

மெல்லுடலிகளின் உடல் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அவைகள் தலை, உடல் மற்றும் பாதம் ஆகும். முளையவியலின் அடிப்படையில் இவை புரொட்டோஸ்டோம் விலங்குகளாகும். இவற்றின் உடல் புற,இடை,அக முதலுருப் படைகளான Triploblastica விலங்குகளாகும்.

சுற்றோட்டத் தொகுதி

அனேகமான மெல்லுடலிகளின் சுற்றோட்டத் தொகுதி திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதியாகும். இவற்றில் உடற்குழி காணப்பட்டாலும் உடலுறுப்புக்களைச் சுற்றியுள்ள சொற்பளவு பாய்பொருளாக மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவற்றின் உடலில் உடற்குழியை விட குருதிக் குழியே சிறப்பாக விருத்தியடைந்துள்ளது. இக்குருதிக் குழி நீர்நிலையியல் வன்கூடாகத் தொழிற்பட்டு மென்னுடலியின் உடலுக்கு ஓரளவு வலிமையைத் தருகின்றது. குருதியில் பிரதான ஆக்சிசன் காவியாக ஈமோசையனின் நிறப்பொருள் உள்ளது. இதில் முள்ளந்தண்டுளிகளில் உள்ள இரும்புக்குப் பதிலாக செம்பு உலோகம் காணப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

சமிபாடு

 src=
= உணவு
= ஒடென்டோபோர் பட்டி
= தசைகள்
 src=
 src=
நத்தையின் வறுகியின் கட்டமைப்பு.

மெல்லுடலிகள் தசைப்பிடிப்பான வாயையும், கைட்டினால் ஆக்கப்பட்ட வறுகியையும் கொண்டுள்ளன. வறுகியில் கைட்டினால் ஆன பற்கள் உள்ளன. இப்பற்கள் உணவுண்ணும் போது இழக்கப்பட மீண்டும் மீண்டும் வளர்வனவாகும். வறுகியைப் பயன்படுத்தி அல்காப் படைகளைச் சுரண்டி உட்கொள்ளக்கூடியதாக உள்ளது. இவற்றின் சமிபாட்டுத் தொகுதியில் சீதமும் பிசிரும் உள்ளன. சீதமும் பிசிரும் உணவை சமிபாட்டுத் தொகுதியின் உட்பகுதியை நோக்கித் தள்ளி விடுவதில் உதவுகின்றன. உட்கொள்ளப்படும் உணவில் கனியுப்புக்கள் வேறாகவும், உணவுப் பகுதி வேறாகவும் சமிபாடு செய்யப்படுகின்றன. உணவு சீக்கம் எனும் வெளியேறும் துளையற்ற பகுதியினுள் சேதன உணவு அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றது. கனியுப்புக்களில் மேலதிகமானவை வெளியேற்றப்படுகின்றன. பிசிர்களால் உணவுத்துகள்களை வடித்துண்ணுகின்ற இருவால்விகளில் வறுகி காணப்படுவதில்லை.

சுவாசத் தொகுதி

பெரும்பாலான மெல்லுடலிகள் மீன்களைப் போன்று செவுள்கள்களால் சுவாசிக்கின்றன. அனேகமான இனங்களில் இரண்டு சோடிப் செவுள்கள்களும் சிலவற்றில் ஒரு செவுள் மட்டுமே காணப்படும். செவுள்கள் இறகு போன்ற வடிவத்துடன் காணப்படுகிறது. சில சிற்றினங்களில் வெவுள்கள் ஒரு பக்கம் இழையங்களைக் கொண்டுள்ளன.அவை உடலின் உட்பகுதியை இரண்டாகப் பிரிக்கிறது அதனால் தண்ணீர் கீழே அடிப் பரப்பருகே உள்ளிழுத்து, மேல் நோக்கி வெளியேறும்.செவுள்களில் உள்ள இறகு அமைப்பானது மூன்று வகையான குறு இழைத் தூவிகளைக் (cillia) கொண்டிருக்கும்.அவற்றுள் ஒன்று உட்செல்லும் நீரினை உட்பகுதிக்குள் அனுப்புகிறது. மற்ற இரு தூவிகளும் செவுள்களை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ள உதவுகின்றன.மெல்லுடலிகளில் காணப்படும் ஆஸ்பரேடியா என்றழைக்கப்படும் கடுமணவுணரி ஏதேனும் வேதிய நச்சுக்களை அடையாளம் கண்டுகொண்டால் உடல் பகுதிக்குள் வண்டல்படிவுகளை உட்செலுத்துகிறது. மேலும் நச்சுகள் நிற்கும் வரை தூவிகள் இயங்குவதை நிறுத்துகிறது.ஒவ்வொரு செவுள்களும் உட்குழிக்குள் உள்நுழையும் குருதிக் குழாயையும் இதயத்திற்கு வெளிச்செலுத்தும் வெளிக்குழாயையும் கொண்டுள்ளன.

இனப்பெருக்கம்

 src=
பிசிர்ப் படை
பிசிர்ப் படை
இரைப்பை
வாய்
பிசிர்ப் படை
இடைமுதலுருப்படை
குதம்
/// = cilia
 src=
 src=
சக்கரந்தாங்கிக் குடம்பி

பெரும்பாலான இனங்கள் ஒருபாலானவை. சில நத்தையினங்கள் இருபாலானவை. மெல்லுடலிகள் முட்டையீனும் உயிரினங்களாகும். அனேகமான இனங்களில் புறக்கருக்கட்டலே நிகழ்கின்றது. கருக்கட்டலின் பின் சக்கரந்தாங்கிக் குடம்பி, வெலிஜர் குடம்பி அல்லது சிறிய முழுவுடலிகள் வெளியேறுகின்றன. சக்கரத்தாங்கிக் குடம்பிகளே அனேகமான மெல்லுடலிகளின் குடம்பிப் பருவமாகும். சக்கரந்தாங்கிக் குடம்பிகள் சிறிய உணவுத்துகள்களை வடித்துண்ணும் குடம்பிகளாகும்.

வகைப்பாட்டியல்

மெல்லுடலிகளின் முக்கியமான மூன்று வகைகளாவன:வயிற்றுக்காலிகள், இருவோட்டினம், தலைக்காலிகள். நத்தை முதலியன வயிற்றுக்காலி வகுப்பையும் மட்டி, கிளிஞ்சல் முதலியன இருவோட்டினத்தையும், கணவாய் முதலியன தலைக்காலி வகுப்பையும் சேர்ந்தவை [15].

உணவு

அனேகமான மெல்லுடலிகள் தாவரவுண்ணிகளாக அல்லது வடித்துண்ணிகளாக உள்ளன. தாவரவுண்ணிகள் அல்காக்களைச் தமது வறுகிகளைக் கொண்டு சுரண்டி உட்கொள்ளுகின்றன. கெல்ப் போன்ற இராட்சத அல்காக்கள் நத்தை போன்ற மெல்லுடலிகளால் உணவாக உட்கொள்ளப்படுகின்றன. சிப்பி போன்ற இருவால்வுக்கள் வடித்துண்ணிகளாகும். இவை தமது பூக்களூடாக உணவுத்துகள்கள் கரைந்துள்ள நீரைச் செலுத்துவதனால் உணவையும், ஆக்சிசனையும் வடித்தெடுத்து உட்கொள்கின்றன. ஒக்டோபஸ் போன்ற சீபலோபோடாக்கள் ஊனுண்ணிகளாகும். இவை தமது கைகளால் இரையைக் கைப்பற்றி பலமான தசைச்செறிவுள்ள வறுகியால் இரையைக் கிழித்து உண்கின்றன.

படிமலர்ச்சி

பட்டியல்

 src=
ஓட்டிற்கு வெளியே, உடல் நீட்டும் மட்டிகள்

மேற்கோள்கள்

 1. Ponder, Winston F. and Lindberg, David R. (Eds.) (2008) Phylogeny and Evolution of the Mollusca. Berkeley: University of California Press. 481 pp. ISBN 978-0-520-25092-5.
 2. Mollusc. (n.d.). The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. Retrieved மார்ச் 19, 2008, from Dictionary.com website: http://dictionary.reference.com/browse/mollusc
 3. Hayward, PJ (1996). Handbook of the Marine Fauna of North-West Europe. Oxford University Press. பக். 484–628. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-19-854055-8.
 4. 4.0 4.1 Brusca, R.C. & Brusca, G.J. (2003). Invertebrates (2 ). Sinauer Associates. பக். 702. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-87893-097-3.
 5. Ruppert, pp. 284–291
 6. Hogan, C. Michael. (2010). "Calcium".. Ed. Jorgensen, A.; Cleveland, C.. National Council for Science and the Environment.
 7. Giribet, G.; Okusu, A, A.; Lindgren, A.R., A. R.; Huff, S.W., S. W.; Schrödl, M, M.; Nishiguchi, M.K., M. K. (May 2006). "Evidence for a clade composed of molluscs with serially repeated structures: monoplacophorans are related to chitons" (Free full text). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103 (20): 7723–7728. doi:10.1073/pnas.0602578103. பப்மெட்:16675549. பப்மெட் சென்ட்ரல்:1472512. Bibcode: 2006PNAS..103.7723G. http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=16675549.
 8. 8.0 8.1 8.2 Ruppert, pp. 291–292
 9. 9.0 9.1 Ruppert, pp. 292–298
 10. 10.0 10.1 Ruppert, pp. 298–300
 11. Ruppert, pp. 300–343
 12. Ruppert, pp. 343–367
 13. Ruppert, pp. 367–403
 14. 14.0 14.1 Ruppert, pp. 403–407
 15. அறிவியல் உலகம் ஓர் அறிமுகம்-6 (நீர்வாழ்வன) , என். சீனிவாசன், வித்யா பப்ளிகேசன்சு, சென்னை, 1999
 16. Haszprunar, G. (2001). "Mollusca (Molluscs)". Encyclopedia of Life Sciences. John Wiley & Sons, Ltd.. doi:10.1038/npg.els.0001598.
 17. Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D. (2004). Invertebrate Zoology (7 ). Brooks / Cole. பக். 300. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-03-025982-7.
 18. Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D. (2004). Invertebrate Zoology (7 ). Brooks / Cole. பக். 343. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-03-025982-7.
 19. Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D. (2004). Invertebrate Zoology (7 ). Brooks / Cole. பக். 367. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-03-025982-7.
 20. Clarkson, E.N.K., (1998). Invertebrate Palaeontology and Evolution. Blackwell. பக். 221. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-632-05238-4. http://books.google.com/?id=g1P2VaPQWfUC&pg=PA221&dq=%22Invertebrate+Palaeontology+and+Evolution%22+rostroconchia#PPA221,M1. பார்த்த நாள்: 2008-10-27.
 21. Runnegar, B.; Pojeta Jr, J. (October 1974). "Molluscan Phylogeny: the Paleontological Viewpoint". Science 186 (4161): 311–317. doi:10.1126/science.186.4161.311. பப்மெட்:17839855. Bibcode: 1974Sci...186..311R.
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
விக்கிபீடியா ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள்
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

மெல்லுடலி: Brief Summary ( التاميلية )

المقدمة من wikipedia emerging languages
 src= நத்தை-எமக்கு அதிகம் பழக்கமான மெல்லுடலியாகும்.

மெல்லுடலிகள் (Mollusca) என்பது முதுகெலும்பற்ற விலங்குகளில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய தொகுதி ஆகும். இதுவரை சுமார் 85,000 மெல்லுடலிகள் இனம் காணப்பட்டுள்ளன. இவை மிக மெலிதான ஓடுகளைக் கொண்டு இருக்கும்..

மெல்லுடலிகளில் மொத்தம் 100,000க்கும் மேற்பட்ட இனங்கள் இருந்துள்ளதாக புதைப்படிவங்களின் மூலம் அறியமுடிகிறது. மேலும் 70,000க்கும் அதிகமான சிற்றினங்கள் அற்றுப்போய்விட்டன. முத்துச்சிப்பி, கணவாய் முதலியன மெல்லுடலி வகையைச் சேர்ந்தன. வகைப்பாட்டியலில் மெல்லுடலிகள் பொதுவாக பத்து வகுப்புகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் இரண்டு வகுப்புகள் முற்றிலும் அற்றுப்போய்விட்டன.

மெல்லுடலிகள் முக்கியமான முதுகெலும்பற்ற விலங்குகளாகும். இவற்றுள் மிக மெதுவாக அசையும் நத்தை தொடக்கம் மிக வேகமாக நீந்தும் இராட்சத ஸ்குயிட்டுக்களும் அடங்குகின்றன. இவற்றின் உடல் பொதுவாக வழவழப்பானதாகவும், மென்மையானதாகவும் இருக்கும். பல இனங்கள் தம்மைச் சுற்றிப் பாதுகாப்புக்காக கல்சியம் காபனேற்றாலான ஓட்டைச் சுரக்கின்றன. இவற்றின் அடிப்பகுதியில் தசையாலான பாதமொன்று காணப்படும். ஒக்டோபசு போன்ற சீபலோபோடா விலங்குகளில் இப்பாதப் பகுதியே பல கைகளாகத் திரிபடைந்திருக்கும்.

மெல்லுடலிகளில் உணவுண்பதற்காகச் சிறப்பாகக் காணப்படும் உறுப்பு வறுகி (radula) ஆகும். இவை இவ்வுறுப்பைப் பயன்படுத்தியே உணவைக் கிழித்து உண்கின்றன. இவற்றின் குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி திறந்த தொகுதியாகும். மெல்லுடலிகளில் சீபலோபோடாக்களே மிகவும் சிக்கலான உடலியல் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. இவற்றில் பல கைகளுள்ளன, ஓடு பலவற்றில் காணப்படுவதில்லை, மூடிய குருதிச் சுற்றோட்டம் உள்ளது, கூர்மையான நன்கு விருத்தியடைந்த கண்களும், நன்கு விருத்தியடைந்த மூளை மற்றும் நரம்புத் தொகுதியும் உள்ளன. இதனால் கடலில் ஆட்சியுள்ள உயிரினங்களில் சீபலோபோடா வகுப்பைச் சேர்ந்த ஒக்டோபசு, இராட்சத ஸ்குயிட்டு போன்ற உயிரினங்களும் அடங்குகின்றன. எனினும் பொதுவாக மெல்லுடலிகளின் உடலியல் கட்டமைப்பு அவ்வளவாக சிக்கலானதல்ல. மெல்லுடலிகள் ஆதிகால மனிதனின் உணவில் முக்கிய பங்கு வகித்தன. எனினும் தற்காலத்தில் கணவாய், மட்டி போன்றவை உணவாக உட்கொள்ளப்படுகின்றன. மெல்லுடலிகளின் மிகப் பெறுமதியான முக்கிய பயன்பாடு முத்து ஆகும்.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
விக்கிபீடியா ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள்
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging languages

Ikinyamushongo ( الكينيارواندية )

المقدمة من wikipedia emerging_languages
 src=
Ikinyamushongo
 src=
Ibinyamushongo

Ikinyamushongo: (ubuke: Ibinyamushongo ; izina ry’ubumenyi mu kilatini : Mollusca, mu gifaransa: escargot). ni inyamaswa.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia abanditsi n'abanditsi
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging_languages

Mollusca ( الفيجية )

المقدمة من wikipedia emerging_languages

Na Mollusca sa ikarua ni phylum levu duadua ni invertebrate ni oti na arthropoda.

Mollusca sai koya na sotia digitaki levu duadua ni phylum, okati kina na 23% ni yacadratou taucoko na sotia digitaki ituvatuva. E vuqa talega na molluscs era bula tiko ena freshwater kei na habitats vakateresitieli. Era sa rabailevu sara, sega walega ena kena levu kei na kena anatomical, ia sa vakakina ena me kei na vaka.

Na ituvaki raraba levu duadua ni yagodra na molluscs e dua na itutuvi e qara na kena vakayagataki na cegu kei na excretion, kei na ituvatuva ni ivakarau ni rere. E vuqa era calcareous Vivili.

 src=
Tonicella lineata
 src=
Cypraea chinensis
 src=
Mollusca Vivili
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging_languages

Mołusco ( Vec )

المقدمة من wikipedia emerging_languages

I moluschi (Mollusca) i xè un filum de animali invertebradi. Xè conosude 93 000 specie viventi. Ghe xè moluschi de medio marin, nele acque dolci e nel' intorno terestre. I xè un grupo molto diversificato, in dimensioni, in anatomia structurale, comportamento e habitat.

