Nerita erythrostoma Eichhorst & Neville, 2004, 20mm, Australia

Eichhorst, Thomas