Nerita atramentosa Reeve, 1855, 20mm, Western Australia & southern Australia

Eichhorst, Thomas