I xè animali dal corpo morbido, dove se pol diferenciar la masa viscerale (dove i ga i organi digestivi, respiratori e riprodutori) e un pie muscoloso, che' l ghe servi per moverse. Prima tuti i gaveva carapace, ma dopo alcuni se ga evoluti fino perderla.

El phylum ga nove o dieze clasi, due i xè fosili. I gasteropodi (sciùs e Slecànč) xè i moluschi più numerosi in numero de specie clasificade, i xè i 80% del total dei moluschi conosui. Alcuni moluschi cefalopodi, per esempio calamari, sepie e polpi, i ga' l sistema neurologico più avanzado dei animali invertebradi. El calamaro colosal xè el invertebrado più grande conosudo.

La scienza che studia i moluschi xè la malacologia.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging_languages

Зөөлэн бэетэн ( Bxr )

المقدمة من wikipedia emerging_languages

Зөөлэн бэетэн гү, али дун хорхой (латаар 'Mollusca') — һээр нюруугүй амитадай хүрээ. Зөөлэн бэетэнэй зүйлнүүдэй тогтоолго олон ном зохёолдо 100 мянганһаа [1] 200 мянган болотор [2] татагалзана. Россида 2900 оршом зүйлнүүд байна[3]. Энэ хүрээень 9 али 10 ангида хубаагдана, эдэ хоёр ангинууд усадхагдаһан байна. Дун хорхой Дэлхэйн хамаг амидаралай оршон байдалые ашаглаһан: тэнгисэй ба сэнхир уһанай сүнхэрэгүүд, хүрьһэн, газарай-агаарай оршон байдал. Зарим дун хорхой ондоо амитадай саг зуурын гү, али саг үргэлжын шэмэгшэд болоһон.

Зүүлтэ

 1. Шарова, 2002, с. 276
 2. Ponder, Lindberg, 2008, p. 1
 3. Высшие таксоны животных: данные о числе видов для России и всего мира. ЗООИНТ. Зоологический институт Российской академии наук. the original on 2013-07-15 үдэрһөө архивлагдаһан. 2013-07-13 үдэртэ хандаһан.

Ном зохёол

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia emerging_languages

Mollusca ( الإنجليزية )

المقدمة من wikipedia EN

 src=
Cornu aspersum (formerly Helix aspersa) – a common land snail

Mollusca is the second-largest phylum of invertebrate animals after the Arthropoda. The members are known as molluscs or mollusks[a] (/ˈmɒləsk/). Around 85,000 extant species of molluscs are recognized.[3] The number of fossil species is estimated between 60,000 and 100,000 additional species.[4] The proportion of undescribed species is very high. Many taxa remain poorly studied.[5]

Molluscs are the largest marine phylum, comprising about 23% of all the named marine organisms. Numerous molluscs also live in freshwater and terrestrial habitats. They are highly diverse, not just in size and anatomical structure, but also in behaviour and habitat. The phylum is typically divided into 7 or 8[6] taxonomic classes, of which two are entirely extinct. Cephalopod molluscs, such as squid, cuttlefish, and octopuses, are among the most neurologically advanced of all invertebrates—and either the giant squid or the colossal squid is the largest known invertebrate species. The gastropods (snails and slugs) are by far the most numerous molluscs and account for 80% of the total classified species.

The three most universal features defining modern molluscs are a mantle with a significant cavity used for breathing and excretion, the presence of a radula (except for bivalves), and the structure of the nervous system. Other than these common elements, molluscs express great morphological diversity, so many textbooks base their descriptions on a "hypothetical ancestral mollusc" (see image below). This has a single, "limpet-like" shell on top, which is made of proteins and chitin reinforced with calcium carbonate, and is secreted by a mantle covering the whole upper surface. The underside of the animal consists of a single muscular "foot". Although molluscs are coelomates, the coelom tends to be small. The main body cavity is a hemocoel through which blood circulates; as such, their circulatory systems are mainly open. The "generalized" mollusc's feeding system consists of a rasping "tongue", the radula, and a complex digestive system in which exuded mucus and microscopic, muscle-powered "hairs" called cilia play various important roles. The generalized mollusc has two paired nerve cords, or three in bivalves. The brain, in species that have one, encircles the esophagus. Most molluscs have eyes, and all have sensors to detect chemicals, vibrations, and touch. The simplest type of molluscan reproductive system relies on external fertilization, but more complex variations occur. Nearly all produce eggs, from which may emerge trochophore larvae, more complex veliger larvae, or miniature adults. The coelomic cavity is reduced. They have an open circulatory system and kidney-like organs for excretion.

Good evidence exists for the appearance of gastropods, cephalopods, and bivalves in the Cambrian period, 541–485.4 million years ago. However, the evolutionary history both of molluscs' emergence from the ancestral Lophotrochozoa and of their diversification into the well-known living and fossil forms are still subjects of vigorous debate among scientists.

 src=
Fossilized ammonite displayed at the National Museum of the Philippines

Molluscs have been and still are an important food source for anatomically modern humans. A risk of food poisoning exists from toxins that can accumulate in certain molluscs under specific conditions, however, and because of this, many countries have regulations to reduce this risk. Molluscs have, for centuries, also been the source of important luxury goods, notably pearls, mother of pearl, Tyrian purple dye, and sea silk. Their shells have also been used as money in some preindustrial societies.

Mollusc species can also represent hazards or pests for human activities. The bite of the blue-ringed octopus is often fatal, and that of Octopus apollyon causes inflammation that can last over a month. Stings from a few species of large tropical cone shells can also kill, but their sophisticated, though easily produced, venoms have become important tools in neurological research. Schistosomiasis (also known as bilharzia, bilharziosis, or snail fever) is transmitted to humans by water snail hosts, and affects about 200 million people. Snails and slugs can also be serious agricultural pests, and accidental or deliberate introduction of some snail species into new environments has seriously damaged some ecosystems.

Etymology

The words mollusc and mollusk are both derived from the French mollusque, which originated from the Latin molluscus, from mollis, soft. Molluscus was itself an adaptation of Aristotle's τὰ μαλάκια ta malákia (the soft ones; < μαλακός malakós "soft"), which he applied inter alia to cuttlefish.[7][8] The scientific study of molluscs is accordingly called malacology.[9]

The name Molluscoida was formerly used to denote a division of the animal kingdom containing the brachiopods, bryozoans, and tunicates, the members of the three groups having been supposed to somewhat resemble the molluscs. As now known, these groups have no relation to molluscs, and very little to one another, so the name Molluscoida has been abandoned.[10]

Definition

The most universal features of the body structure of molluscs are a mantle with a significant cavity used for breathing and excretion, and the organization of the nervous system. Many have a calcareous shell.[11]

Molluscs have developed such a varied range of body structures, finding synapomorphies (defining characteristics) to apply to all modern groups is difficult.[12] The most general characteristic of molluscs is they are unsegmented and bilaterally symmetrical.[13] The following are present in all modern molluscs:[14][16]

Other characteristics that commonly appear in textbooks have significant exceptions:

Diversity

 src=
Diversity and variability of shells of molluscs on display
 src=
About 80% of all known mollusc species are gastropods (snails and slugs), including this cowry (a sea snail).[17]

Estimates of accepted described living species of molluscs vary from 50,000 to a maximum of 120,000 species.[1] The total number of described species is difficult to estimate because of unresolved synonymy. In 1969 David Nicol estimated the probable total number of living mollusc species at 107,000 of which were about 12,000 fresh-water gastropods and 35,000 terrestrial. The Bivalvia would comprise about 14% of the total and the other five classes less than 2% of the living molluscs.[18] In 2009, Chapman estimated the number of described living mollusc species at 85,000.[1] Haszprunar in 2001 estimated about 93,000 named species,[19] which include 23% of all named marine organisms.[20] Molluscs are second only to arthropods in numbers of living animal species[17] — far behind the arthropods' 1,113,000 but well ahead of chordates' 52,000.[15](pFront endpaper) About 200,000 living species in total are estimated,[1][21] and 70,000 fossil species,[14] although the total number of mollusc species ever to have existed, whether or not preserved, must be many times greater than the number alive today.[22]

Molluscs have more varied forms than any other animal phylum. They include snails, slugs and other gastropods; clams and other bivalves; squids and other cephalopods; and other lesser-known but similarly distinctive subgroups. The majority of species still live in the oceans, from the seashores to the abyssal zone, but some form a significant part of the freshwater fauna and the terrestrial ecosystems. Molluscs are extremely diverse in tropical and temperate regions, but can be found at all latitudes.[12] About 80% of all known mollusc species are gastropods.[17] Cephalopoda such as squid, cuttlefish, and octopuses are among the neurologically most advanced of all invertebrates.[23] The giant squid, which until recently had not been observed alive in its adult form,[24] is one of the largest invertebrates, but a recently caught specimen of the colossal squid, 10 m (33 ft) long and weighing 500 kg (1,100 lb), may have overtaken it.[25]

Freshwater and terrestrial molluscs appear exceptionally vulnerable to extinction. Estimates of the numbers of nonmarine molluscs vary widely, partly because many regions have not been thoroughly surveyed. There is also a shortage of specialists who can identify all the animals in any one area to species. However, in 2004 the IUCN Red List of Threatened Species included nearly 2,000 endangered nonmarine molluscs. For comparison, the great majority of mollusc species are marine, but only 41 of these appeared on the 2004 Red List. About 42% of recorded extinctions since the year 1500 are of molluscs, consisting almost entirely of nonmarine species.[26]

Hypothetical ancestral mollusc

 src=
Anatomical diagram of a hypothetical ancestral mollusc

Because of the great range of anatomical diversity among molluscs, many textbooks start the subject of molluscan anatomy by describing what is called an archi-mollusc, hypothetical generalized mollusc, or hypothetical ancestral mollusc (HAM) to illustrate the most common features found within the phylum. The depiction is visually rather similar to modern monoplacophorans.[12][16][27]

The generalized mollusc is bilaterally symmetrical and has a single, "limpet-like" shell on top. The shell is secreted by a mantle covering the upper surface. The underside consists of a single muscular "foot".[16] The visceral mass, or visceropallium, is the soft, nonmuscular metabolic region of the mollusc. It contains the body organs.[13]

Mantle and mantle cavity

The mantle cavity, a fold in the mantle, encloses a significant amount of space. It is lined with epidermis, and is exposed, according to habitat, to sea, fresh water or air. The cavity was at the rear in the earliest molluscs, but its position now varies from group to group. The anus, a pair of osphradia (chemical sensors) in the incoming "lane", the hindmost pair of gills and the exit openings of the nephridia ("kidneys") and gonads (reproductive organs) are in the mantle cavity.[16] The whole soft body of bivalves lies within an enlarged mantle cavity.[13]

Shell

The mantle edge secretes a shell (secondarily absent in a number of taxonomic groups, such as the nudibranchs[13]) that consists of mainly chitin and conchiolin (a protein hardened with calcium carbonate),[16][28] except the outermost layer, which in almost all cases is all conchiolin (see periostracum).[16] Molluscs never use phosphate to construct their hard parts,[29] with the questionable exception of Cobcrephora.[30] While most mollusc shells are composed mainly of aragonite, those gastropods that lay eggs with a hard shell use calcite (sometimes with traces of aragonite) to construct the eggshells.[31]

The shell consists of three layers: the outer layer (the periostracum) made of organic matter, a middle layer made of columnar calcite, and an inner layer consisting of laminated calcite, often nacreous.[13]

In some forms the shell contains openings. In abalones there are holes in the shell used for respiration and the release of egg and sperm, in the nautilus a string of tissue called the siphuncle goes through all the chambers, and the eight plates that make up the shell of chitons are penetrated with living tissue with nerves and sensory structures.[32]

Foot

A 50-second video of snails (most likely Natica chemnitzi and Cerithium stercusmuscaram) feeding on the sea floor in the Gulf of California, Puerto Peñasco, Mexico

The underside consists of a muscular foot, which has adapted to different purposes in different classes.[33] The foot carries a pair of statocysts, which act as balance sensors. In gastropods, it secretes mucus as a lubricant to aid movement. In forms having only a top shell, such as limpets, the foot acts as a sucker attaching the animal to a hard surface, and the vertical muscles clamp the shell down over it; in other molluscs, the vertical muscles pull the foot and other exposed soft parts into the shell.[16] In bivalves, the foot is adapted for burrowing into the sediment;[33] in cephalopods it is used for jet propulsion,[33] and the tentacles and arms are derived from the foot.[34]

Circulatory system

Most molluscs' circulatory systems are mainly open. Although molluscs are coelomates, their coeloms are reduced to fairly small spaces enclosing the heart and gonads. The main body cavity is a hemocoel through which blood and coelomic fluid circulate and which encloses most of the other internal organs. These hemocoelic spaces act as an efficient hydrostatic skeleton.[13] The blood of these molluscs contains the respiratory pigment hemocyanin as an oxygen-carrier. The heart consists of one or more pairs of atria (auricles), which receive oxygenated blood from the gills and pump it to the ventricle, which pumps it into the aorta (main artery), which is fairly short and opens into the hemocoel.[16] The atria of the heart also function as part of the excretory system by filtering waste products out of the blood and dumping it into the coelom as urine. A pair of nephridia ("little kidneys") to the rear of and connected to the coelom extracts any re-usable materials from the urine and dumps additional waste products into it, and then ejects it via tubes that discharge into the mantle cavity.[16]

Exceptions to the above are the molluscs Planorbidae or ram's horn snails, which are air-breathing snails that use iron-based hemoglobin instead of the copper-based hemocyanin to carry oxygen through their blood.

Respiration

Most molluscs have only one pair of gills, or even only a singular gill. Generally, the gills are rather like feathers in shape, although some species have gills with filaments on only one side. They divide the mantle cavity so water enters near the bottom and exits near the top. Their filaments have three kinds of cilia, one of which drives the water current through the mantle cavity, while the other two help to keep the gills clean. If the osphradia detect noxious chemicals or possibly sediment entering the mantle cavity, the gills' cilia may stop beating until the unwelcome intrusions have ceased. Each gill has an incoming blood vessel connected to the hemocoel and an outgoing one to the heart.[16]

Eating, digestion, and excretion

 src=
Snail radula at work
= Food = Radula
= Muscles
= Odontophore "belt"

Members of the mollusc family use intracellular digestion to function. Most molluscs have muscular mouths with radulae, "tongues", bearing many rows of chitinous teeth, which are replaced from the rear as they wear out. The radula primarily functions to scrape bacteria and algae off rocks, and is associated with the odontophore, a cartilaginous supporting organ.[13] The radula is unique to the molluscs and has no equivalent in any other animal.

Molluscs' mouths also contain glands that secrete slimy mucus, to which the food sticks. Beating cilia (tiny "hairs") drive the mucus towards the stomach, so the mucus forms a long string called a "food string".[16]

At the tapered rear end of the stomach and projecting slightly into the hindgut is the prostyle, a backward-pointing cone of feces and mucus, which is rotated by further cilia so it acts as a bobbin, winding the mucus string onto itself. Before the mucus string reaches the prostyle, the acidity of the stomach makes the mucus less sticky and frees particles from it.[16]

The particles are sorted by yet another group of cilia, which send the smaller particles, mainly minerals, to the prostyle so eventually they are excreted, while the larger ones, mainly food, are sent to the stomach's cecum (a pouch with no other exit) to be digested. The sorting process is by no means perfect.[16]

Periodically, circular muscles at the hindgut's entrance pinch off and excrete a piece of the prostyle, preventing the prostyle from growing too large. The anus, in the part of the mantle cavity, is swept by the outgoing "lane" of the current created by the gills. Carnivorous molluscs usually have simpler digestive systems.[16]

As the head has largely disappeared in bivalves, the mouth has been equipped with labial palps (two on each side of the mouth) to collect the detritus from its mucus.[13]

Nervous system

 src=
Simplified diagram of the mollusc nervous system

The cephalic molluscs have two pairs of main nerve cords organized around a number of paired ganglia, the visceral cords serving the internal organs and the pedal ones serving the foot. Most pairs of corresponding ganglia on both sides of the body are linked by commissures (relatively large bundles of nerves). The ganglia above the gut are the cerebral, the pleural, and the visceral, which are located above the esophagus (gullet). The pedal ganglia, which control the foot, are below the esophagus and their commissure and connectives to the cerebral and pleural ganglia surround the esophagus in a circumesophageal nerve ring or nerve collar.[16]

The acephalic molluscs (i.e., bivalves) also have this ring but it is less obvious and less important. The bivalves have only three pairs of ganglia— cerebral, pedal, and visceral— with the visceral as the largest and most important of the three functioning as the principal center of "thinking". Some such as the scallops have eyes around the edges of their shells which connect to a pair of looped nerves and which provide the ability to distinguish between light and shadow.

