Image of Cochlospermum religiosum

© Stepanka Nemcova