File:Lemur catta, Asahiyama Zoo, Japan.jpg

Komatta