Reproduction

 src=
Apical tuft (cilia)
Prototroch (cilia)
Stomach
Mouth
Metatroch (cilia)
Mesoderm
Anus
/// = cilia
 src=
Trochophore larva[35]

The simplest molluscan reproductive system relies on external fertilization, but with more complex variations. All produce eggs, from which may emerge trochophore larvae, more complex veliger larvae, or miniature adults. Two gonads sit next to the coelom, a small cavity that surrounds the heart, into which they shed ova or sperm. The nephridia extract the gametes from the coelom and emit them into the mantle cavity. Molluscs that use such a system remain of one sex all their lives and rely on external fertilization. Some molluscs use internal fertilization and/or are hermaphrodites, functioning as both sexes; both of these methods require more complex reproductive systems.[16]

The most basic molluscan larva is a trochophore, which is planktonic and feeds on floating food particles by using the two bands of cilia around its "equator" to sweep food into the mouth, which uses more cilia to drive them into the stomach, which uses further cilia to expel undigested remains through the anus. New tissue grows in the bands of mesoderm in the interior, so the apical tuft and anus are pushed further apart as the animal grows. The trochophore stage is often succeeded by a veliger stage in which the prototroch, the "equatorial" band of cilia nearest the apical tuft, develops into the velum ("veil"), a pair of cilia-bearing lobes with which the larva swims. Eventually, the larva sinks to the seafloor and metamorphoses into the adult form. While metamorphosis is the usual state in molluscs, the cephalopods differ in exhibiting direct development: the hatchling is a 'miniaturized' form of the adult.[36] The development of molluscs is of particular interest in the field of ocean acidification as environmental stress is recognized to affect the settlement, metamorphosis, and survival of larvae. [37]

Ecology

Feeding

Most molluscs are herbivorous, grazing on algae or filter feeders. For those grazing, two feeding strategies are predominant. Some feed on microscopic, filamentous algae, often using their radula as a 'rake' to comb up filaments from the sea floor. Others feed on macroscopic 'plants' such as kelp, rasping the plant surface with its radula. To employ this strategy, the plant has to be large enough for the mollusc to 'sit' on, so smaller macroscopic plants are not as often eaten as their larger counterparts.[38] Filter feeders are molluscs that feed by straining suspended matter and food particles from water, typically by passing the water over their gills. Most bivalves are filter feeders, which can be measured through clearance rates. Research has demonstrated that environmental stress can affect the feeding of bivalves by altering the energy budget of organisms. [37]

Cephalopods are primarily predatory, and the radula takes a secondary role to the jaws and tentacles in food acquisition. The monoplacophoran Neopilina uses its radula in the usual fashion, but its diet includes protists such as the xenophyophore Stannophyllum.[39] Sacoglossan sea-slugs suck the sap from algae, using their one-row radula to pierce the cell walls,[40] whereas dorid nudibranchs and some Vetigastropoda feed on sponges[41][42] and others feed on hydroids.[43] (An extensive list of molluscs with unusual feeding habits is available in the appendix of GRAHAM, A. (1955). "Molluscan diets". Journal of Molluscan Studies. 31 (3–4): 144..)

Classification

Opinions vary about the number of classes of molluscs; for example, the table below shows seven living classes,[19] and two extinct ones. Although they are unlikely to form a clade, some older works combine the Caudofoveata and Solenogasters into one class, the Aplacophora.[27][15](p291–292) Two of the commonly recognized "classes" are known only from fossils.[17]

Classification into higher taxa for these groups has been and remains problematic. A phylogenetic study suggests the Polyplacophora form a clade with a monophyletic Aplacophora.[46] Additionally, it suggests a sister taxon relationship exists between the Bivalvia and the Gastropoda. Tentaculita may also be in Mollusca (see Tentaculites).

Evolution

 src=
The use of love darts by the land snail Monachoides vicinus is a form of sexual selection

Fossil record

Good evidence exists for the appearance of gastropods (e.g., Aldanella), cephalopods (e.g., Plectronoceras, ?Nectocaris) and bivalves (Pojetaia, Fordilla) towards the middle of the Cambrian period, c. 500 million years ago, though arguably each of these may belong only to the stem lineage of their respective classes.[47] However, the evolutionary history both of the emergence of molluscs from the ancestral group Lophotrochozoa, and of their diversification into the well-known living and fossil forms, is still vigorously debated.

Debate occurs about whether some Ediacaran and Early Cambrian fossils really are molluscs. Kimberella, from about 555 million years ago, has been described by some paleontologists as "mollusc-like",[48][49] but others are unwilling to go further than "probable bilaterian",[50][51] if that.[52]

There is an even sharper debate about whether Wiwaxia, from about 505 million years ago, was a mollusc, and much of this centers on whether its feeding apparatus was a type of radula or more similar to that of some polychaete worms.[50][53] Nicholas Butterfield, who opposes the idea that Wiwaxia was a mollusc, has written that earlier microfossils from 515 to 510 million years ago are fragments of a genuinely mollusc-like radula.[54] This appears to contradict the concept that the ancestral molluscan radula was mineralized.[55]

 src=
The tiny Helcionellid fossil Yochelcionella is thought to be an early mollusc[45]
 src=
Spirally coiled shells appear in many gastropods.[15](pp300–343)

However, the Helcionellids, which first appear over 540 million years ago in Early Cambrian rocks from Siberia and China,[56][57] are thought to be early molluscs with rather snail-like shells. Shelled molluscs therefore predate the earliest trilobites.[45] Although most helcionellid fossils are only a few millimeters long, specimens a few centimeters long have also been found, most with more limpet-like shapes. The tiny specimens have been suggested to be juveniles and the larger ones adults.[58]

Some analyses of helcionellids concluded these were the earliest gastropods.[59] However, other scientists are not convinced these Early Cambrian fossils show clear signs of the torsion that identifies modern gastropods twists the internal organs so the anus lies above the head.[15](pp300–343)[60][61]

 src=
= Septa
 src=
Septa and siphuncle in nautiloid shell

Volborthella, some fossils of which predate 530 million years ago, was long thought to be a cephalopod, but discoveries of more detailed fossils showed its shell was not secreted, but built from grains of the mineral silicon dioxide (silica), and it was not divided into a series of compartments by septa as those of fossil shelled cephalopods and the living Nautilus are. Volborthella's classification is uncertain.[62] The Late Cambrian fossil Plectronoceras is now thought to be the earliest clearly cephalopod fossil, as its shell had septa and a siphuncle, a strand of tissue that Nautilus uses to remove water from compartments it has vacated as it grows, and which is also visible in fossil ammonite shells. However, Plectronoceras and other early cephalopods crept along the seafloor instead of swimming, as their shells contained a "ballast" of stony deposits on what is thought to be the underside, and had stripes and blotches on what is thought to be the upper surface.[63] All cephalopods with external shells except the nautiloids became extinct by the end of the Cretaceous period 65 million years ago.[64] However, the shell-less Coleoidea (squid, octopus, cuttlefish) are abundant today.[65]

The Early Cambrian fossils Fordilla and Pojetaia are regarded as bivalves.[66][67][68][69] "Modern-looking" bivalves appeared in the Ordovician period, 488 to 443 million years ago.[70] One bivalve group, the rudists, became major reef-builders in the Cretaceous, but became extinct in the Cretaceous–Paleogene extinction event.[71] Even so, bivalves remain abundant and diverse.

The Hyolitha are a class of extinct animals with a shell and operculum that may be molluscs. Authors who suggest they deserve their own phylum do not comment on the position of this phylum in the tree of life.[72]

Phylogeny

Lophotrochozoa

Brachiopods

    Mollusca      

Bivalves

   

Monoplacophorans
("limpet-like", "living fossils")

     

Gastropods
(snails, slugs, limpets, sea hares)

     

Cephalopods
(nautiloids, ammonites, octopus, squid, etc.)

   

Scaphopods (tusk shells)

             

Aplacophorans
(spicule-covered, worm-like)

   

Polyplacophorans (chitons)

        Halwaxiids

Wiwaxia

   

Halkieria

     

Orthrozanclus

     

Odontogriphus

     
A possible "family tree" of molluscs (2007).[73][74] Does not include annelid worms as the analysis concentrated on fossilizable "hard" features.[73]

The phylogeny (evolutionary "family tree") of molluscs is a controversial subject. In addition to the debates about whether Kimberella and any of the "halwaxiids" were molluscs or closely related to molluscs,[49][50][53][54] debates arise about the relationships between the classes of living molluscs.[51] In fact, some groups traditionally classified as molluscs may have to be redefined as distinct but related.[75]

Molluscs are generally regarded members of the Lophotrochozoa,[73] a group defined by having trochophore larvae and, in the case of living Lophophorata, a feeding structure called a lophophore. The other members of the Lophotrochozoa are the annelid worms and seven marine phyla.[76] The diagram on the right summarizes a phylogeny presented in 2007 without the annelid worms.

Because the relationships between the members of the family tree are uncertain, it is difficult to identify the features inherited from the last common ancestor of all molluscs.[77] For example, it is uncertain whether the ancestral mollusc was metameric (composed of repeating units)—if it was, that would suggest an origin from an annelid-like worm.[78] Scientists disagree about this: Giribet and colleagues concluded, in 2006, the repetition of gills and of the foot's retractor muscles were later developments,[12] while in 2007, Sigwart concluded the ancestral mollusc was metameric, and it had a foot used for creeping and a "shell" that was mineralized.[51] In one particular branch of the family tree, the shell of conchiferans is thought to have evolved from the spicules (small spines) of aplacophorans; but this is difficult to reconcile with the embryological origins of spicules.[77]

The molluscan shell appears to have originated from a mucus coating, which eventually stiffened into a cuticle. This would have been impermeable and thus forced the development of more sophisticated respiratory apparatus in the form of gills.[45] Eventually, the cuticle would have become mineralized,[45] using the same genetic machinery (engrailed) as most other bilaterian skeletons.[78] The first mollusc shell almost certainly was reinforced with the mineral aragonite.[28]

The evolutionary relationships within the molluscs are also debated, and the diagrams below show two widely supported reconstructions:

   

Polyplacophorans

    Conchifera

Monoplacophorans

     

Bivalves

   

Scaphopods

   

Gastropods

   

Cephalopods

       
The "Aculifera" hypothesis[73]

 
Molluscs    

Solenogastres

   

Caudofoveata

Testaria

Polyplacophorans

     

Monoplacophorans

     

Bivalves

   

Scaphopods

   

Gastropods

   

Cephalopods

           
The "Testaria" hypothesis[73]

Morphological analyses tend to recover a conchiferan clade that receives less support from molecular analyses,[79] although these results also lead to unexpected paraphylies, for instance scattering the bivalves throughout all other mollusc groups.[80]

However, an analysis in 2009 using both morphological and molecular phylogenetics comparisons concluded the molluscs are not monophyletic; in particular, Scaphopoda and Bivalvia are both separate, monophyletic lineages unrelated to the remaining molluscan classes; the traditional phylum Mollusca is polyphyletic, and it can only be made monophyletic if scaphopods and bivalves are excluded.[75] A 2010 analysis recovered the traditional conchiferan and aculiferan groups, and showed molluscs were monophyletic, demonstrating that available data for solenogastres was contaminated.[81] Current molecular data are insufficient to constrain the molluscan phylogeny, and since the methods used to determine the confidence in clades are prone to overestimation, it is risky to place too much emphasis even on the areas of which different studies agree.[82] Rather than eliminating unlikely relationships, the latest studies add new permutations of internal molluscan relationships, even bringing the conchiferan hypothesis into question.[83]

Human interaction

For millennia, molluscs have been a source of food for humans, as well as important luxury goods, notably pearls, mother of pearl, Tyrian purple dye, sea silk, and chemical compounds. Their shells have also been used as a form of currency in some preindustrial societies. A number of species of molluscs can bite or sting humans, and some have become agricultural pests.

Uses by humans

Molluscs, especially bivalves such as clams and mussels, have been an important food source since at least the advent of anatomically modern humans, and this has often resulted in overfishing.[84] Other commonly eaten molluscs include octopuses and squids, whelks, oysters, and scallops.[85] In 2005, China accounted for 80% of the global mollusc catch, netting almost 11,000,000 tonnes (11,000,000 long tons; 12,000,000 short tons). Within Europe, France remained the industry leader.[86] Some countries regulate importation and handling of molluscs and other seafood, mainly to minimize the poison risk from toxins that can sometimes accumulate in the animals.[87]

Photo of three circular metal cages in shallows, with docks, boathouses and palm trees in background
Saltwater pearl oyster farm in Seram, Indonesia

Most molluscs with shells can produce pearls, but only the pearls of bivalves and some gastropods, whose shells are lined with nacre, are valuable.[15](pp300–343, 367–403) The best natural pearls are produced by marine pearl oysters, Pinctada margaritifera and Pinctada mertensi, which live in the tropical and subtropical waters of the Pacific Ocean. Natural pearls form when a small foreign object gets stuck between the mantle and shell.

The two methods of culturing pearls insert either "seeds" or beads into oysters. The "seed" method uses grains of ground shell from freshwater mussels, and overharvesting for this purpose has endangered several freshwater mussel species in the southeastern United States.[15](pp367–403) The pearl industry is so important in some areas, significant sums of money are spent on monitoring the health of farmed molluscs.[88]

Mosaic of mustachioed, curly-haired man wearing crown and surrounded by halo
Byzantine Emperor Justinian I clad in Tyrian purple and wearing numerous pearls

Other luxury and high-status products were made from molluscs. Tyrian purple, made from the ink glands of murex shells, "fetched its weight in silver" in the fourth century BC, according to Theopompus.[89] The discovery of large numbers of Murex shells on Crete suggests the Minoans may have pioneered the extraction of "imperial purple" during the Middle Minoan period in the 20th–18th centuries BC, centuries before the Tyrians.[90][91] Sea silk is a fine, rare, and valuable fabric produced from the long silky threads (byssus) secreted by several bivalve molluscs, particularly Pinna nobilis, to attach themselves to the sea bed.[92] Procopius, writing on the Persian wars circa 550 CE, "stated that the five hereditary satraps (governors) of Armenia who received their insignia from the Roman Emperor were given chlamys (or cloaks) made from lana pinna. Apparently, only the ruling classes were allowed to wear these chlamys."[93]

Mollusc shells, including those of cowries, were used as a kind of money (shell money) in several preindustrial societies. However, these "currencies" generally differed in important ways from the standardized government-backed and -controlled money familiar to industrial societies. Some shell "currencies" were not used for commercial transactions, but mainly as social status displays at important occasions, such as weddings.[94] When used for commercial transactions, they functioned as commodity money, as a tradable commodity whose value differed from place to place, often as a result of difficulties in transport, and which was vulnerable to incurable inflation if more efficient transport or "goldrush" behavior appeared.[95]

Bioindicators

Bivalve molluscs are used as bioindicators to monitor the health of aquatic environments in both fresh water and the marine environments. Their population status or structure, physiology, behaviour or the level of contamination with elements or compounds can indicate the state of contamination status of the ecosystem. They are particularly useful since they are sessile so that they are representative of the environment where they are sampled or placed.[96] Potamopyrgus antipodarum is used by some water treatment plants to test for estrogen-mimicking pollutants from industrial agriculture.

