Image of Sinopoda serrata

© Dan Quan, Jian Chen, Jie Liu