Black Swallowtail (Papilio polyxenes)

© Mary Keim