Harmful to humans

Stings and bites

 src=
The blue-ringed octopus's rings are a warning signal; this octopus is alarmed, and its bite can kill.[97]

Some molluscs sting or bite, but deaths from mollusc venoms total less than 10% of those from jellyfish stings.[98]

All octopuses are venomous,[99] but only a few species pose a significant threat to humans. Blue-ringed octopuses in the genus Hapalochlaena, which live around Australia and New Guinea, bite humans only if severely provoked,[97] but their venom kills 25% of human victims. Another tropical species, Octopus apollyon, causes severe inflammation that can last for over a month even if treated correctly,[100] and the bite of Octopus rubescens can cause necrosis that lasts longer than one month if untreated, and headaches and weakness persisting for up to a week even if treated.[101]

Photo of cone on ocean bottom
Live cone snails can be dangerous to shell collectors, but are useful to neurology researchers.[102]

All species of cone snails are venomous and can sting painfully when handled, although many species are too small to pose much of a risk to humans, and only a few fatalities have been reliably reported. Their venom is a complex mixture of toxins, some fast-acting and others slower but deadlier.[102][98][103] The effects of individual cone-shell toxins on victims' nervous systems are so precise as to be useful tools for research in neurology, and the small size of their molecules makes it easy to synthesize them.[102][104]

Disease vectors

 src=
Skin vesicles created by the penetration of Schistosoma. (Source: CDC)

Schistosomiasis (also known as bilharzia, bilharziosis or snail fever), a disease caused by the fluke worm Schistosoma, is "second only to malaria as the most devastating parasitic disease in tropical countries. An estimated 200 million people in 74 countries are infected with the disease – 100 million in Africa alone."[105] The parasite has 13 known species, two of which infect humans. The parasite itself is not a mollusc, but all the species have freshwater snails as intermediate hosts.[106]

Pests

Some species of molluscs, particularly certain snails and slugs, can be serious crop pests,[107] and when introduced into new environments, can unbalance local ecosystems. One such pest, the giant African snail Achatina fulica, has been introduced to many parts of Asia, as well as to many islands in the Indian Ocean and Pacific Ocean. In the 1990s, this species reached the West Indies. Attempts to control it by introducing the predatory snail Euglandina rosea proved disastrous, as the predator ignored Achatina fulica and went on to extirpate several native snail species, instead.[108]

See also

Notes

 1. ^ The formerly dominant U.K. spelling mollusk is still used in the U.S. — see the reasons given by Gary Rosenberg (1996).[2] For the spelling mollusc, see the reasons given in: Brusca & Brusca. Invertebrates (2nd ed.)..

References

 1. ^ a b c d Chapman, A.D. (2009). Numbers of Living Species in Australia and the World (2nd (printed) ed.). Canberra: Australian Biological Resources Study. ISBN 978-0-642-56860-1. Retrieved 12 January 2010.; ISBN 978-0-642-56861-8 (online edition).
 2. ^ Rosenberg, Gary (1996). "Mollusckque - Mollusk vs. Mollusc". Archived from the original on 3 March 2012.
 3. ^ Rosenberg, Gary (2014). "A new critical estimate of named species-level diversity of the recent mollusca". American Malacological Bulletin. 32 (2): 308–322. doi:10.4003/006.032.0204. S2CID 86761029.
 4. ^ Taylor, P.D.; Lewis, D.N. (2005). Fossil Invertebrates. Harvard University Press.
 5. ^ Fedosov, Alexander E.; Puillandre, Nicolas (2012). "Phylogeny and taxonomy of the Kermia–Pseudodaphnella (Mollusca: Gastropoda: Raphitomidae) genus complex: A remarkable radiation via diversification of larval development" (PDF). Systematics and Biodiversity. 10 (4): 447–477. doi:10.1080/14772000.2012.753137. S2CID 55028766.
 6. ^ Phylogeny and evolution of the Mollusca. W. F. Ponder, David R. Lindberg. Berkeley: University of California Press. 2008. ISBN 978-0-520-25092-5. OCLC 152581003.CS1 maint: others (link)
 7. ^ μαλάκια, μαλακός. Liddell, Henry George; Scott, Robert; A Greek–English Lexicon at the Perseus Project.
 8. ^ Aristotle. "Book I part 1, Book IV part 1, etc.". History of Animals.
 9. ^ Little, L.; Fowler, H.W.; Coulson, J.; Onions, C.T., eds. (1964). "Malacology". Shorter Oxford English Dictionary. Oxford University press.
 10. ^ Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Molluscoida" . Encyclopædia Britannica. 18 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 675.
 11. ^ Hogan, C. Michael. (2010). "Calcium". In Jorgensen, A.; Cleveland, C. (eds.). Encyclopedia of Earth. National Council for Science and the Environment.
 12. ^ a b c d Giribet, G.; Okusu, A.; Lindgren, A.R.; Huff, S.W.; Schrödl, M.; Nishiguchi, M.K. (May 2006). "Evidence for a clade composed of molluscs with serially repeated structures: monoplacophorans are related to chitons". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 103 (20): 7723–7728. Bibcode:2006PNAS..103.7723G. doi:10.1073/pnas.0602578103. PMC 1472512. PMID 16675549.
 13. ^ a b c d e f g h Hayward, PJ (1996). Handbook of the Marine Fauna of North-West Europe. Oxford University Press. pp. 484–628. ISBN 978-0-19-854055-7.
 14. ^ a b c Brusca, R.C. & Brusca, G.J. (2003). Invertebrates (2 ed.). Sinauer Associates. p. 702. ISBN 978-0-87893-097-5.
 15. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Ruppert, E.E.; Fox, R.S.; Barnes, R.D. (2004). Invertebrate Zoology (7 ed.). Brooks / Cole. ISBN 978-0-03-025982-1.
 16. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p [15](p284–291)
 17. ^ a b c d Ponder, W.F.; Lindberg, D.R., eds. (2008). Phylogeny and Evolution of the Mollusca. Berkeley, CA: University of California Press. p. 481. ISBN 978-0-520-25092-5.
 18. ^ Nicol, David (June 1969). "The Number of Living Species of Molluscs". Systematic Zoology. 18 (2): 251–254. doi:10.2307/2412618. JSTOR 2412618.
 19. ^ a b c Haszprunar, G. (2001). "Mollusca (Molluscs)". Encyclopedia of Life Sciences. John Wiley & Sons, Ltd. doi:10.1038/npg.els.0001598. ISBN 978-0470016176.
 20. ^ Hancock, Rebecca (2008). "Recognising research on molluscs". Australian Museum. Archived from the original on 30 May 2009. Retrieved 9 March 2009.
 21. ^ Ponder, Winston F. & Lindberg, David R. (2004). "Phylogeny of the Molluscs" (Press release). World Congress of Malacology. Retrieved 9 March 2009.
 22. ^ Raup, David M. & Stanley, Steven M. (1978). Principles of Paleontology (2 ed.). W.H. Freeman and Co. pp. 4–5. ISBN 978-0716700227.
 23. ^ Barnes, R.S.K.; Calow, P.; Olive, P.J.W.; Golding, D.W.; Spicer, J.I. (2001). The Invertebrates: A synthesis (3 ed.). UK: Blackwell Science.
 24. ^ Kubodera, T.; Mori, K. (22 December 2005). "First-ever observations of a live giant squid in the wild" (PDF). Proceedings of the Royal Society B. 272 (1581): 2583–2586. doi:10.1098/rspb.2005.3158. PMC 1559985. PMID 16321779. Archived from the original (PDF) on 3 June 2016. Retrieved 22 October 2008.
 25. ^ Black, Richard (26 April 2008). "Colossal squid out of the freezer". BBC News. Retrieved 1 October 2008.
 26. ^ Lydeard, C.; Cowie, R.; Ponder, W.F.; et al. (April 2004). "The global decline of nonmarine mollusks" (PDF). BioScience. 54 (4): 321–330. doi:10.1641/0006-3568(2004)054[0321:TGDONM]2.0.CO;2. Archived from the original on March 31, 2007.CS1 maint: unfit URL (link)
 27. ^ a b Healy, J.M. (2001). "The Mollusca". In Anderson, D.T. (ed.). Invertebrate Zoology (2 ed.). Oxford University Press. pp. 120–171. ISBN 978-0-19-551368-4.
 28. ^ a b Porter, S. (June 1, 2007). "Seawater Chemistry and Early Carbonate Biomineralization". Science. 316 (5829): 1302. Bibcode:2007Sci...316.1302P. doi:10.1126/science.1137284. PMID 17540895. S2CID 27418253.
 29. ^ Yochelson, E. L. (1975). "Discussion of early Cambrian "molluscs"" (PDF). Journal of the Geological Society. 131 (6): 661–662. Bibcode:1975JGSoc.131..661.. doi:10.1144/gsjgs.131.6.0661. S2CID 219540340.
 30. ^ Cherns, L. (December 2004). "Early Palaeozoic diversification of chitons (Polyplacophora, Mollusca) based on new data from the Silurian of Gotland, Sweden". Lethaia. 37 (4): 445–456. doi:10.1080/00241160410002180.
 31. ^ Tompa, A. S. (December 1976). "A comparative study of the ultrastructure and mineralogy of calcified land snail eggs (Pulmonata: Stylommatophora)" (PDF). Journal of Morphology. 150 (4): 861–887. doi:10.1002/jmor.1051500406. hdl:2027.42/50263. PMID 30257539. S2CID 52844967.
 32. ^ Moore, Janet (21 September 2006). An Introduction to the Invertebrates. ISBN 9781139458474. Archived from the original on 2020-01-14. Retrieved 2019-06-04.
 33. ^ a b c Wilbur, Karl M.; Trueman, E.R.; Clarke, M.R., eds. (1985), The Mollusca, 11. Form and Function, New York: Academic Press, ISBN 0-12-728702-7 page 4
 34. ^ Shigeno, S.; Sasaki, T.; Moritaki, T.; Kasugai, T.; Vecchione, M.; Agata, K. (Jan 2008). "Evolution of the cephalopod head complex by assembly of multiple molluscan body parts: Evidence from Nautilus embryonic development". Journal of Morphology. 269 (1): 1–17. doi:10.1002/jmor.10564. PMID 17654542. S2CID 13109195.
 35. ^ Ruppert, E.E.; Fox, R.S. & Barnes, R.D. (2004). "Mollusca". Invertebrate Zoology (7th ed.). Brooks / Cole. pp. 290–291. ISBN 0030259827.
 36. ^ Marin, F.; Luquet, G. (October 2004). "Molluscan shell proteins". Comptes Rendus Palevol. 3 (6–7): 469. doi:10.1016/j.crpv.2004.07.009.
 37. ^ a b Ducker, James; Falkenberg, Laura J. (2020). "How the Pacific Oyster Responds to Ocean Acidification: Development and Application of a Meta-Analysis Based Adverse Outcome Pathway". Frontiers in Marine Science. 7. doi:10.3389/fmars.2020.597441. ISSN 2296-7745.
 38. ^ Steneck, R.S.; Watling, L. (July 1982). "Feeding capabilities and limitation of herbivorous molluscs: A functional group approach". Marine Biology. 68 (3): 299–319. doi:10.1007/BF00409596. S2CID 84207061.
 39. ^ Tendal O.S. (1985). "Xenophyophores (Protozoa, Sarcodina) in the diet of Neopilina galatheae (Mollusca, Monoplacophora)" (PDF). Galathea Report. 16: 95–98. Archived from the original (PDF) on 2012-11-30. Retrieved 2013-09-14.
 40. ^ Jensen, K. R. (February 1993). "Morphological adaptations and plasticity of radular teeth of the Sacoglossa (= Ascoglossa) (Mollusca: Opisthobranchia) in relation to their food plants". Biological Journal of the Linnean Society. 48 (2): 135–155. doi:10.1111/j.1095-8312.1993.tb00883.x.
 41. ^ Wägele, H. (March 1989). "Diet of some Antarctic nudibranchs (Gastropoda, Opisthobranchia, Nudibranchia)". Marine Biology. 100 (4): 439–441. doi:10.1007/BF00394819. S2CID 83444088.
 42. ^ Publishers, Bentham Science (July 1999). Current Organic Chemistry. Bentham Science Publishers.
 43. ^ Lambert, W.J. (1 October 1991). "Coexistence of hydroid-eating Nudibranchs: Do feeding biology and habitat use matter?".
 44. ^ Clarkson, E.N.K. (1998). Invertebrate Palaeontology and Evolution. Blackwell. p. 221. ISBN 978-0-632-05238-7.
 45. ^ a b c d e Runnegar, B.; Pojeta Jr, J. (October 1974). "Molluscan Phylogeny: the Paleontological Viewpoint". Science. 186 (4161): 311–317. Bibcode:1974Sci...186..311R. doi:10.1126/science.186.4161.311. JSTOR 1739764. PMID 17839855. S2CID 46429653.
 46. ^ Kocot, K. M.; Cannon, J. T.; Todt, C.; Citarella, M. R.; Kohn, A. B.; Meyer, A.; Santos, S. R.; Schander, C.; Moroz, L. L.; et al. (September 22, 2011). "Phylogenomics reveals deep molluscan relationships". Nature. 477 (7365): 452–456. Bibcode:2011Natur.477..452K. doi:10.1038/nature10382. PMC 4024475. PMID 21892190.
 47. ^ Budd, G. E. & Jensen, S. A critical reappraisal of the fossil record of the bilaterian phyla. Biol. Rev. 75, 253–295 (2000).
 48. ^ Fedonkin, M.A.; Waggoner, B.M. (August 28, 1997). "The Late Precambrian fossil Kimberella is a mollusc-like bilaterian organism". Nature. 388 (6645): 868. Bibcode:1997Natur.388..868F. doi:10.1038/42242. S2CID 4395089.
 49. ^ a b Fedonkin, M.A.; Simonetta, A.; Ivantsov, A.Y. (2007). "New data on Kimberella, the Vendian mollusc-like organism (White Sea region, Russia): palaeoecological and evolutionary implications" (PDF). Geological Society, London, Special Publications. 286 (1): 157–179. Bibcode:2007GSLSP.286..157F. doi:10.1144/SP286.12. S2CID 331187. Archived from the original (PDF) on 2012-11-22. Retrieved 2008-07-10.
 50. ^ a b c Butterfield, N.J. (2006). "Hooking some stem-group "worms": fossil lophotrochozoans in the Burgess Shale". BioEssays. 28 (12): 1161–6. doi:10.1002/bies.20507. PMID 17120226. S2CID 29130876.
 51. ^ a b c Sigwart, J. D.; Sutton, M. D. (October 2007). "Deep molluscan phylogeny: synthesis of palaeontological and neontological data". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 274 (1624): 2413–2419. doi:10.1098/rspb.2007.0701. PMC 2274978. PMID 17652065. For a summary, see "The Mollusca". University of California Museum of Paleontology. Retrieved 2008-10-02.
 52. ^ Budd, G. E., and S. Jensen. 2016: The origin of the animals and a "Savannah" hypothesis for early bilaterian evolution. Biological Reviews 7:Online ahead of print.
 53. ^ a b Caron, J.B.; Scheltema, A.; Schander, C.; Rudkin, D. (July 13, 2006). "A soft-bodied mollusc with radula from the Middle Cambrian Burgess Shale". Nature. 442 (7099): 159–163. Bibcode:2006Natur.442..159C. doi:10.1038/nature04894. hdl:1912/1404. PMID 16838013. S2CID 4431853.
 54. ^ a b Butterfield, N.J. (May 2008). "An Early Cambrian Radula". Journal of Paleontology. 82 (3): 543–554. doi:10.1666/07-066.1. S2CID 86083492.
 55. ^ Cruz, R.; Lins, U.; Farina, M. (1998). "Minerals of the radular apparatus of Falcidens sp. (Caudofoveata) and the evolutionary implications for the Phylum Mollusca". Biological Bulletin. 194 (2): 224–230. doi:10.2307/1543051. JSTOR 1543051. PMID 28570844.
 56. ^ Parkhaev, P. Yu. (2007). The Cambrian 'basement' of gastropod evolution. Geological Society, London, Special Publications. 286. pp. 415–421. Bibcode:2007GSLSP.286..415P. doi:10.1144/SP286.31. ISBN 978-1-86239-233-5. S2CID 130979274. Retrieved 2009-11-01.
 57. ^ Steiner, M.; Li, G.; Qian, Y.; Zhu, M.; Erdtmann, B.D. (2007). "Neoproterozoic to Early Cambrian small shelly fossil assemblages and a revised biostratigraphic correlation of the Yangtze Platform (China)". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 254 (1–2): 67. Bibcode:2007PPP...254...67S. doi:10.1016/j.palaeo.2007.03.046.
 58. ^ Mus, M.M.; Palacios, T.; Jensen, S. (2008). "Size of the earliest mollusks: Did small helcionellids grow to become large adults?". Geology. 36 (2): 175. Bibcode:2008Geo....36..175M. doi:10.1130/G24218A.1.
 59. ^ Landing, E.; Geyer, G.; Bartowski, K.E. (2002). "Latest Early Cambrian Small Shelly Fossils, Trilobites, and Hatch Hill Dysaerobic Interval on the Quebec Continental Slope". Journal of Paleontology. 76 (2): 287–305. doi:10.1666/0022-3360(2002)076<0287:LECSSF>2.0.CO;2. JSTOR 1307143.
 60. ^ Frýda, J.; Nützel, A.; Wagner, P.J. (2008). "Paleozoic Gastropoda". In Ponder, W.F.; Lindberg, D.R. (eds.). Phylogeny and evolution of the Mollusca. California Press. pp. 239–264. ISBN 978-0-520-25092-5.
 61. ^ Kouchinsky, A. (2000). "Shell microstructures in Early Cambrian molluscs" (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. 45 (2): 119–150. Retrieved 4 November 2009.
 62. ^ Hagadorn, J.W. & Waggoner, B.M. (2002). "The Early Cambrian problematic fossil Volborthella: New insights from the Basin and Range". In Corsetti, F.A. (ed.). Proterozoic-Cambrian of the Great Basin and Beyond, Pacific Section SEPM Book 93 (PDF). SEPM (Society for Sedimentary Geology). pp. 135–150. Archived from the original on 2006-09-11.CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 63. ^ Vickers-Rich, P.; Fenton, C.L.; Fenton, M.A.; Rich, T.H. (1997). The Fossil Book: A Record of Prehistoric Life. Courier Dover Publications. pp. 269–272. ISBN 978-0-486-29371-4.
 64. ^ Marshall C.R.; Ward P.D. (1996). "Sudden and Gradual Molluscan Extinctions in the Latest Cretaceous of Western European Tethys". Science. 274 (5291): 1360–1363. Bibcode:1996Sci...274.1360M. doi:10.1126/science.274.5291.1360. PMID 8910273. S2CID 1837900.
 65. ^ Monks, N. "A Broad Brush History of the Cephalopoda". Retrieved 2009-03-21.
 66. ^ Pojeta, J. (2000). "Cambrian Pelecypoda (Mollusca)". American Malacological Bulletin. 15: 157–166.
 67. ^ Schneider, J.A. (2001). "Bivalve systematics during the 20th century". Journal of Paleontology. 75 (6): 1119–1127. doi:10.1666/0022-3360(2001)075<1119:BSDTC>2.0.CO;2.
 68. ^ Gubanov, A.P.; Kouchinsky, A.V.; Peel, J.S. (2007). "The first evolutionary-adaptive lineage within fossil molluscs". Lethaia. 32 (2): 155. doi:10.1111/j.1502-3931.1999.tb00534.x.
 69. ^ Gubanov, A.P.; Peel, J.S. (2003). "The early Cambrian helcionelloid mollusc Anabarella Vostokova". Palaeontology. 46 (5): 1073–1087. doi:10.1111/1475-4983.00334.
 70. ^ Zong-Jie, F. (2006). "An introduction to Ordovician bivalves of southern China, with a discussion of the early evolution of the Bivalvia". Geological Journal. 41 (3–4): 303–328. doi:10.1002/gj.1048.
 71. ^ Raup, D.M.; Jablonski, D. (1993). "Geography of end-Cretaceous marine bivalve extinctions". Science. 260 (5110): 971–973. Bibcode:1993Sci...260..971R. doi:10.1126/science.11537491. PMID 11537491.
 72. ^ Malinky, J.M. (2009). "Permian Hyolithida from Australia: The Last of the Hyoliths?". Journal of Paleontology. 83: 147–152. doi:10.1666/08-094R.1. S2CID 85924056.
 73. ^ a b c d e Sigwart, J.D.; Sutton, M.D. (October 2007). "Deep molluscan phylogeny: synthesis of palaeontological and neontological data". Proceedings of the Royal Society B. 274 (1624): 2413–2419. doi:10.1098/rspb.2007.0701. PMC 2274978. PMID 17652065. For a summary, see "The Mollusca". University of California Museum of Paleontology. Retrieved 2008-10-02.
 74. ^ "The Mollusca". University of California Museum of Paleontology. Retrieved 2008-10-02.
 75. ^ a b Goloboff, Pablo A.; Catalano, Santiago A.; Mirande, J. Marcos; Szumik, Claudia A.; Arias, J. Salvador; Källersjö, Mari; Farris, James S. (2009). "Phylogenetic analysis of 73 060 taxa corroborates major eukaryotic groups". Cladistics. 25 (3): 211–230. doi:10.1111/j.1096-0031.2009.00255.x.
 76. ^ "Introduction to the Lophotrochozoa". University of California Museum of Paleontology. Retrieved 2008-10-02.
 77. ^ a b Henry, J.; Okusu, A.; Martindale, M. (2004). "The cell lineage of the polyplacophoran, Chaetopleura apiculata: variation in the spiralian program and implications for molluscan evolution". Developmental Biology. 272 (1): 145–160. doi:10.1016/j.ydbio.2004.04.027. PMID 15242797.
 78. ^ a b Jacobs, D.K.; Wray, C. G.; Wedeen, C. J.; Kostriken, R.; Desalle, R.; Staton, J. L.; Gates, R.D.; Lindberg, D.R. (2000). "Molluscan engrailed expression, serial organization, and shell evolution". Evolution & Development. 2 (6): 340–347. doi:10.1046/j.1525-142x.2000.00077.x. PMID 11256378. S2CID 25274057.
 79. ^ Winnepenninckx, B; Backeljau, T; De Wachter, R (1996). "Investigation of molluscan phylogeny on the basis of 18S rRNA sequences". Molecular Biology and Evolution. 13 (10): 1306–1317. doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a025577. PMID 8952075.
 80. ^ Passamaneck, Y.; Schander, C.; Halanych, K. (2004). "Investigation of molluscan phylogeny using large-subunit and small-subunit nuclear rRNA sequences". Molecular Phylogenetics & Evolution. 32 (1): 25–38. doi:10.1016/j.ympev.2003.12.016. PMID 15186794.
 81. ^ Wilson, N.; Rouse, G.; Giribet, G. (2010). "Assessing the molluscan hypothesis Serialia (Monoplacophora+Polyplacophora) using novel molecular data". Molecular Phylogenetics & Evolution. 54 (1): 187–193. doi:10.1016/j.ympev.2009.07.028. PMID 19647088.
 82. ^ Wägele, J.; Letsch, H.; Klussmann-Kolb, A.; Mayer, C.; Misof, B.; Wägele, H. (2009). "Phylogenetic support values are not necessarily informative: the case of the Serialia hypothesis (a mollusk phylogeny)". Frontiers in Zoology. 6 (1): 12. doi:10.1186/1742-9994-6-12. PMC 2710323. PMID 19555513.
 83. ^ Vinther, J.; Sperling, E. A.; Briggs, D. E. G.; Peterson, K. J. (2011). "A molecular palaeobiological hypothesis for the origin of aplacophoran molluscs and their derivation from chiton-like ancestors". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 279 (1732): 1259–68. doi:10.1098/rspb.2011.1773. PMC 3282371. PMID 21976685.
 84. ^ Mannino, M.A.; Thomas, K.D. (2002). "Depletion of a resource? The impact of prehistoric human foraging on intertidal mollusc communities and its significance for human settlement, mobility and dispersal". World Archaeology. 33 (3): 452–474. doi:10.1080/00438240120107477. JSTOR 827879. S2CID 161085658.
 85. ^ Garrow, J.S.; Ralph, A.; James, W.P.T. (2000). Human Nutrition and Dietetics. Elsevier Health Sciences. p. 370. ISBN 978-0-443-05627-7.
 86. ^ "China catches almost 11 m tonnes of molluscs in 2005". FAO. Retrieved 2008-10-03.
 87. ^ "Importing fishery products or bivalve molluscs". United Kingdom: Food Standards Agency. Retrieved 2008-10-02.
 88. ^ Jones, J.B.; Creeper, J. (April 2006). "Diseases of Pearl Oysters and Other Molluscs: a Western Australian Perspective". Journal of Shellfish Research. 25 (1): 233–238. doi:10.2983/0730-8000(2006)25[233:DOPOAO]2.0.CO;2.
 89. ^ The fourth-century BC historian Theopompus, cited by Athenaeus (12:526) around 200 BC ; according to Gulick, C.B. (1941). Athenaeus, The Deipnosophists. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-99380-8.
 90. ^ Reese, D.S. (1987). "Palaikastro Shells and Bronze Age Purple-Dye Production in the Mediterranean Basin". Annual of the British School of Archaeology at Athens. 82: 201–6. doi:10.1017/s0068245400020438.
 91. ^ Stieglitz, R.R. (March 1994). "The Minoan Origin of Tyrian Purple". Biblical Archaeologist. 57 (1): 46–54. doi:10.2307/3210395. JSTOR 3210395. S2CID 163601220.
 92. ^ Webster's Third New International Dictionary (Unabridged) 1976. G. & C. Merriam Co., p. 307.
 93. ^ Turner, R.D.; Rosewater, J. (June 1958). "The Family Pinnidae in the Western Atlantic". Johnsonia. 3 (38): 294.
 94. ^ Maurer, B. (October 2006). "The Anthropology of Money" (PDF). Annual Review of Anthropology. 35: 15–36. doi:10.1146/annurev.anthro.35.081705.123127. Archived from the original (PDF) on 2007-08-16.
 95. ^ Hogendorn, J. & Johnson, M. (2003). The Shell Money of the Slave Trade. Cambridge University Press. ISBN 978-0521541107. Particularly chapters "Boom and slump for the cowrie trade" (pages 64–79) and "The cowrie as money: transport costs, values and inflation" (pages 125–147)
 96. ^ Université Bordeaux; et al. "MolluSCAN eye project". Retrieved 2017-01-28.
 97. ^ a b Alafaci, A. (5 June 2018). "Blue ringed octopus". Australian Venom Research Unit. Retrieved 2008-10-03.
 98. ^ a b Williamson, J.A.; Fenner, P.J.; Burnett, J.W.; Rifkin, J. (1996). Venomous and Poisonous Marine Animals: A Medical and Biological Handbook. UNSW Press. pp. 65–68. ISBN 978-0-86840-279-6.
 99. ^ Anderson, R.C. (1995). "Aquarium husbandry of the giant Pacific octopus". Drum and Croaker. 26: 14–23.
 100. ^ Brazzelli, V.; Baldini, F.; Nolli, G.; Borghini, F.; Borroni, G. (March 1999). "Octopus apollyon bite". Contact Dermatitis. 40 (3): 169–70. doi:10.1111/j.1600-0536.1999.tb06025.x. PMID 10073455. S2CID 35988014.
 101. ^ Anderson, R.C. (1999). "An octopus bite and its treatment". The Festivus. 31: 45–46.
 102. ^ a b c Concar, D. (19 October 1996). "Doctor snail—Lethal to fish and sometimes even humans, cone snail venom contains a pharmacopoeia of precision drugs". New Scientist. Retrieved 2008-10-03.
 103. ^ Livett, B. "Cone Shell Mollusc Poisoning, with Report of a Fatal Case". Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Melbourne. Archived from the original on 2012-12-01. Retrieved 2008-10-03.
 104. ^ Haddad Junior, V.; Paula Neto, J.O.B.D.; Cobo, V.L.J. (September–October 2006). "Venomous mollusks: The risks of human accidents by conus snails (gastropoda: Conidae) in Brazil". Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 39 (5): 498–500. doi:10.1590/S0037-86822006000500015. PMID 17160331.
 105. ^ "The Carter Center Schistosomiasis Control Program". The Carter Center. Retrieved 2008-10-03.
 106. ^ Brown, D.S. (1994). Freshwater Snails of Africa and Their Medical Importance. CRC Press. p. 305. ISBN 978-0-7484-0026-3.
 107. ^ Barker, G.M. (2002). Molluscs As Crop Pests. CABI Publications. ISBN 978-0-85199-320-1.
 108. ^ Civeyrel, L.; Simberloff, D. (October 1996). "A tale of two snails: is the cure worse than the disease?". Biodiversity and Conservation. 5 (10): 1231–1252. doi:10.1007/BF00051574. S2CID 43071631.
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia EN

