Papaya tree (Carica papaya)

© Randolph Femmer /life.nbii.gov