Echiodon drummondii Thompson, 1837

© WoRMS for SMEBD