Mollusca: Brief Summary ( الإنجليزية )

المقدمة من wikipedia EN
 src= Cornu aspersum (formerly Helix aspersa) – a common land snail

Mollusca is the second-largest phylum of invertebrate animals after the Arthropoda. The members are known as molluscs or mollusks (/ˈmɒləsk/). Around 85,000 extant species of molluscs are recognized. The number of fossil species is estimated between 60,000 and 100,000 additional species. The proportion of undescribed species is very high. Many taxa remain poorly studied.

Molluscs are the largest marine phylum, comprising about 23% of all the named marine organisms. Numerous molluscs also live in freshwater and terrestrial habitats. They are highly diverse, not just in size and anatomical structure, but also in behaviour and habitat. The phylum is typically divided into 7 or 8 taxonomic classes, of which two are entirely extinct. Cephalopod molluscs, such as squid, cuttlefish, and octopuses, are among the most neurologically advanced of all invertebrates—and either the giant squid or the colossal squid is the largest known invertebrate species. The gastropods (snails and slugs) are by far the most numerous molluscs and account for 80% of the total classified species.

The three most universal features defining modern molluscs are a mantle with a significant cavity used for breathing and excretion, the presence of a radula (except for bivalves), and the structure of the nervous system. Other than these common elements, molluscs express great morphological diversity, so many textbooks base their descriptions on a "hypothetical ancestral mollusc" (see image below). This has a single, "limpet-like" shell on top, which is made of proteins and chitin reinforced with calcium carbonate, and is secreted by a mantle covering the whole upper surface. The underside of the animal consists of a single muscular "foot". Although molluscs are coelomates, the coelom tends to be small. The main body cavity is a hemocoel through which blood circulates; as such, their circulatory systems are mainly open. The "generalized" mollusc's feeding system consists of a rasping "tongue", the radula, and a complex digestive system in which exuded mucus and microscopic, muscle-powered "hairs" called cilia play various important roles. The generalized mollusc has two paired nerve cords, or three in bivalves. The brain, in species that have one, encircles the esophagus. Most molluscs have eyes, and all have sensors to detect chemicals, vibrations, and touch. The simplest type of molluscan reproductive system relies on external fertilization, but more complex variations occur. Nearly all produce eggs, from which may emerge trochophore larvae, more complex veliger larvae, or miniature adults. The coelomic cavity is reduced. They have an open circulatory system and kidney-like organs for excretion.

Good evidence exists for the appearance of gastropods, cephalopods, and bivalves in the Cambrian period, 541–485.4 million years ago. However, the evolutionary history both of molluscs' emergence from the ancestral Lophotrochozoa and of their diversification into the well-known living and fossil forms are still subjects of vigorous debate among scientists.

 src= Fossilized ammonite displayed at the National Museum of the Philippines

Molluscs have been and still are an important food source for anatomically modern humans. A risk of food poisoning exists from toxins that can accumulate in certain molluscs under specific conditions, however, and because of this, many countries have regulations to reduce this risk. Molluscs have, for centuries, also been the source of important luxury goods, notably pearls, mother of pearl, Tyrian purple dye, and sea silk. Their shells have also been used as money in some preindustrial societies.

Mollusc species can also represent hazards or pests for human activities. The bite of the blue-ringed octopus is often fatal, and that of Octopus apollyon causes inflammation that can last over a month. Stings from a few species of large tropical cone shells can also kill, but their sophisticated, though easily produced, venoms have become important tools in neurological research. Schistosomiasis (also known as bilharzia, bilharziosis, or snail fever) is transmitted to humans by water snail hosts, and affects about 200 million people. Snails and slugs can also be serious agricultural pests, and accidental or deliberate introduction of some snail species into new environments has seriously damaged some ecosystems.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Wikipedia authors and editors
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia EN

Moluskoj ( إسبرانتو )

المقدمة من wikipedia EO

Moluskoj (Mollusca) [1] estas filumo de senvertebraj, dusimetriaj, molkorpaj bestoj.

Ĉe ili aperis unuafoje dum la filogenezo la ekstera malmola ŝelo (konko), kio ebligis ilian rapidan disvolviĝon. Tiu konko protektis ilin kontraŭ la rabobestoj kaj la eksteraj damaĝaj efikoj.

