Image of Satsuma mellea stenozona

© Pei Wang, Qiong Xiao, Wei-Chuan Zhou, Chung-Chi Hwang