File:Chrysomya megacephala on baby bird.jpg

Toby Hudson