Etimologio

La vorto "molusko" derivas el la franca (kaj latinida) vorto mollusque, kiu originiĝis el la Latina molluscus, el mollis, milda, mola. Molluscus siavice estas adaptaĵo de la esprimo en Aristotelo τὰ μαλάκια ta malákia (la moluloj; < μαλακός malakós "milda, mola"), kiu estas aplikita inter alia al sepioj.[2][3] La scienca studado de moluskoj estas kongrue nomata malakologio.[4]

La nomo Molluscoida estis iam uzata por aludi al divido de la animala regno kiu enhavas la brakiopodojn, la briozoojn, kaj la tunikulojn, ĉar la membroj de la tri grupoj estas supozeble iome similaj al la moluskoj. Nun oni scias, ke tiuj grupoj tute ne havas rilaton al la moluskoj, kaj eĉ ankaŭ tre malmulton unu al alia, kaj pro tio la nomo "Molluscoida" estis forlasita.[5]

Diverseco

 src=
Diverseco kaj varieblo de konkoj de moluskoj montrataj.
 src=
Ĉirkaŭ 80% el ĉiuj konataj moluskaj specioj estas gastropodoj (helikoj kaj limakoj), kiel tiu cipreo (nome marheliko).[6]

Ĉirkaŭkalkuloj de akceptitaj priskribitaj vivantaj specioj de moluskoj povas varii el 50 000 al maksimumo de 120 000 specioj.[7] En 1969 David Nicol ĉirkaŭkalkulis la probable totalan nombron de vivantaj moluskospecioj en 107 000 el kiuj ĉirkaŭ 12 000 estus nesalakvaj gastropodoj kaj 35 000 estus surteraj (kutimaj helikoj kaj limakoj). La duvalvuloj de la grupo "Bivalvia" estus ĉirkaŭ 14% de la totalo kaj la aliaj kvin klasoj estus malpli ol 2% de la vivantaj moluskoj.[8] En 2009, Chapman ĉirkaŭkalkulis la nombron de priskribitaj vivantaj moluskospecioj en 85 000.[7] Haszprunar en 2001 ĉirkaŭkalkulis 93 000 nomitajn speciojn,[9] kio inkludas 23% el ĉiuj nomitaj maraj organismoj.[10] Moluskoj estas dua nur al artropodoj en nombroj de vivantaj animalaj specioj[6] — tre malproksime de la 1 113 000 de artropodaj specioj sed tre antaŭ la 52 000 ĥorduloj.[11] Ĉirkaŭ 200 000 vivantaj specioj en totalo estas ĉirkaŭkalkulitaj,[7][12] kaj 70 000 fosiliaj specioj,[13] kvankam la totala nombro de moluskospecioj kiuj iam estis ekzistintaj, ĉu konservitaj aŭ ne konservitaj, devas esti multajn fojojn pli granda ol la nombro de vivantaj nuntempe.[14]

Moluskoj havas pli variajn formojn ol alia ajna animala filumo. Ili inkludas helikojn, limakojn kaj aliajn gastropodojn; tapiŝkonkojn kaj aliajn duvalvulojn; kalmarojn kaj aliajn cefalopodojn; kaj aliajn malpli konatajn sed simile tre distingajn subgrupojn. La majoritato de specioj ankoraŭ vivas en la oceanoj, el la marbordoj ĝis la profundmara zono, sed kelkaj formas gravan parton de la nesalakva faŭno kaj de la surteraj ekosistemoj. Moluskoj estas tre ekstreme diversaj en tropikaj kaj moderklimataj regionoj, sed povas esti trovataj en ĉiuj latitudoj.[15] Ĉirkaŭ 80% el ĉiuj konataj moluskospecioj estas gastropodoj.[6] Cefalopodoj kiel kalmaroj, sepioj kaj polpoj estas inter la plej antaŭenirintaj neŭrologie el ĉiuj senvertebruloj.[16] La giganta kalmaro, kiu ĝis ĵuse ne estis observita viva en sia plenkreska formo,[17] estas unu el plej grandaj senvertebruloj, sed ĵus kaptita ekzemplero de kolosa kalmaro, 10 m longa kaj peza 500 kg, eble jam superis ĝin.[18]

Kaj nesalakvaj kaj surteraj moluskoj ŝajnas escepte vundeblaj al formorto. Ĉirkaŭkalkuloj de la nombroj de nemaraj moluskoj varias amplekse, parte ĉar multaj regionoj ne estis detale esploritaj. Estas ankaŭ kelkaj specialistoj kiuj povas identigi ĉiujn animalojn en ajna areo al iu specio. Tamen, en 2004 la IUCN Ruĝa Listo de Minacataj Specioj inkludis preskaŭ 2 000 endanĝeritajn nemarajn moluskojn. Por komparo, la granda majoritato de moluskospecioj estas mara, sed nur 41 el tiuj aperis en la Ruĝa Listo de 2004. Ĉirkaŭ 42% el registritaj formortoj ekde la jaro 2003 ĉirkaŭ 1500 estas de moluskoj, konsistantaj preskaŭ tute de nemaraj specioj.[19]

Korpokonstruo

La korpo de moluskoj ne estas segmentumita. Ilia korpo havas ĝenerale tri ĉefajn partojn: kapon (kiu mankas ĉe la lamenbrakuloj) sur la antaŭa parto, muskolan piedon surventre kaj viscerujon. Sur la kapo troviĝas buŝo, okuloj, palpiloj. La viscerujo kuŝas dorse kun la internaj organoj. La piedo estas dikiĝo de la haŭtmuskolaro. Karakteriza parto de ilia korpo estas la t.n. haŭta mantelo (pallium) surdorse, kiu estas parto de la dorsa epidermo. La glandoj de la mantelo produktas kalkon (CaCO3) sur la eksteran surfacon, kio donas la eksteran malmolan skeleton (konko (valvo)) kaj tiel kovras la mantelon.
La rando de la mantelo etendiĝas postkorpe, ĉefe malantaŭen, tie formanta kavon. En tiu ĉi mantela kavo troviĝas la spirorganoj, tie finiĝas la anuso, reneto ((meta)nephridium) kaj la seksaj organoj.
La moluskoj havas en la buŝkavo raspan langon nomatan radulo (radula).
Ĉe la cefalopodoj formiĝis kapopiedo (kapo+brakoj) kaj funelo (infundibulum).

Spirado

La spirorganoj (diverstipaj brankoj aŭ pulmoj) troviĝas en la mantela kavo, trateksinte per angioj abunde. Sur la surfaco de la spirorganoj ŝanĝiĝas la spirgasoj per difuzo.

Cirkula sistemo

La cirkula sistemo de la moluskoj konsistas el koro kaj angioj. La moluskoj ne havas kapilarojn. La korpa likvaĵo (la t.n. hemolimfo) fluas tra arterioj (de la koro) al inter la histoj kaj tra vejnoj malrapide reen al la koro. Ĉar la angioj ne formas fermitan reton, tiel oni nomas la tiun transportan sistemon malfermita. (La cefalopodoj havas preskaŭ fermitan cirkulan sistemon)

Nerva sistemo

Ĝenerale la moluskoj havas la t.n. ganglian nervan sistemon.

Sekreciado

tra reneto (metanephridium)

Reprodukto kaj individugenezo

La moluskoj estas hermafroditaj bestoj (plimulto de la gastropodoj, lamenbrankuloj) aŭ unuseksaj sen aspekta diferenco (kelkaj specioj de lamenbrankuloj) aŭ unuseksaj kun forta seksa dimorfismo (sepioj), sed ekzistas bestoj ŝanĝantaj sian sekson (ostroj)

La fekundigita ovoĉelo evoluas ĝenerale al kronlarvo (trochophora) kaj poste al vellarvo (veligera). La plena besto evoluas en metamorfozo. La dolĉakvaj kaj surteraj moluskoj ne havas liberan larvoformon. La sepioj evoluas sen larvoformoj.

Klasifiko

La nun vivantaj moluskoj havas tri gravajn klasojn, kies specioj vivas ĉefe enakve, nur malgranda parto de la gastropodoj vivas surtere.

Lamarko

Lamarko konsideris la moluskojn kiel deka klaso de organizo de animaloj el la plej simplaj (infuzorioj, polipoj, radiuloj, vermoj, insektoj, araknoidoj, krustuloj, anelidoj kaj ciripedoj) al la plej perfekta (la homo). Li difinis la moluskojn kiel la unua grupo kun nervoj finiĝantaj ĉe malperfekta cerbo; krome ili havas konkojn (paĝo 125).

Vidu ankaŭ

Bildaro

Notoj

 1. La N.B.N.-nomo estas *Helikofilumanoj*
 2. μαλάκια, μαλακός. Liddell, Henry George; Scott, Robert; A Greek–English Lexicon en Perseus Project. .
 3. Aristotelo. “Libro I parto 1, Libro IV parto 1, ktp.”, Historio de Animaloj.
 4. Little, L.; Fowler, H.W.; Coulson, J.; Onions, C.T., eds. (1964). "Malacology". Shorter Oxford English Dictionary. Oxford University press.
 5. Chisholm, Hugh, eld. (1911). "Molluscoida". Encyclopædia Britannica. 18 (11a eld.). Cambridge University Press. p. 675.
 6. 6,0 6,1 6,2 (2008) Ponder, W.F.: Phylogeny and Evolution of the Mollusca. University of California Press. ISBN 978-0-520-25092-5.
 7. 7,0 7,1 7,2 Chapman, A.D.. (2009) Numbers of Living Species in Australia and the World, 2‑a eldono, Australian Biological Resources Study.; (ISBN 978-0-642-56861-8) (reta eldono).
 8. Nicol, David (June 1969). “The Number of Living Species of Molluscs”, Systematic Zoology 18 (2), p. 251–254. doi:10.2307/2412618.
 9. Haszprunar, G. (2001). "Mollusca (Molluscs)". Encyclopedia of Life Sciences. John Wiley & Sons, Ltd. doi:10.1038/npg.els.0001598. ISBN 978-0470016176.
 10. Hancock, Rebecca (2008)Recognising research on molluscs. Australian Museum. Arkivita el la originalo je 2009-05-30. Alirita 2009-03-09.
 11. Ruppert, E.E.; Fox, R.S.; Barnes, R.D. (2004). Invertebrate Zoology (7 eld.). Brooks / Cole. ISBN 978-0-03-025982-1.
 12. Phylogeny of the Molluscs [1] Alirita en 2009-03-09, World Congress of Malacology, 2004, Ponder, Winston F. kaj Lindberg, David R.
 13. Brusca, R.C. & Brusca, G.J. (2003). Invertebrates (2 ed.). Sinauer Associates. p. 702. ISBN 978-0-87893-097-5.
 14. (1978) Principles of Paleontology, 2‑a eldono, W.H. Freeman and Co., p. 4–5. ISBN 978-0716700227.
 15. Giribet, G.; Okusu, A.; Lindgren, A.R.; Huff, S.W.; Schrödl, M.; Nishiguchi, M.K. (Majo 2006). "Evidence for a clade composed of molluscs with serially repeated structures: monoplacophorans are related to chitons". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 103 (20): 7723–7728. Bibcode:2006PNAS..103.7723G. doi:10.1073/pnas.0602578103. PMC 1472512. PMID 16675549. Alirita la 1an de arpilo 2020.
 16. (2001) The Invertebrates: A synthesis, 3‑a eldono, UK: Blackwell Science.
 17. Kubodera, T. (22a de decembro, 2005). “First-ever observations of a live giant squid in the wild”, Proceedings of the Royal Society B 272 (1581), p. 2583–2586. doi:10.1098/rspb.2005.3158. Alirita 2008-10-22..
 18. Black, Richard. "Colossal squid out of the freezer", BBC News, 26a de aprilo, 2008. Kontrolita 2008-10-01.
 19. Lydeard, C.; Cowie, R.; Ponder, W.F.; et al. (Aprilo 2004). "The global decline of nonmarine mollusks" (PDF). BioScience. 54 (4): 321–330. doi:10.1641/0006-3568(2004)054[0321:TGDONM]2.0.CO;2. Arkivita el la originalo la 31an de marto, 2007. Alirita la 1an de aprilo 2020.

Literaturo

 • Lamarko (Lamarck), Filozofio zoologia, 1809. SAT-Broŝurservo, 1987. Tradukis Valo.
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Vikipedio aŭtoroj kaj redaktantoj
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia EO

Moluskoj: Brief Summary ( إسبرانتو )

المقدمة من wikipedia EO

Moluskoj (Mollusca) estas filumo de senvertebraj, dusimetriaj, molkorpaj bestoj.

Ĉe ili aperis unuafoje dum la filogenezo la ekstera malmola ŝelo (konko), kio ebligis ilian rapidan disvolviĝon. Tiu konko protektis ilin kontraŭ la rabobestoj kaj la eksteraj damaĝaj efikoj.

ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Vikipedio aŭtoroj kaj redaktantoj
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia EO

Mollusca ( الإسبانية، القشتالية )

المقدمة من wikipedia ES

Los moluscos (Mollusca, del latín mollis "blando") forman uno de los grandes filos del reino animal. Son invertebrados protóstomos celomados, triblásticos de simetría bilateral (aunque algunos pueden tener una asimetría secundaria) no segmentados, de cuerpo blando, desnudo o protegido por una concha. Los moluscos son los invertebrados más numerosos después de los artrópodos, e incluyen formas tan conocidas como las almejas, machas, navajuelas, ostras, calamares, pulpos, babosas y la gran diversidad de caracoles, tanto marinos como terrestres.

Se calcula que pueden existir cerca de 100 000 especies vivientes y 35 000 especies extintas. Los moluscos tienen una larga historia geológica, esta abarca desde el Cámbrico Inferior hasta la actualidad.[1]​ Aunque son originalmente de un ambiente marino, conllevan un gran éxito evolutivo. Están presentes en la mayoría de los hábitats: dulces, marinos, terrestres, desde las grandes alturas a más de 3000 m sobre el nivel del mar hasta profundidades oceánicas de más de 5000 m de profundidad y por último, en aguas polares o tropicales. Estos animales suelen ser organismos comunes del litoral de todo el mundo.

Son animales de cuerpo blando, este se encuentra dividido en una región cefálica o cabeza, una masa visceral y un pie muscular. Han desarrollado tres características únicas en el reino animal por las cuales se identifican:

 • Un pie muscular.
 • Una concha calcárea protegiendo la masa visceral, excepto en algunos órdenes de cefalópodos que carecen de ella o la tienen interna. La concha es secretada por un integumento subyacente llamado manto que en ocasiones se encuentra ausente.
 • Un órgano de alimentación llamado rádula (formada por hileras de dientes quitinosos curvos).

El interés del ser humano en los moluscos es enorme: por un lado, los moluscos son una importante fuente de alimentación para la especie humana; por otro, numerosas enfermedades parasitarias humanas y animales son transmitidas por moluscos, ya que pueden actuar como hospedador intermediario, por ejemplo de gusanos trematodos.

La malacología es la rama de la Zoología que estudia los moluscos. Durante los siglos XVIII y XIX se elaboraron importantes colecciones malacológicas y conquiliológicas desde prestigiosas instituciones como museos, academias de ciencias y colecciones privadas. Hoy en día, sigue siendo unos de los principales pasatiempos coleccionar conchas de moluscos, debido a esta afición, los moluscos son unos de los grupos zoológicos mejor estudiados después de los vertebrados, aunque también un peligro para la supervivencia de algunas especies muy cotizadas.[2]

Características generales

 src=
Wiwaxia uno de los primeros Moluscos.
 src=
Bivalvia: Tridacna gigas.

La variedad de formas, tamaños, tipos de vida y ciclos vitales es extraordinaria; sin embargo, la organización de todos los moluscos sigue un plan fundamental.

Los moluscos son triblásticos, bilaterales y celomados. El celoma en los adultos queda reducido a vestigios alrededor de los nefridios, gónadas, corazón e intestino. El cuerpo se encuentra cubierto por el manto. Este último está formado por una epidermis ciliada con glándulas mucosas y una cutícula cuya función se limita a la formación de la concha calcárea mediante secreciones glandulares. Aquellos moluscos que no tengan concha, en su lugar aparecerán espículas o placas calcáreas. Por debajo del manto encontramos la cavidad paleal donde se encuentran los ctenidios, osfradios, nefridioporos y el ano. Han desarrollado un sistema circulatorio abierto (en su mayoría hemocele) formado por un ventrículo y dos aurículas. Un aparato digestivo completo provisto de la rádula o lengua raspadora localizada en la región bucal.

