White Polka Dot Cactus {Opuntia microdasys}

© Drew Avery