White Ibis (Eudocimus albus)

© John J. Mosesso /life.nbii.gov