File:Tipton kangaroo rat (Dipodomys nitratoides nitratoides).jpg

US Department of the Interior