Marabou Stork (Leptoptilos crumeniferus)

© Thomas A. Hermann /life.nbii.gov