Nerita peloronta Linnaeus, 1758, 30mm, Tobago, Florida, Bahamas, & St. Croix

Eichhorst, Thomas