Pleurothallis or Stelis restrepioides

© Andreas Kay