Image of Sylvicapra grimmia

© 2014 Simon J. Tonge