Nerita textilis Gmelin, 1791, 30mm, South Africa, Mozambique, & Oman

Eichhorst, Thomas