Group of apothecia around gravestone

Malcolm Storey