Anatomía externa

Manto, concha y cavidad paleal

El patrón básico de un molusco consiste en un organismo de cuerpo blando; oval, con simetría bilateral y una concha convexa en forma de sombrero chino (ausente o interna en algunos grupos). En vez de concha, también pueden poseer espículas que pueden aparecer en estado embrionario (en adultos pueden fusionarse para dar una concha) o placas, aunque todas con el mismo origen. La concha se forma gracias a la epidermis subyacente, denominada manto (en posición dorsal), que tiene células secretoras de carbonato cálcico que cristaliza en el exterior en forma de aragonito o de calcita; el manto también secreta una substancia quitinosa de composición compleja, la conquiolina, que se deposita sobre el sustrato calcáreo formando un estrato orgánico denominado perióstraco, esencial para evitar la disolución de la concha en ambientes ácidos.

 src=
Gastropoda: Hydatina physis.

En la parte posterior, el manto forma una cámara denominada cavidad paleal. En esta cavidad se alojan: las branquias, que tienen una estructura muy característica en forma de peine (ctenidios); los osfradios, (órganos quimiorreceptores encargados de detectar la calidad del agua) donde desembocan los nefridios (a través de los nefridioporos); las gónadas, (a través de los gonoporos) y por último, el ano. En los gasterópodos terrestres, la superficie interna de la cavidad paleal está muy irrigada, el intercambio gaseoso se produce a través del epitelio actuando como un pulmón.

La epidermis de los moluscos está recubierta de células epiteriales y células glandulares. Podemos encontrar dos tipos de células glándulares: mucosas, sobre todo en la parte ventral y glándulas de la concha, situadas en el manto

Pie

Este órgano locomotor es una apomorfía de los moluscos. El pie muestra una enorme plasticidad evolutiva ya que está dotado de una musculatura compleja y potente. Se cree que, primitivamente, era reptante (parecido al de los gasterópodos actuales), pero ha experimentado una gran diversificación originando: el pie excavador de los bivalvos, el pie escindido en tentáculos de los cefalópodos o el pie nadador de algunos gasterópodos pelágicos, entre otros.

La locomoción de la mayoría de gastrópodos terrestres se realiza a través de contracciones musculares del pie. En el caso de las especies dulceacuícolas, la locomoción es producto del movimiento de una serie de cilios o minúsculos pelos ubicados en el pie.

 src=
Gastropoda: Cepaea hortensis.

Sistema digestivo y alimentación

Tienen tubo digestivo completo. La cavidad bucal revestida de quitina, presenta un órgano de alimentación único: la rádula, que consiste en una base cartilaginosa alargada (odontóforo) recubierta de hileras longitudinales de dentículos quitinosos curvos; la forma y la disposición de los dentículos se relaciona con el tipo de alimentación. La rádula está provista de potentes músculos que le permiten proyectarse fuera de la boca, actuando como raspador. El moco secretado por las glándulas salivales de la boca lubrican la rádula y aglutinan las partículas para ser ingeridas.

A continuación hay un esófago y un estómago, más o menos complejo, en el que desembocan las glándulas digestivas (hígado o hepatopáncreas); la circulación de la masa mucosa que contiene el alimento (próstilo) se ve favorecida por la presencia de numerosos cilios. Las partículas alimenticias entran en los conductos de las glándulas digestivas. El intestino es largo y enrollado, el ano, se encuentra en posición medio-dorsal en la parte posterior de la cavidad paleal.

 src=
Cephalopoda: Ammonites, extinto.

Sus formas de alimentación son muy variadas. Pueden ser fitófagos, como las lapas o los caracoles terrestres; carnívoros, como los conos, filtradores, como las almejas; detritívoros, babosas y caracoles, etc.

Sistema circulatorio

El sistema circulatorio es abierto, a excepción de los cefalópodos (estos necesitan un sistema cerrado debido a que son muy activos y necesitan una mayor presión). El corazón está tabicado y se divide, principalmente, en tres cámaras (dos aurículas y un ventrículo), aunque el número de estas es muy variable. El corazón está recubierto por una fina tela que forma la cavidad pericárdica. La hemolinfa transporta pigmentos respiratorios del ventrículo a los espacios tisulares mediante los vasos. En los espacios tisulares va ser recogida por otros vasos que van hacia las branquias, donde la sangre se oxigena para volver al corazón a través de la aurícula.

Sistema excretor

Los órganos excretores están compuestos por un par de metanefridios (riñones) comunicados con la cavidad pericárdica, en los que uno de los extremos, está comunicado con el celoma a través de unos conductos denominados celomoductos (puede desarrollarse en este extremo a modo de embudo). El otro extremo desemboca al exterior en la cavidad paleal mediante los nefridioporos.

 src=
Cephalopoda: Nautilus.

Sistema nervioso

Es muy variable. El modelo básico del sistema nervioso de los moluscos comprende un anillo periesofágico del cual salen dos pares de cordones nerviosos hacia la parte posterior, uno hacia el pie y otro hacia la masa visceral. Los órganos de los sentidos comprenden ojos, (muy complejos en los cefalópodos); estatocistos situados en el pie (sentido del equilibrio) y quimiorreceptores, como los osfradios (situados en las branquias); papilas y fosetas olfatorias en la cabeza y el órgano subradular (asociado a la rádula). El máximo grado de cefalización se da en los cefalópodos, en los que se puede hablar de un auténtico cerebro, protegido por un cráneo cartilaginoso.

Sistema reproductor

Las gónadas, en muchas especies de moluscos, proceden directamente del peritoneo que recubre el celoma.[3]​ La reproducción de los moluscos es exclusivamente sexual; pueden ser unisexuados (también denominado dioicos, como en los bivalvos) o como en el caso de la mayoría de los gasterópodos, hermafroditas (simultáneos o consecutivos) con capacidad de autofecundación o sin ella.[4]​ La fertilización puede ser externa o interna, con frecuencia mediante espermatóforos (sacos llenos de espermatozoides).[5]

 src=
Cephalopoda: Enteroctopus dolfeini, pulpo gigante.

Embriología

La embriogenia típica de los moluscos comienza con una segmentación espiral del huevo fuertemente determinada. La gastrulación tiene lugar por epibolia, invaginación o ambas. La gástrula resultante se desarrolla en una larva trocófora planctónica. El proceso es virtualmente idéntico al de los anélidos. Esta larva trocófora puede desarrollar ampliamente alguna de las bandas ciliadas para dar una estructura delgada en forma de velo. En la mayoría de los moluscos, esta larva da lugar a la larva velígera, más desarrollada, en la que se puede observar ya el pie, la concha y otras estructuras. Finalmente, la larva velígera desciende al fondo y sufre una metamorfosis para adoptar el hábitat bentónico típico del adulto. Los cefalópodos y los gasterópodos terrestres y de agua dulce tienen siempre desarrollo directo.

Desarrollo

Segmentación de los embriones

La mayoría de los moluscos presentan una segmentación holoblástica espiral. Esta segmentación se da en un ángulo oblicuo con respecto al eje animal-vegetativo del zigoto generando una disposición en espiral de las células blastómeras hijas, las cuales, quedan empaquetadas de tal forma, que termodinámicamente son más estables que en otros tipos de segmentación, como por ejemplo la radial. La blástula de los animales que sufren este tipo de segmentación en espiral no tiene blastocele y se conoce como estereoblástula (Gilbert 2006). Los embriones de los moluscos sufren pocas segmentaciones antes de empezar la gastrulación. Inicialmente se dan dos clivajes (desde el polo animal hacia el polo vegetal) los cuales son casi meridionales, produciendo cuatro macrómeras. En algunas especies estas son de diferente tamaño haciendo posible su identificación. Las segmentaciones posteriores tienen lugar en el polo animal del embrión. En la tercera segmentación, cada macrómera se divide dando origen a una micrómera hija y una macrómera hija; las micrómeras se desplazan hacia la derecha o izquierda de su macrómera hermana generando un patrón en espiral. En la cuarta segmentación, las macrómeras hermanas (producidas en la tercera segmentación) se dividen generando cada una, una micrómera hija y una macrómera hija las cuales se desplazaran de forma contraria que en la tercera segmentación, y así sucesivamente.

Orientación del plano de segmentación

En los moluscos que tienen concha, como los caracoles; esta puede presentar enrollamiento destral (hacia la derecha) o enrollamiento sinistral (hacia la izquierda). Esta orientación de la concha es controlada por factores citoplasmáticos dentro del ovocito y por lo general, es igual en los miembros de una especie (Gilbert, 2006). Sturtevant en 1923 descubrió que en algunas especies el enrollamiento de la concha del caracol se encuentra determinado genéticamente, siendo el genotipo del óvulo materno el que determina la dirección de la segmentación en el embrión (Gilbert, 2006).

Mapa de destino

Joanne Render en 1997 estudió el mapa de destino del caracol Ilyanassa obsoleta. Render siguió durante el desarrollo diferentes células marcadas con fluorescencia y observó que diferentes grupos de micrómeras contribuyen a la formación de diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, el segundo cuarteto de micrómeras forman la concha, velo, boca y corazón (Gilbert, 2006)

Determinación celular

En el ovocito de los moluscos, los determinantes morfogenéticos están localizados en regiones específicas que determinan a diferentes blastómeras dependiendo de su posición dentro del ovocito; a esto se le llama desarrollo en mosaico. Las moléculas que están unidas a ciertas regiones del huevo forman el lóbulo polar. En 1896 Crampton demostró que el lóbulo polar es esencial para la formación de algunos órganos como el intestino, corazón, músculos y ojos; con esto pudo concluir que el lóbulo polar está compuesto por determinantes mesodérmicos y endodérmicos que le dan la capacidad al blastómero de formar estas estructuras con las cuales va a estar en contacto (Gilbert, 2006, Crampton, 1896). Además de ser clave para la determinación celular el lóbulo polar es necesario para la polaridad dorso-ventral del embrión, ya que también contiene los determinantes necesarios para ello.

Gastrulación

En este proceso las micrómeras del polo animal se multiplican hasta cubrir las macrómeras del polo vegetal. El embrión es cubierto en su totalidad excepto por una hendidura en el polo vegetal (Gilbert, 2006).

Evolución y filogenia

A lo largo de la evolución de los moluscos han ocurrido dos grandes hechos evolutivo: el primero de ellos, la aparición de un ancestro con caracteres primitivos que originó la diversidad de los grupos actuales; el segundo, la aparición de la concha con las modificaciones que han determinado la diferenciación de cada grupo. Actualmente, existen dos modelos que resumen las características de ese molusco hipotético inicial: el de Salvini-Plawen (1980) y el de Yonge (1957).

Molusco hipotético de Salvini-Plawen (1980)

El aspecto de este molusco hipotético recuerda a una babosa actual marina. Se reconoce una cabeza (carente de cuernos, brazos, etc.) con boca y ganglios cerebroideos. Tiene una plataforma reptante; el pie, que le permite desplazarse por el bentos dejando un rastro de moco a su paso. Sobre del pie se observa la masa visceral, donde se alojan los órganos internos. La masa visceral además tiene una epidermis denominada manto; que genera unas espículas calcáreas (en lugar de una concha) y contiene la cavidad paleal.

La pared del cuerpo podría tener cutícula en alguna de sus partes. Posee una epidermis con células epidérmicas, de soporte; glandulares, mucocitos (productoras de moco) y sensoriales. Por debajo, se encuentra la membrana basal y debajo de esta, la musculatura circular, oblicua y longitudinal ( dispuesta en este orden). Entre las tres capas de musculatura existen espacios hemolinfáticos.

El tubo digestivo de este molusco estaría dividido en tres regiones: anterior, media y posterior. La región anterior contiene el órgano llamado rádula. Esta rádula tendría una estructura cartilaginosa denominada odontóforo, que es un "cojín" donde se apoya una banda proteica llena de dientes, la verdadera rádula. Ese odontóforo está dentro de la cavidad bucal y a su servicio están muchos músculos, como los protractores y retractores. Los protractores hacen que ese cojín asome fuera de la boca y los retractores hacen que se meta. A su vez, estos dientes (rádula) también tienen músculos protactores y retractores.

Existe mucha variabilidad en las rádulas. El bulbo bucal tiene varias estructuras: como el agujero de la boca, mandíbulas, un órgano subradular (una especie de lengua con función sensorial para identificar el alimento), odontóforo, etc. Los dientes son de crecimiento continuo a partir del saco radular. La cinta de dientes se va desplazando hacia delante con el tiempo, desprendiéndose los dientes desgastados y siendo reemplazados por los nuevos. Después viene el esófago y detrás de él, el resto del tubo digestivo con el intestino medio (que ocupa casi toda la cavidad y tiene una serie de divertículos laterales para aumentar la suferficie), a continuación el recto y por último en el ano (que desemboca a la cavidad paleal).

El celoma o complejo reno-gonadal-pericárdico en moluscos se encuentra dividido. Tienen un par de sacos celomáticos dorsales situados en la mitad posterior del animal, conectándose a la cavidad paleal a través de celomoductos y sus correspondientes celomoporos. Por detrás, existe otro saco celomático posterior, denominado pericardio (con sus pericardioductos); que, si desarrollan un nefrostoma originan metanefridios con sus correspondientes nefridioductos y nefridioporos. El peritoneo de los sacos celomáticos anteriores originan las gónadas, con sus correspondientes gonoductos y gonoporos, desembocando también en la cavidad paleal.

La cavidad paleal tiene los ctenidios (branquias en forma de pluma, con un eje central y láminas a ambos lados). A la altura de los ctenidios aparecen unos vasos sanguíneos cerrados que están relacionados con el sistema circulatorio.

El sistema nervioso es sencillo, poseen un ganglio cerebroideo con un anillo nervioso anterior que irriga el bulbo bucal en su conjunto además de dos pares de cordones nerviosos longitudinales que se dirigen hacia la parte posterior del animal (dos al pie y dos a la masa visceral). En relación con la cavidad paleal, podría haber existido algún ganglio para toda esa zona.

La reproducción es sexual con fecundación externa. Se supone una segmentación espiral, gastrulación por epibolia que daría lugar a una larva trocófora.

Molusco hipotético de Yonge (1957)

Este molusco hipotético es semejante al desarrollado por Salvini-Plawen, pero conlleva algunas modificaciones. En este modelo sí hay una auténtica concha (y no espículas). El tubo digestivo tiene una glándula digestiva relacionada con la primera cámara del estómago. El intestino en lugar de tener divertículos laterales, tiene muchas asas intestinales aumentando la superficie y eficacia de absorción. El sistema reno-gonadal-pericárdico carece de conductos, las gónadas comunican con el pericardio y los sacos celomáticos anteriores que desembocan en la parte posterior.

Ambos estudios comparten unas bases características aunque de diferente estructura. El pie, masa visceral y la pared dorsal de esta última, se encuentran formando el manto con su cavidad paleal y estructuras internas.

Concha del modelo de Yonge

La concha tiene tres capas: periostraco, mesostraco y endostraco (externa, media e interna respectivamente) con componentes orgánicos e inorgánicos. Entre los orgánicos destaca la matriz proteica de conquiolina, mientras que en los inorgánicos destaca el carbonato cálcico (cristaliza en forma de aragonito o calcita), el sulfato magnésico y el carbonato magnésico. El periostraco está formado por una capa de conquiolina. El mesostraco es la capa más gruesa, esta es segregada por el borde del manto y está formada por una combinación de ambos componentes predominando la parte inorgánica o mineral (incluso siendo esta la única en algunos grupos actuales) frente a la orgánica, con una disposición en forma de prismas. Por último, el endostraco tiene un reparto equitativo; es segregada por toda la superficie del manto y da un aspecto irisado brillante en una disposición en forma de láminas superpuestas reflejando la luz según su orientación.

La formación de carbonato cálcico es relativamente sencillo en el medio marino; se necesita agua (que incorporan fácilmente), calcio (lo incorporan por transporte activo) y dióxido de carbono (producen grandes cantidades debido al metabolismo de la urea).

