File:Pallipes.JPG

L. Medland (1880-1955), F.Z.S., North Finchley