ملف: أكريدا سينريا 1(Acrida cinerea 1). جيه بي جي.

Kenpei