Neritopsis atlantica Sarasua, 1973, 15mm, paratype, 239480, ANSP

Eichhorst, Thomas