Image of Fothergilla gardenii

© 2014 Zoya Akulova