Evolución filogenética

A partir del molusco inicial de Salvini-Plawen (con espículas en el manto, denominado Aculifera) aparecieron dos líneas principales que dieron origen al conjunto de todos los moluscos actuales. Por un lado, los grupos que conservan la condición de Aculifera y solo tienen espinas calcáreas en el manto (como los caudofoveados) y por otro lado, los que tienen concha (Conchifera) similar al molusco del modelo de Yonge, de la que descienden la mayor parte de los grupos actuales de moluscos conchíferos. El paso de Aculifera a Conchifera podría haber sucedido en el análisis filogenético expuesto a continuación.

Las bandas de espinas de Aculifera se concentraron originando 7 bandas con las espículas ya agrupadas. Aquí aparecen de nuevo dos líneas: una que llevó a la nueva dispersión de las espinas (como sucede en los solenogastros) y la otra que llevó a la fusión de las espículas de cada banda originando 7 placas (como se observa en los Ectoplacota, un grupo fósil). A partir de esta última línea, salen otras dos: una en la que una de esas placas se divide en dos, originando 8 en total (como sucede en los poliplacóforos actuales) y otra en la que se fusionan las 7 placas formando, finalmente, una concha (los conchíferos).

Filogenia tradicional

Históricamente, los moluscos se han dividido en dos grandes grupos:

Análisis filogenómico

El análisis multilocus molecular, ha presentado los siguientes resultados:[6]

Mollusca Variopoda

Scaphopoda
Caudofoveata
SolenogastresCephalopoda

Dorsoconcha

Gastropoda
Bivalvia


Serialia

MonoplacophoraPolyplacophora


Clasificación

Véase también: Anexo:Mollusca

Los moluscos se subdividen en ocho clases; se indica entre paréntesis el número aproximado de especies actuales.

 src=
Gastrópodo en movimiento.
 src=
Neogastrópodo: Pleuroploca gigantea.
Orden Lepidopleurida
Orden Ischnochitonida
Orden Acanthochitonida
Subclase Protobranchia
Orden Nuculida
Orden Solemyida
Subclase Lamellibranchia
Superorden Filibranchia
Superorden Eulamellibranchia
Orden Paleoheterodonta
Orden Veneroida
Orden Myoida
Subclase Anomalodesmata
 • Clase Cephalopoda (pulpos, calamares, sepias) (800 especies)
Subclase Nautiloidea (nautilus)
Subclase Ammonoidea (†) (Ammonites)
Subclase Coleoidea
Orden Sepiida
Orden Teuthida (=Decapoda)
Orden Octopoda
Orden Vampyromorphida
 • Clase Gastropoda (caracoles marinos y terrestres, lapas) (75.000 especies)[8]
Subclase Prosobranchia
Orden Archaeogastropoda
Orden Mesogastropoda
Orden Neogastropoda
Subclase Opisthobranchia
Subclase Pulmonata
Orden Archaeopulmonata
Orden Basommatophora
Orden Stylommatophora
Orden Systellommatophora

Antiguamente los caudofoveados y solenogastros eran agrupados en la clase Aplacophora* que ahora se considera parafilético y dichos grupos clases separadas.[9]​ Por otra parte, la tendencia actual es la de dividir la clase Gastropoda en dos subclases: Eogastropoda (que incluye solo las lapas verdaderas) y Orthogastropoda que incluye todos los demás gasterópodos.

Recolección de moluscos

Los moluscos son diversos tanto en forma corporal como en los ambientes donde habitan, por lo que para su captura se requiere conocer bien a la especie con la que se quiere trabajar, así como poseer destrezas para su recolección. Cabe tener en cuenta la legislación de cada país o estado ya que diversas especies están protegidas por la ley por su escasez causada; en parte, por un exceso de capturas para fines gastronómicos o coleccionistas.

 • Polyplacophora (quitones): los quitones son característicos de zonas del litoral rocoso, generalmente donde hay un fuerte rompiente. Por este motivo, se recomienda tomar una serie de precauciones para evitar un accidente; esperar hasta que baje la marea para realizar la recolección. Para recoger quitones, se debe insertar la hoja de un cuchillo fuerte por debajo del borde de la cintura, teniendo especial cuidado de no dañar dicha cintura así como de no fracturar las valvas. Una vez recogidos los chitones, se deben transferir rápidamente a soportes en forma de paletas de tamaño apropiado, apretando el quitón contra la superficie de la paleta a la vez que, mediante una cuerda o cinta, se amarra fuertemente contra el soporte. Por último, hay que proceder inmediatamente a la fijación. Para la fijación, jamás se debe emplear la formalina a menos que esté previamente neutralizada; esta tiende a corroer las valvas y otras estructuras calcáreas importantes en la taxonomía de estos moluscos.
 • Gastrópodos terrestres: generalmente, los gastrópodos terrestres se pueden encontrar donde exista una adecuada cobertura protectora. Son buenas pues; las áreas de recolección, aquellas zonas sombreadas húmedas y cubiertas con hojas, así como en el piso de bosques residuos bien sombreados y bajo cortezas de árboles, troncos caídos. También se hallan en áreas montañosas debajo de lajas de piedra caliza, especialmente en lugares con abundancia de musgos y hojarasca.
 • Gastrópodos y bivalvos marinos: los gastrópodos y bivalvos marinos se pueden recolectar manualmente cuando las condiciones de acceso, oleaje, visibilidad y profundidad lo permitan. En caso contrario se deberá recurrir a al empleo de dragas o buceo con equipo autónomo.
 • Gastrópodos y bivalvos de agua dulce: para la recolección de gastrópodos y bivalvos dulceacuícolas, los cuerpos de agua más favorables son aquellos que se encuentran en regiones con lechos de piedra. La recolección, generalmente debe hacerse durante períodos de aguas bajas (cuando los ríos tienen su nivel más bajo). En ambientes lénticos (lacustre) hay menos especies que los ambientes lóticos (ríos). Los bivalvos suelen encontrarse semienterrados en fondos de grava, arena o cieno. La captura puede realizarse manualmente cuando la transparencia y profundidad del cuerpo de agua lo permitan. Mientras que los animales de aguas profundas, deberán ser recolectados con dragas de arrastre o quijadas.
 • Cefalópodos: los cefalópodos son animales exclusivamente marinos de amplia distribución geográfica y batimétrica. La recolección de estos animales se puede efectuar mediante el empleo de diferentes artes de pesca; en el caso de aquellas especies que viven en aguas poco profundas, se pueden recolectar manualmente en las grietas o cuevas de fondos rocosos donde habitan o mediante el empleo de objetos (latas, cauchos viejos, nasas, etc.) previamente colocados en el área de captura.

Véase también

Bibliografía

 • ABBOTT, T. R. 1950: “Snails invaders”. Natural Hystory. 59:80-85
 • ABBOTT, T. R. 1954: “American seashell”. D. Van Nostrand Company, Inc. New York.
 • ABBOTT, R. T, y S. P. DANCE. 1983. “Compendium of Seashells”. E. R Dutton, Inc., New York.
 • ALTABA, C. R. et al., 1991: “Invertebrats no artròpodes. Història Natural dels Països Catalans, 8”. Enciclopèdia Catalana, S. A., Barcelona, 598 pp. ISBN 84-7739-177-7
 • ANDREWS, E. B. 1981: “Osmoregulation and excretion in prosobranch gastropods Part 2: Structure in relation to function”. Journal of Molluscan Studies 47:248-298.
 • ANDREWS J. 1977: “Shell and Shore of Texas”. University of Texas Press. Austin – United States.
 • BARNES, R. D. 1984: “Zoología de los Invertebrados”. Cuarta Edición. Editorial Interamericana, S.A. México D.F. ISBN 968-25-0815-0
 • BERNARD, F. R. 1979: “Bivalve mollusks of the western beaufort sea”. Contributions Scientific in Natural History of the Museum Los Angeles County. 313:1-80.
 • BIBLOGRAF. (Editor). 1980: “Diccionario monográfico del Reino Animal”. Biblograf S.A. Barcelona - España. 888p. ISBN 84-7153-385-5
 • BIELER, R., 1990. “Haszprunar's "clado-evolutionary classification of the Gastropoda - a critique”. Malacología. 31(2): 371-380
 • BIELER, R., 1992. “Gastropod phylogeny and systematics”. Annual Review of Ecology and Systematics, 23: 311-338.
 • BIELER, R. & MIKKELSEN, P. M. (eds.), 1992. “Handbook of Systematic Malacology, Part 1 (Loricata [Polyplacophora]; Gastropoda: Prosobranchia)”. Smithsonian Institution and National Science Foundation, xviii + 625 pp. Washington, D.C.
 • BINDER, E. 1957: “Mollusques aquatiques de Cote d'Ivore. I. Gastropodes”. Bulletin de L'Institu Français D'Afrique Noire XIX. Ser.A. No.1.
 • BINDER, E. 1958: “Mollusques aquatiques de Cote d'Ivore. II. Lamellibranches”. Bulletin de L'Institu Français D'Afrique Noire. XX. Ser.A. No 1.
 • BINDER, E. 1963: “La reserve naturalle integrale du Mont Nimba. I. Mollusque”. Memoir du L'Institute Française du Afrique Noire. (66):13-31.
 • BRUSCA & BRUSCA. 1990. “Invertebrates”. Sinauer Associates. Massachusetts. United Status.
 • CAMACHO, H. H. 1966: “Invertebrados fósiles”. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires - Argentina. 709 pp.
 • COSEL, R. 1986: “Molluscos de la región de la Ciénaga grande de Santa Marta (Costa del Caribe Colombiano)”. Anales. Instituto de Investigaciones Marinas de Punta de Betín. (15-16):79-370.
 • COX, L. R. 1960:” General characteristics of Gastropoda”. IN: pp. 84-165. “Treatise on invertebrate paleontology”. Geological Society of America, Inc. and University of Kansas Press. Lawrence, Kansas United States.
 • CRAMPTON, H. E. 1896. Experimental studies on a gastropod development. Arch. Entwicklunsemch. 3: 1-19
 • DANCE, S. P. 1993. “Conchas Marinas”. Omega. Barcelona.
 • GILBERT, F. S. 2006. Biología del desarrollo. Editorial Médica Panamericana. Pag 257- 264.
 • GRACE, P. P., POISSON, R. A. Y TUZET. O. 1976: “Zoología”. Toray –Masson, S.A. Barcelona – España. 4 volúmenes. ISBN 4-311-0200-4
 • GONZÁLEZ V, L. M. 2005: “Guía ilustrada de los gasterópodos marinos de la bahía de Tenacatita, Jalisco, México”. Scientacucba. 7(1):1-84.
 • HARDEN, C. E. 1963: "How to preserve animal and other speciment in clear plastic". Naturegrapf Company Publishers. Healdsburg. California - United States. ISBN 0-91 1010-47.5
 • HASZPRUNAR, G. 1988: “On the origin and evolution of major gastropod groups, with special reference to the Streptoneura”. Journal of Molluscan Studies. 54: 367-441.
 • HICKMAN, C. P., OBER, W. C. & GARRISON, C. W., 2006: ”Principios integrales de zoología”, 13ª edición. McGraw-Hill-Interamericana, Madrid (etc.), XVIII+1022 pp. ISBN 84-481-4528-3
 • HYMAN, L. H. 1967: “The invertebrates”. Vol. 6. Mollusca. McGraw Hill. New York – United States.
 • JEFFREY, P. 2001. “Suprageneric classification of class Gastropoda”. The Natural History Museum, London – United Kingdom.
 • LODEIROS S, J. M., MARIN E, B. Y PRIETO A, A. 1999: “Catálogo de moluscos marinos de las costas nororientales de Venezuela: Clase Bivalvia”.
 • MARTÍNEZ E, R. 1980: “Phylum Mollusca”. En: Bodini, R y Rada D. “Biología Animal”. Editorial Ateneo de Caracas. Pp:191-200. Caracas – Venezuela. Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente, Cumaná-Venezuela.
 • MARTÍNEZ E, R. y MARTÍNEZ M, E. 1998: "Técnicas generales para invertebrados: colecta, anestesia, fijación, preservación, coloración, montaje, cultivo y calidad de agua". Martínez y Martínez. Caracas - Venezuela (Mimeografiado).
 • MORRIS, P. A. 1973: “A field guide to shell of the Atlantic and Gulf coasts and West Indies”. Hougton Mifflin Company. Boston – United States.
 • NICOL, J. A. C. 1967: “Biology of marine animals”. Pitman Paperbacks. London – United Kingdom. ISBN 273 40299 4
 • NOVIKOFF, M. M. 1976: “Fundamentos de la morfología comparada de los invertebrados”. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires – Argentina.
 • PARKER, S. P. 1982: “Synopsis and classification of living organisms”. McGraw Hill Book Company. New York. 2 volúmenes.
 • RENDER, J. 1997. Cell fate maps in Ilyanassa obsolete embryo beyond the third division. Dev. Biol. 189: 301-310.
 • SALVINI-PLAWEN, L. 1980: “A reconstruction of systematics in the mollusca (phylogeny and higher classification)”. Malacología. l9(2): 249-278.
 • STURTEVANT, M. H. 1923. Inheritance of direction of coiling in Limnaea. Science 58: 269-270
 • SWINNERTON, H. H. 1961: “Elementos de Paleontología”. Ediciones Omega S.A. Barcelona - España. 414p.
 • THIELE, J. 1929-1935: “Handbuch der Systematischen Weichtierkunde”. 2 vols.
 • TRIGO, J.E.; DÍAZ AGRAS, G.J.; GARCÍA-ÁLVAREZ, O.L.; GUERRA, A.; MOREIRA, J.; PÉREZ, J.; ROLÁN, E.; TRONCOSO, J.S. & URGORRI, V. (2018). Troncoso, J.S., Trigo, J.E. & Rolán, E., ed. Guía de los Moluscos Marinos de Galicia. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. 836 pp. ISBN 978-84-8158-787-6
 • VILLEE, C. A., WALKER, JR. & BARNES, R. D. 1987: “Zoología”. Editorial Interamericana S.A. México D.F. ISBN 968-25-1149-6
 • WARMKE, G. L. & ABBOTT, R T. 1961: “Caribbean Seashells”. Livingston Publishing Company. Narbeth. Pennsylvania – United States.
 • WEISZ, P. B. 1978: “La Ciencia de la Zoología”. Ediciones Omega S.A. Barcelona – España. ISBN 84-282-0204-4
 • WENZ, W. 1959: “Gastropoda”. Gebrüder Borntrager. Berlin – Germany. 3 Volúmenes.
 • WOLCOTT, R. H. & POWELL, E. F. 1935: "Laboratory guide in animal biology". McGraw-Hill Book Company. Inc. New York - United States.
ترخيص
cc-by-sa-3.0
حقوق النشر
Autores y editores de Wikipedia
أصلية
زيارة المصدر
موقع الشريك
wikipedia ES

Mollusca: Brief Summary ( الإسبانية، القشتالية )

المقدمة من wikipedia ES

Los moluscos (Mollusca, del latín mollis "blando") forman uno de los grandes filos del reino animal. Son invertebrados protóstomos celomados, triblásticos de simetría bilateral (aunque algunos pueden tener una asimetría secundaria) no segmentados, de cuerpo blando, desnudo o protegido por una concha. Los moluscos son los invertebrados más numerosos después de los artrópodos, e incluyen formas tan conocidas como las almejas, machas, navajuelas, ostras, calamares, pulpos, babosas y la gran diversidad de caracoles, tanto marinos como terrestres.

Se calcula que pueden existir cerca de 100 000 especies vivientes y 35 000 especies extintas. Los moluscos tienen una larga historia geológica, esta abarca desde el Cámbrico Inferior hasta la actualidad.​ Aunque son originalmente de un ambiente marino, conllevan un gran éxito evolutivo. Están presentes en la mayoría de los hábitats: dulces, marinos, terrestres, desde las grandes alturas a más de 3000 m sobre el nivel del mar hasta profundidades oceánicas de más de 5000 m de profundidad y por último, en aguas polares o tropicales. Estos animales suelen ser organismos comunes del litoral de todo el mundo.

Son animales de cuerpo blando, este se encuentra dividido en una región cefálica o cabeza, una masa visceral y un pie muscular. Han desarrollado tres características únicas en el reino animal por las cuales se identifican:

Un pie muscular. Una concha calcárea protegiendo la masa visceral, excepto en algunos órdenes de cefalópodos que carecen de ella o la tienen int